forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

deniz_baykal_280?klim Bayraktar’?n taciz iddias?n? yalanlayan CHP eski Genel Ba?kan? Deniz Baykal, komplonun arkas?nda Soner Yalç?n’?n oldu?unu söyledi. Taraf'a konu?an Baykal, "Yalç?n ve ekibini kimin görevlendirdi?ini savc? bulmal?." dedi...Deniz Baykal'?n Taraf yazar? Rasim Ozan Kütahyal?'ya yapt??? aç?klamalar?n detaylar? ?öyle...

"Rasim, dikkat edersen ben aç?klamamda net bir biçimde olay? aktard?m, yüzde yüz do?ru olan gerçekleri ifade ettim. O ç?kan belgeleri çok önemsiyorum ve inceliyorum. Bu belgelerle bana yap?lmak istenen ?antaj ve komplo projesi aras?ndaki ba?lant?y? kurmak ve analiz yapmak siz gazetecilerin görevi, ben o konuda ?imdilik hiçbir ?ey söylemiyorum" dedi...

Bunun üzerine ben de ?öyle sordum: Soner Yalç?n'?n görevlendirdi?i bu ki?inin size OdaTV ad?na gelmemi? gibi yapt???n? biliyoruz,   telefon kay?tlar?nda bu tür ?eyler de var, böyle bir oyun da oynanmak istendi mi size?

"Evet, o ki?i OdaTV ve Soner Yalç?n ad?n? hiç zikretmeden, sanki bu kurumla alakas? yokmu? gibi gelmeye çal??t?, oysa ben en ba?tan o ki?inin nerede ve kim için çal??t???n?, nereye haber yapt???n? biliyordum."

Bu projenin arkas?nda kim var?

Yani anla??l?yor ki, komployu daha rahat kurabilmesi için "Soner Yalç?n taraf?ndan gönderilmemi?" pozuna girmi?, peki bunlar?n arkas?nda kim var sizce Deniz Bey, diye soruyorum...

"??te benim de en çok merak etti?im ?ey budur. Bu ki?iyi Soner Yalç?n'?n gönderdi?i, böyle bir komplo ve ?antaj projesinin hayata geçirilmek istendi?i kesin. Peki, bu projenin arkas?nda kim var? Kim yüreklendirdi ve görevlendirdi Soner Yalç?n ve ekibini? Kim? Savc?l???n bunun üzerine gitmesi gerekti?ini söylüyorum... "

Bir de Soner Yalç?n'?n görevlendirdi?i bu ki?i "Kemal K?l?çdaro?lu ile konu?tum ve kayda ald?m" diyor Emina?ao?lu'na, buna ne diyorsunuz?

"Bak?n ben Kemal Bey'in böyle bir komployu yapt?raca??na ya da bildi?i halde bana söylemeyece?ine inanm?yorum, inanmak istemiyorum ama bu ki?i böyle bir kay?ttan bahsediyorsa ve polis bunu ele geçirdiyse bu kay?t ortaya ç?kar?lmal?d?r, e?er bunun üstü örtülürse kamu vicdan? yaralan?r. O sebeple bu ki?inin 'Kayda ald?m' dedi?i konu?malar?n aç?klanmas? gerekmektedir. Bu alçak ?antaj ve komplo projesi nas?l tasarland? ve arkas?nda kimler var, kimlerin emriyle OdaTV grubu bana bu komployu haz?rlad?, bilmek istiyorum... "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri