forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Genelkurmay'da haz?rland??? belirtilen hkmet ve Fethullah Glen'e ynelik byk komplo, toplumu derinden sarst?. Ancak baz? gazeteler olay? adeta grmezden geldi. Milliyet gazetesi d???nda Do?an Grubu gazetelerinin hibiri, belgelerin ieri?ini yay?nlamad?.

taraf_akpHaberi, 'Genelkurmay ?leti?im Daire Ba?kan? Tu?general Metin Grak'?n haftal?k bas?n toplant?s?nda ele ald??? bir konu' olarak i?ledi. Vatan Gazetesi Ba?yazar? Gngr Mengi, belgenin ieri?inden ziyade, ordunun iinden nas?l s?zd???na odakland?. Devrimci Karargah rgt soru?turmas? kapsam?nda internet editr halen tutuklu bulunan Vatan Gazetesi, haberi 'Garip bir ?eyler oluyor' ba?l???yla grd. ? sayfada 'Ankara'y? kar??t?ran yay?n yasa??' ba?l???n? kullanan Vatan, haz?rlanan komplonun ma?duru olan Fethullah Glen'i, tersine bir tav?rla 'istihbarat merakl?s?' bir ?pheliymi? gibi gsterdi. Glen'in zellikle Hizbullah'?n Gneydo?u'daki planlar?na ynelik a?klamalar?n? arp?tan Vatan, belgelerin yaz?ld??? tarih ile Glen'in yapt??? konu?man?n nisan ay?na denk gelmesinin tesadf olmad???n? ima etti. Yay?n yasa?? gerekesiyle belgelerin ieri?ine girmeyen Vatan, Ergenekon tutuklusu Serdar ztrk'n avukat? Demet Reber'in, "Belgeler broya ba?kalar? taraf?ndan konuldu." ?eklindeki szlerine geni? yer ay?rmaktan ka?nmad?.

PLANI DE??L, YAYIN YASA?INI YAZDILAR

Hrriyet, insanlar?n evlerine nce silah, mhimmat koyup sonra bask?n yapmay? ngren komployu, 'Genelkurmay: Plan haber soru?turuluyor' ba?l???yla birinci sayfadan kk olarak grd. Plan?n ne oldu?una i sayfalarda birka sat?rla de?indi. Hrriyet, plan?n ieri?i ve avukat Hasan Grbz'n a?klamas?na e?it miktarda yer verdi. Avukat?n ?u cmlelerini yay?nlad?: "nmzdeki gnlerde grevli subaylar?n hatta generallerin gzalt?na al?nmas?na altyap? olu?turmak iin cemaati yap?lanma, belgeleri mvekkilimin brosuna koydu." Hrriyet Genel Yay?n Ynetmeni Ertu?rul zkk ise k?e yaz?s?nda sz konusu belgeyi 'yeni bir and?' olarak nitelendirdi. Ard?ndan ?u ifadeleri kulland?: "Bu eylem plan?n? haz?rlamak su. S?zd?r?lmas?na mani olamamak ise bir ba?ka a?dan feci. E?er bu belge gerekse; insan soruyor: "Hl m? ders almad?n?z?" Amalar?, AKP hkmetini ve Fethullah Glen'i y?pratmak. Yani alenen su... Bu s?rlar? saklayamayan bir ordu, asker s?rlar? nas?l saklayabilir? Tabii bir de Blent Ar?n'?n szleri: "?yi ki bu komutanlarla byk bir sava?a girmemi?iz." Biliyorum ok a??r bir sz ama, ne yaz?k ki insan?n akl?na tak?l?yor."

Milliyet yazar? Gneri C?vao?lu ise ierikten ziyade belgenin neden servis edildi?ini sorgulayarak, "Gerek ya da dzmece... Bu belgeyi kimler servis etti? Ve niin? Birileri d?meyi evirip ????? yakt? ama asl?nda ama ba?ka bir ????? karartmak." dedi. Milliyet, birinci sayfadan kk grd? olay?, i sayfalarda bytme yoluna giderek, Do?an Grubu iinde olay?n ieri?ini veren tek gazete oldu.

HASAN CEMAL: ERDO?AN, D?M ZMEL?

Milliyet yazar? Hasan Cemal ise olay?n ieri?ine e?ildi. Yaz?s?nda demokrasi vurgusu yapt? ve ?yle devam etti: "Yeni bir and?la kar?? kar??yay?z. ?ler ac?s? bir belge. Dileriz bu konuya Erdo?an hkmeti e?ilir, yarg? harekete geer, medya gere?ini yapar. Yoksa bu lkede demokrasi de, hukukun stnl? de lafta kalmaya devam eder."

Posta gazetesi ise komployu, '?rticay? bitirme plan?na soru?turma ve yay?n yasa??' ba?l???yla grd. Genelkurmay'?n a?klamas? do?rultusunda yay?n yapan Posta, ieri?e dair bilgi vermedi. Radikal de, haberi Genelkurmay penceresinden grd. 'Yalanlama yok' diyen Radikal, belgenin 's?zd?r?lmas?' zerine odakland?. 'Art?k hibir ?ey gizli kalmayacak' slogan?yla yay?n hayat?na ba?layan HaberTrk de, ieri?i pas geti. 'Genelkurmay'dan kim s?zd?rd? soru?turmas?' ba?l???n? atan gazete, plan?n ieri?indeki nemli noktalar? grmezden gelirken, ?u cmlelere dikkat ekti: "Planda 'Ergenekon ad? alt?nda TSK'ya byk eme?i gemi? emekli ve muvazzaf asker personel yersiz ithamlarla lekelenmektedir.' ifadesi de yer al?yor."

Ak?am gazetesi, plan?n ieri?ine dair bilgi vermezken, Cumhuriyet 'Yeni bir eylem plan?' st ba?l???n? kulland?. Haberi birinci sayfas?ndan duyuran gazete, yay?n yasa?? ve brosunda belgeler ele geirilen Serdar ztrk'n a?klamalar?na da yer verdi.

Drt gazete plan? man?etten grd

Zaman, Sabah, Star ve Bugn gazeteleri, vahim plan? man?etten grd. Sabah gazetesi, "TSK'da derin soru?turma" ba?l???n? kulland?. K?e yaz?s?nda bu konuyu i?leyen Emre Akz, "Genelkurmay Ba?kan? kim olursa olsun benzeri al??malar yap?l?yor. Belli ki bu, kurum kltr olmu?." dedi. Nazl? Il?cak, 'Kara propaganda' ba?l?kl? yaz?s?nda ?u ifadelere yer verdi: "Nedir bu Fethullah Glen d?manl???, anlamak mmkn de?il. Yarg?land?, beraat etti, gene de pe?ini b?rakm?yorlar..."

'?nan?lmaz plan Ergenekon 2009' man?etini atan Star, habere geni? yer ay?rd?. Plan?n ayr?nt?lar?n? okuyucuyla payla?t?. K?esinde konuyu i?leyen Ergun Babahan, plan? 'belgeli Ergenekon' diye nitelendirdi. Olay? btn ynleriyle ele alan Bugn gazetesi, haberi 'Ergenekon'un kalle? plan?' ba?l???yla man?ete ta??d?. Genel Yay?n Ynetmeni Erhan Ba?yurt, "Ergenekon'un kirli plan? bu kez tutmayacak." ifadesini kulland?. Yeni ?afak ise haberi verirken magazinsel unsurlar? ihmal etmedi. Polat Alemdar foto?raf?n? yan man?ete koyan gazete, eylem plan?nda yer alan 'Kurtlar Vadisi dizisinin imaj? zedelenmeli' ayr?nt?s?na dikkat ekti. Fehmi Koru, k?esinde ?u ifadeleri kulland?: "Bu bir cunta faaliyeti midir, yoksa tepeden verilen emirlerle yerine getirilen bir grevin ifas? m?? ?ki durum da ktdr, ikisi de birbirinden daha kt." (ZAMAN GAZETES?)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri