forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

soneryalcin_elErgenekon davas? kapsam?nda tutuklanan Oda TV'nin sahibi ve Hürriyet Gazetesi yazar? Soner Yalç?n'?n, 4.5 saat süren sorgusunun detaylar? ortaya ç?kt?. Ak?am gazetesinden Devrim Tosuno?lu’nun haberine göre Soner Yalç?n'a yöneltilen ilk soru Veli Küçük ve Tuncay Güney'e ili?kin oldu.

Savc? Zekeriya Öz, 'Tuncay Güney ile 2001 y?l?nda yap?lan mülakatta, Veli Küçük'ün talimat?yla hareket ederek Ayd?nl?k Dergisi'ne girdi?inizi ve bir tak?m bilgilerin Küçük taraf?ndan size iletilmekte oldu?unu tahmin etti?ini beyan etmi?tir' dedi. Yalç?n ise, 'Küçük'ü, Güney'i tan?mam. Veli Küçük'le hiçbir zaman bir araya gelmedim ancak aleyhinde birçok haber yapm??t?m' diye cevap verdi. 


ÖZKAN ALEYH?ME HABER YAPTI 
Yalç?n'a Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda daha önce i?lem yap?lan ki?ilerle ili?kisi olup olmad??? soruldu. Savc? Öz, 'Do?u Perinçek, Gürbüz Çapan, Bedrettin Dalan, Güler Kömürcü, Erhan Göksel, Vedat Yenerer, Erol Mütercimler, Serhan Bolluk, Mustafa Ali Balbay, Hüseyin Nazl?kul, Adil Serdar Saçan, Turhan Çömez, Ay?e Yüksel, Erol Manisal?, Sinan Ayd?n, Mehmet Haberal ile telefon görü?meleriniz tespit edilmi?tir. Bu ki?ileri nerden tan?yorsunuz? Aran?zdaki ili?ki nedir?' dedi. Yalç?n, 'Do?u Perinçek ve Hikmet Çiçek'le 2000'e Do?ru Dergisi'nde 1987-1994 y?llar? aras?nda birlikte çal??t?m. Bir daha ikisiyle de görü?medim. Mustafa Balbay'la yakla??k 20 y?l önce görü?tüm. Tuncay Özkan Ankara'dan arkada??md?r. ?stanbul'a gelince aleyhime çok haber yapt?. 15 y?ld?r görü?müyorum. Di?er san?klarla ba??m yok' dedi. 

B?Z KARDE?L?KTEN YANAYIZ 
Savc? Öz'ün, Soner Yalç?n'a yöneltti?i di?er baz? sorular ve cevaplar? ?öyle: 
Z.Ö: Yay?nlar?n?zda ülkemizde iç sava? oldu?u vurgusunu yapman?z konusunda Yalç?n Küçük'ün yönlendirmesi oldu mu? 
S.Y: Sitemizde iç sava? vurgusuyla haber yapm?yoruz. Biz karde?likten yanay?z. 

TANKLAR N?YE ÇIKACAK? 
Z.Ö: 25 ?ubat 2010'da Do?an Y. ile yapt???n?z görü?mede; bir soru?turma kapsam?nda tutuklanan askerlerle ilgili konu?tu?unuz, 'Tek ç?k?? yolu vard?r, sorunun ba?ka türlü çözümü yok. Bu i? böyle giderse Türkiye'de çok kötü ?eyler olacak. Bu adamlar gerçekten tanklarla ç?kt??? zaman nas?l bir daha tanklar içeri sokulacak, hakikaten sokulamaz ya' dedi?iniz anla??lm??t?r? 
S.Y: Bu darbe kar??t? bir görü?tür, tanklar? ç?kartmamak laz?m. Birileri tanklar?n ç?kmas?n? istiyor, birileri askeri tahrik ediyor, bunun olmamas?n? istiyoruz. 

ÖCALAN'IN MESAJI SORULDU 
Savc? Öz Oda TV'de yay?mlanan 'Öcalan, Diyarbak?r'daki Kürtlere M?s?r'daki gibi soka?a ç?k?n dedi' haberini sordu, 'Terör örgütü eleba??n?n vatanda?lar?m?z?n soka?a dökülmesi yönündeki aç?klamalar?n?, bu ?ekilde vurgulayarak haber yapman?z?n sebebi nedir?' dedi. Yalç?n, 'Bu yaz? her tarafta ç?km??t?r. F?ratnews'ten al?p di?er medya gibi yay?nlad?k' dedi. 

BU TÜRDEK? HABERLER?N AMACI NE? 
Öz, soru?turma sürecinde Oda TV'den yap?lan yay?nlar? takip ettiklerini belirtti. Öz, soru?turmaya ili?kin haberlerin hangi maksatla yap?ld???n? sordu. Yalç?n, 'Oda TV'nin sahibiyim, her haberi okumuyorum ama Ergenekon, Türkiye'nin en çok konu?ulan, merak edilen haberi. Genç arkada?lar da haberlerinin okunmas? için, bu internet habercilikte bir tarzd?r, renkli ba?l?k atm??lar. Gerçekten haber içeri?ini bilmiyorum' dedi. Öz yap?lan haberleri s?ralad?. Baz?lar? ?öyle: 'Ergenekon soru?turmas?n?n a?ure çorbas? ile ne ilgisi var, Ergenekon davas?nda ABD kar??t? subaylar tasfiye ediliyor, Bankalar? da Ergenekon bat?rm??, Me?er Üzeyir Garih'i de Ergenekon öldürmü?, Galeri bask?n? da Ergenekon'a y?k?ld?, Ergenekon iddianamesi ile Paris Hilton'un ne ilgisi var, Ergenekon'un ayda gizli üssü var, Han?m?n Çiftli?i dizisiyle Ergenekon ne ilgisi var, Pavlov'un köpekleri Ergenekon'a ne tepki verirdi.' 

SEÇ?M ?TT?FAKI TALEB? NED?R? 
Yalç?n'?n, Ba??ms?z Türkiye Partisi (BTP) Genel Ba?kan Yard?mc?s? Selim Kotil ile yapt??? görü?me de takibe tak?ld?. Kotil o görü?mede, 'Oturup konu?mak laz?m. Yani seçim ittifak kurma, fikir al??veri?inde bulunmak, ülke gidiyor. Haydar Bey'i görüyorsunuz ya birbirimize destek olal?m' diyor. Soner Yalç?n, görü?me için, 'Daha fazla habere yer verilmesini ve panellerde yay?nlanmas?n? istediler. Haberleri yapmad?k. Seçim ittifak? konusu da Baykal'?n tarikatlarla ilgili bütünle?mesi projesi vard?. Böyle bir ?eyin olup olamayaca??n? sordu' dedi. 

BASBU?'A 'DARBE YAPMAYIN' D?YE ÇA?RIDA BULUNDUM 
Z.Ö: 01 Temmuz 2009'da Oda TV'de yay?nlanan 'Süreci analiz edemediniz' ba?l?kl?, dönemin Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'a hitaben yaz?lm?? mektup ?eklindeki haberin içeri?inde, 'PKK'n?n Eruh sald?r?s? gibi, Ergenekon sürecinin de Genelkurmay Karargah?nda do?ru dürüst irdelenmedi?i, Türk Ordusu'na kar?? psikolojik bir sava??n aç?ld???n?n geç fark edildi?i, TSK'n?n hiçbir dönemde bu kadar büyük bir sald?r?yla kar?? kar??ya kalmad???, TSK'n?n ku?at?lm?? durumda oldu?u, orduyu zor günlerin bekledi?i, bunun bir iç sava? oldu?unun' belirtildi?i, mektubun sonunda ise 'Pa?am! Sizi zor günler bekliyor. Ya bu yeni konsepte uygun kar?? ad?mlar atacaks?n?z ya da bu sava?ta yenileceksiniz.' ibarelerinin yaz?l? oldu?u tespit edilmi?tir. 'Ya konsepte uygun kar?? ad?mlar atacaks?n?z ya da bu sava?ta yenileceksiniz' diyerek neyi kastetmektesiniz? 'Sava?' diye vurgulad???n?z ?ey nedir? 

BA?BU?'UN DAVET?NE RET 
S.Y: Ben yazd?m ancak sonunda da ?lker Ba?bu?'a 'Darbe Yapmay?n' ça?r?s?nda bulundum. Çünkü kendisi psikolojik hareket yap?l?yor diye aç?klamada bulunmu?tu. 
Dinleme kay?tlar?nda, Yalç?n'?n yaz? sonras? Genelkurmay'a ça?r?ld??? ancak ?lker Ba?bu?'un davetini geri çevirdi?i ortaya ç?kt?. 

DARBEN?N EMN?YET MÜDÜRLER? 
Z.Ö: ?kametinizde el konulan not defterinde 'Darbenin Emniyet Müdürleri Seçiliyor' ve 'Tüm Yap?lanlar Kamuoyu Olu?turmad?r Darbe Geliyor' yazd??? görülmü?tür. Bu ibarelerle ne kastedilmek istenmektedir? 
S.Y:Bu notlar 1980'li y?llar?n ba??nda TSK'da ilk kez Üru?, Öztorun ve Torumtay'?n döneminin de?erlendirmeleridir. 

ERGENEKON'UN PARATONER? OLDUK 
Yalç?n'a, tutuklanan OdaTV çal??an? Bar?? Terko?lu ile yapt??? ?u görü?me de soruldu: 
S.Y: Nerede Zekeriya Öz varsa al?p buraya koyuyorsun be abicim, gerek yok ki biraz ak?l istiyorum sizden ya zeki adams?n?z niye bunu dü?ünemiyorsunuz gerek yok abi bak ak?l ak?l... 
ONU MEHMET YILMAZ YAPSIN 
B.T: Zekeriya Öz de?il yani... Dü?ününe nikah ?ahidi olmu? biz bunu da dava dilekçesine koyaca??z, böyle bir haber olmu? bak?n diye. 

S.Y: Gene koy bak gene biraz daha ya sadece ak?l istiyorum ak?l. Her Ergenekon haberini ve her Zekeriya Öz'ü al?p oraya resmiyle koymana gerek yok. Gerek yok abicim b?rak onu da Mehmet Y?lmaz yaps?n. Ergenekon paratoneri olduk yani nerde Ergenekon haberi ne varsa al?p koyuyoruz. Ba?ka hiç mi haberimiz yok abi. Dünyam?z yok ba?ka ama öyle bak?yorsun alg?da seçicilik öyle bakma gazetelere abi biz yeteri kadar yapt?k, ettik. Biz en son noktay? da iyi vuruyoruz ama her ?eyi yapt???n zaman etkisi kayboluyor. Yani vurun kaç?n diyorum, dönüyorsunuz bilmem ne brifing o yazd?, bu yazd? gerek yok. 

B.T: Abicim yani tamam, önemli bir haber bence. 
S.Y: O?lum önemsiz haberi tart??m?yorum ki bir stratejiyi tart???yorum. Bir çizgi meselesini tart???yorum ayd?nl?k olursun ya?ad???m i?i bir daha bana niye ayn?s?n? ya?att?r?yorsunuz. Sen bilmiyorsun anlam?yorsun ?imdiye kadar ruh hallerinin ne oldu?unu da anlam?yorsun. Bu adamlar?n ruh hallerini de ben biliyorum. Ergenekon, bilmem neyin yay?n organ? yapmak istiyorsan?z buyrun yap?n...' 

GENELKURMAY'A G?TM?YORUM 
Öz, 'Biz yeteri kadar yapt?k, ettik son noktay? da iyi vuruyoruz', 'vurun kaç?n diyorum' sözleriyle neyi kastetti?ini sordu. Yalç?n, 'Genelkurmay Ba?kan? ça??rd???nda bile gitmiyorum, uyar?lar?m haberlerin etkisinin azalmamas?d?r' dedi. 

KILIÇDARO?LU DA TUTANAKTA 
SONER Yalç?n'a, CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu ile yapt??? görü?me de soruldu. 2 ?ubat'ta K?l?çdaro?lu ile ya?anan diyaloglar ?öyle: 
K.K: Bizim Kahramanmara? Milletvekilimiz Durdu Özpolat ?stanbul'a gelecek ak?am. Sizinle görü?ecek. Bugün ak?am vaktiniz var m? bilmiyorum ama? 
S.Y: Var efendim var var. 
K.K: Sizin telefonunuzu ona verebilir miyim? 
S Y: Tabii tabii tamam çok te?ekkür ediyorum. 
Savc? Öz, 'Bir televizyon kanal? sat?n almak için giri?imlerde bulundu?unuz, önce Halk TV isimli kanal?n sat?n al?nmas? için görü?meler yapt???n?z, daha sonraki süreçte ise ba?ka kanallar için giri?imlerde bulundu?unuz tespit edilmi?tir. Halk TV kime aittir? Bu televizyon kanal?n? sat?n almak için kim ya da kimlerle görü?tünüz ve neler yapt?n?z' diye sordu. Soner Yalç?n, Deniz Baykal, Hur?it Güne?, K?l?çdaro?lu ve Gürsel Tekin ile görü?tü?ünü söyledi. Yalç?n'?n, K?l?çdaro?lu ile yapt??? görü?menin ak?am?nda CHP'li Özpolat ile görü?tü?ü ve Özpolat'?n, 'Geç saat de olsa ilk uçakla gelece?im. Aktaraca??m ?eyler var onlar? konu?uruz. Kemal Bey'e anlat?r?m geli?meleri' sözleri dosyaya girdi. Yalç?n, 'Durdu Bey'in bir televizyon projesi varm??, hayata geçirebilir miyiz diye bulu?up görü?tük' dedi. 

F??LEME NOTLARININ AMACI NE? 
Z.Ö.: ?kametinizdeki aramada bulunarak el konulan dokümanlar?n yap?lan incelemesinde E?fak Aykaç, Mustafa Denizli, Alp Yalman, Kemal Il?cak, Nazl? Il?cak, Yavuz Donat, Uluç Gürkan, Zafer Mutlu, Mesut Y?lmaz, Yeniay Köseo?lu, Ayten Gürger, Nafiz Kurt, Sönmez Köksal, Güner Özmen, Ertu?rul Otan, Halil Tu?, Mehmet A?ar, Hüseyin Özalp, Hasan Kocada?, Kerem Durmu?, Orhan Uzeller, Cemil Erhan (Erkan), Ahmet Hatipo?lu, isimli ?ah?slar?n özel hayatlar? hakk?nda baz? notlar?n tutuldu?u ve fi?leme mahiyetinde bilgiler oldu?u görülmü?tür. Söz konusu bilgileri ne ?ekilde elde ettiniz. Bu notlar? hangi maksatla kaydetmektesiniz ve neden saklamaktas?n?z? 
S.Y: 2000'e Do?ru Dergisi'ndeyken Parlamento Muhabirli?i yap?yordum. Yapt???m röportajlara yararl? olur diye ald???m notlard?r. 

CHP'DEN PARA ALDI?IMIZ B?L?NMES?N 
YALÇIN'a gazeteci Hakan Aygün ile 22 Ocak'ta yapt??? görü?me soruldu. Aygün, görü?mede, 'Bu konunun detaylar?n? çok fazla yaymamam?z ve ikimizin aras?nda olmas? gerekiyor. Yani CHP'den para ald?k laf?n?n bile ikimizin aras?nda olmas? gerekiyor' dedi. Yalç?n ise '?u anda ikimizin aras?nda olmayacak. Telefonla konu?uyoruz bunlar?? Ben K?l?çdaro?lu'ndan cevap bekliyorum' diyor. Savc? Öz, 'CHP'den para ald?k' ifadesini sordu. Yalç?n, 'Halk TV CHP'nin seçim haz?rl?klar? için sözle?me yapm??. Sözle?menin CHP ile Halk TV aras?nda devam edip etmeyece?ini söylüyoruz. Param?z yok, sözle?me devam ederse ancak alabiliriz diye dü?ünüyoruz' dedi.  

http://www.aksam.com.tr/ 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri