forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

NURAY MERT 'S?V?L D?KTA' TARTI?MASINI NEDEN BA?LATTI?

Aktif .

nuray_mertNuray Mert dünkü yaz?s?nda, Soner Yalç?n'la birlikte hareket etti?i iddialar?na, "Hodri meydan!" demi?ti. Bu meydan okumaya Sabah gazetesinde Sevilay Yükselir kar??l?k verdi...  Soner Yalç?n'?n medyaya s?zan mektubu üzerinden Nuray Mert'e a??r ele?tiriler yöneltti.

SEV?LAY YÜKSEL?R'?N SABAH'TA YAYINLANAN YAZISI

Aref'i b?rak Acun, Nuray Mert'e bak!

Ben böyle aymazl?k, böyle rezillik görmedim! Dikkat ediniz lütfen, kankalar? Soner Yalç?n Ergenekonculuk iddias?yla gözalt?na al?nd???ndan beri bildik tayfa koro halinde, hep bir a??zdan ?u ?ekilde bas bas ba??r?yor: 
"Eyyyy ahali! Duyduk duymad?k demeyin! Bak?n Türkiye'de muhalif bas?n susturulmaya çal???l?yor!" ?nan?l?r gibi de?il ama adamlar gözümüzün içine baka baka adeta cazg?rl?k yap?yor!
?imdi bana kalk?p "kim bunlar?" falan diye sormay?n sak?n!
Bal gibi de biliyorsunuz bunlar?n kimler olduklar?n?.
Orada, ?urada ve hatta buradalar!
Ha, illa ki bir örnek mi istiyorsunuz?
Al?n size ?ahane bir örnek!
Mesela Nuray Mert!
Han?mefendi Soner Yalç?n'la ba?lant?s?n?n bir mektupla ortaya ç?kmas?n?n pani?ini ya??yor!
Dünkü yaz?s?nda, "Soner Yalç?n'?n gözalt?na al?nmas?n?n ard?ndan bas?na s?zan bir mektup ortaya ç?km??! O mektupta, Soner Yalç?n, bir televizyon kurup, hükümeti devirmeye çal??acakm??, baz? isimleri de 'ekran yüzü'olarak kullanacakm??, bu isimler aras?nda benim de ad?m varm??! Normal ?artlar alt?nda hiç ciddiye al?nmayacak bir olay. Ancak, mevcut ko?ullar alt?nda bu tür iddialar? ciddiye almakta yarar var. Çünkü art?k, önemli olan gerçekler, mant?k, ak?l, adalet falan de?il. O nedenle, bu son olay? da, bilinçli bir 'itibars?zla?t?rma' harekât?n?n parças?, söyleyecek sözü olmayanlar?n belden a?a?? vurma taktiklerinden biri olarak görüyorum" diyerek bu tür haberleri yapanlara rest çekmi?.
"Hodri meydan" demi?.
O mektubu ve mektupta yaz?lan isimleri bu kö?ede kullanmad???m için han?mefendinin bu meydan okumas?n? ?ahsen üzerime al?nm?yorum.
Ama söz konusu yaz?s?nda kulland???, "Türkiye'de sivil dikta var, cümlesini ilk kuran ben oldu?um için bütün bu itibars?zla?t?rma operasyonuna maruz kal?yorum" ifadesinden yola ç?karak ilginç bir tesadüfe de dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bak?n. Ak?am gazetesinden okudu?umuza göre, Soner Yalç?n'dan ç?kan bir belgede aynen ?öyle yaz?yormu?:
"Medyada sivil dikta, sivil darbe konular? etkin baz? isimler taraf?ndan gündeme getirilmeli ve bu konular s?k s?k i?lenmeli!"
Peki ülkede bu konuyu ilk gündeme getiren ki?i kim?
"Kendisinin de yazd??? gibi tabii ki Nuray Mert!"
Peki Nuray Han?m bu söylemi ilk olarak nerede ve ne zaman dile getirmi?ti? 
"2010 y?l?n?n ocak ay?nda Vatan gazetesinde."
Han?mefendi Mine ?enocakl?'ya verdi?i röportajda ne demi?ti?
Hat?rlayal?m k?saca; "Demokrasi ad?na, iktidar her icraat?nda daha da otoriterle?iyor. Bas?n susturulmaya çal???l?yor. Kurumlar y?prat?l?yor. Bu gidi?le Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabiliriz!"
Peki Soner Yalç?n'?n evinden ç?kan söz konusu belge hangi tarihte kaleme al?nm???
Cevap veriyorum; "2009'da!"
Sizce de çok ilginç bir tesadüf de?il mi?
Gerçekten ?a??rt?c?! Hakikaten ak?l almaz!
Dü?ünün Soner Efendi, aylar önce oturup oraya buraya notlar dü?üyor. Kendi kendine talimatlar yaz?yor. "TSK'y? tahrik edici yay?nlar yap?lmas?, ilgili konularda kö?e yazarlar?na destek verilmesi. ?ehit cenazelerinin ön plana ç?kart?lmas?, gelen ?ehitlerin nedeninin AKP'ye ba?lanmas?. Sivil dikta ve sivil darbenin gündeme getirilmesi s?k s?k ka??nmas?" falan diyerek...
Sonra bir gün bir bak?yor ki, son dönemde en yak?n arkada?lar?ndan biri olan Nuray Mert ekranlarda, man?etlerde bas bas ba??r?yor: 
"Ülkede sivil fa?izm var!"
Sak?n ola sevgili okurlar?m, benim bu yazd?klar?mdan, "Soner, Nuray Mert'i talimatla yönlendirdi. O da ald??? o talimat? yerine getirdi!"?eklinde bir anlam ç?karmayas?n?z!
Kesinlikle öyle bir ?ey demiyorum.
Ben sadece, "Önceleri Soner Yalç?n'la dünya görü?ümüz ba?kayd? ama son dönemde epeyce yak?nla?m?? ve arkada? olmu?tuk!" diyerek aç?k bir biçimde arkada? ili?kisi oldu?unu yazan Nuray Mert'in yak?nla?t??? arkada?lar?n?n iç seslerini okumak gibi nas?l ola?anüstü bir önseziye sahip oldu?unu anlatmaya çal???yorum sizlere!
Ola?anüstü bir yetenek!
Do?rusu onu çok k?skand?m.
Ke?ke Allah hepimize böyle bir yetenek nasip etse!
Bu arada Nuray Han?m'?n bu yetene?i bana geçenlerde Acun Il?cal?'n?n Yetenek Sizsiniz adl? program?na kat?larak herkesin a?z?n? aç?k b?rakan ?ranl? Aref'i hat?rlatt?.
Hani kar??dakinin bilinçalt?n? okuyor. Sonra o okuduklar?n? küt diye yaz?yor kutular?n içinden ç?kan kâ??tlara falan.
?nan?lmaz bir ?ey!
K?yaslay?nca her ikisini. Nuray Mert'in de bu korkunç yetene?i ile Aref'den hiç de fark? olmad???na kanaat getirdim.
Bence Acun Il?cal?, ilerleyen günlerde Nuray Han?m'?n bu uzaktan temenni ya da talimat okuma konusundaki yetene?ini muhakkak ekranlara ta??mal?.
Tez elden reyting rekorlar? k?raca??na ad?m gibi emin oldu?um bu yar??mac?n?n patentini sat?n almal?!

http://www.sabah.com.tr/ 

 

NURAY MERT'?N M?LL?YET'TE YAYINLANAN YAZISI

Hodri meydan!

24 ?ubat 2011

 

Geçen y?l, ‘Türkiye’de siyaset sivil otoriterli?e savruluyor’ dedim diye k?yamet koptu. Konunun tart???lmas? anlam?nda, ‘k?yamet kopsa’ idi, bundan sadece memnuniyet duyard?m. Ama ciddi bir tart??madan çok, ‘itibars?zla?t?rma’ harekât? devreye girdi. Dünün muhalif, ilkeli zannetti?im ?slamc?lar?, 28 ?ubat ?ak?akç?lar? ile kol kola girip, büyük bir sald?r? ba?latt?lar. Onlar ad?na utand?m.
Televizyon programlar?nda, benimle tart??ma esnas?nda söyleyecek söz bulamayanlar bile, internet sayfalar?nda karalama edebiyat?na ba?lad?. Sonunda, muhafazakâr baz? kad?n yazarlar?n bana ‘sahip ç?kmas?’ bile büyük olay oldu. Karalama kampanyas?n?n ana temas?, ‘sivil dikta’ iddias?n?n, darbe ça?r?s? oldu?u veya olabilece?i ?eklindeki pespaye tez idi. ??i Balyoz plan?n? ile ili?kilendirmeye kadar götürenler oldu.  

Bilinçli bir harekât?n parças?
Son olarak, Soner Yalç?n’?n gözalt?na al?nmas? ard?ndan bas?na s?zan bir mektup ortaya ç?km??! O mektupta, Soner Yalç?n, bir televizyon kurup, hükümeti devirmeye çal??acakm??, baz? isimleri de ‘ekran yüzü’ olarak kullanacakm??, bu isimler aras?nda benim de ad?m varm??! Normal ?artlar alt?nda hiç ciddiye al?nmayacak bir olay. Ancak, mevcut ko?ullar alt?nda bu tür iddialar? ciddiye almakta yarar var.  Çünkü art?k, önemli olan gerçekler, mant?k, ak?l, adalet falan de?il. O nedenle, bu son olay? da, bilinçli bir ‘itibars?zla?t?rma’ harekât?n?n parças?, söyleyecek sözü olmayanlar?n belden a?a?? vurma taktiklerinden biri olarak görüyorum.  
Bizim gibi demokratik siyasetin bir türlü yerle?medi?i yerlerde, her dönemde, muhalefet, itiraz, ele?tiri, ciddiye al?n?p tart???lmak yerine, en hafifi ‘itibars?zla?t?rma’ olan bin bir yolla bask?lan?r. Geçmi?te, ?slamc?lar, bundan az çekmediler. Her ta??n alt?nda ‘irtica’ arand?, susturma politikalar? için ‘çar?afl? bir kad?n foto?raf?’ yetti, artt?. 

Kayg?lar?m ziyadesiyle artt?
Mevcut iktidar?n bask?lama politikalar?n?n en önde gelen icraatç?lar? aras?nda, eski 28 ?ubatç?lar?n olmas? tesadüf de?il. Onlar bu i?leri iyi bilirler. Onlar için, ‘giden a?am, gelen pa?am’. ‘?rtica olmad?, fa?izm verelim’ diyenler, eskiden ‘irtica’ ile susturanlar?n saf?ndayd?, ?imdi, ‘sivil dikta diyorsan darbecisin, sus sesini ç?karma’ siyasetinin yan?ndalar. Hiç ?a??rt?c? de?il, ama çok kayg? verici. Demek ki de?i?en hiçbir ?ey olmad?, olmayacak.
Bir kez daha söylüyorum, Türkiye’de siyasetin ‘sivil otoriter’ bir yere savrulmas?ndan kayg? duydu?um için bu yönde yorumlarda bulundum. Geçen zaman zarf?nda, bu kayg?lar?m eksilmedi, ziyadesiyle artt?, dolay?s?yla bu konudaki dü?üncem de?i?medi, peki?ti. 
Yarg?n?n yürütmenin denetimi alt?na girmesi yönündeki ad?mlar, yeni bir anayasa vaat eden genel seçimlere yüzde on baraj? ile gidilmesi konusundaki ?srar, Kürt meselesinde milliyetçi siyaset anlay???na geri dönü?, gösteri, ifade özgürlü?ü, muhalefete tahammülsüzlük, ‘orduyla oynatmay?z’ ç?k??lar?, K?br?s meselesini stratejik ç?kar gerekçesi ile savu?turmak, herhalde siyasetin daha fazla demokratikle?ti?inin ifadesi ve aç?l?m? de?il. En kötüsü, demokrasi mücadelesi verdi?i iddias?nda olanlar?n, tüm bunlar? ?srarla görmezden gelmesi, en iyi ihtimalle laf? doland?rmas?, ‘darbe’ tehdidi d???nda hiçbir meseleyi ciddiye almamas?, bu konuda dahi hesapla?man?n çok s?n?rl? bir çerçevede kalmas?na raz? olmalar?. Dahas?, ‘muhayyel bir demokratik gelecek’ ad?na, halihaz?rda olanlar? göz ard? etme, göz yumma tavr? ile iktidar?n otoriter siyasetlerinin do?rudan veya dolayl? desteklenmesi.  

Söylemeye devam edece?im
Unutmayal?m, otoriter siyasetlerin en genel özelli?i, ‘muhayyel’ bir gelecek ve ‘ortak iyi’ ad?na, bu gerekçe ve mazeret ile özgürlüklerin ask?ya al?nmas?d?r. Otoriter siyasetlere savrulmaya kar?? tek engel, bu yönde kayg?lar?n karalan?p örtbas edilmek yerine, dikkate al?nmas?, daha çok seslendirilmesi, seslendirilmesine tahammül gösterilmesidir.
Ben bunlar? söylemeye devam edece?im. Mevcut ?artlar içinde, hele seçim sonras?na ili?kin tehditler ortal??? kaplam??ken, bu konuda ?srarc? olman?n, itibars?zla?t?rma harekât?n? k??k?rtabilece?ini, bana pahal?ya mal olabilece?ini biliyorum. Biliyorum çünkü, adaletine en çok güvendi?im arkada?lar?m bile, ad?m? karalama çabalar?ndan ?ikâyet etti?imde, söylenecek bir ?ey kalmad???ndan olsa gerek ‘çok öfkeli bir üslubun var, televizyonda sesin yüksek ç?k?yor’ gibi yorumlar yapmaya ba?lad?lar.  
Tekrar ediyorum, Türkiye’de sivil bir otoriter siyasete savrulu? oldu?unu dü?ünüyorum, birilerinin ‘sivil dikta’ özeti üzerinden ne yapmaya çal??t???, hangi mektupta kimin ne söyledi?i, beni hiç ilgilendirmez. Bunlar? söylemeye devam edece?im. Çok cesur oldu?umdan de?il! Çok s?radan, çok insani bir nedenle! Do?ru oldu?unu dü?ündü?üm, vicdan?m?n gere?i olan ?eyleri söylemekten imtina edersem kendime sayg?m? kaybedece?im için, bu aç?dan s?k?nt?s?z bir hayat yerine s?k?nt?l? bir hayat? göze almam gerekti?ine inand???m için! Tek güvencem, ‘Allah sözümle utand?rmas?n, zor imtihanlarla s?namas?n’ duas?. Hodri meydan!

http://www.milliyet.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri