forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

samil_tayyar_300Milletvekili olmak için Star Gazetesi'nden ayr?lan gazeteci ?amil Tayyar, Ülke TV'de kat?ld??? 'Gazeteci Milleti' program?nda, ?ener Eruygur ve Hur?it Tolon’un Ergenekon'un bir ve iki numaral? isimleri oldu?unu söyledi.

 ERGENEKON PLANINI YAPAN ESAS ?S?MLER CEZAEV?NDE DE??L

Ergenekon davas?nda yürütülen soru?turman?n intikam de?il, hukuk baz?nda yürütüldü?üne dikkat çeken Tayyar, “Baz? davalar?n bu davayla ili?kilendirilmesi do?ru de?ildir. Ergenekon, bir darbe davas?d?r. Her davay? buraya adapte etmek do?ru olmaz. Ahmet ??k olay?, davan?n eksen kaymas?na neden olabilir. Önemli olan bir numaral? isme odaklanmak ve tepeye do?ru gitmek gerekir. Ergenekon’da i?i planlayan üst yönetim ?u an d??ar?dad?r” dedi.

HSYK SON KARARINDA DO?RU B?R ADIM ATTI

Hâkimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu (HSYK)’nun son giri?iminin çok sa?l?kl? olaca??n? ve yeni atamalarda davalardaki eksen kaymas? riskinin ortadan kald?r?labilece?ine de?inen Tayyar, HSYK’n?n atamalarla önemli bir i?lev yürüttü?ünü ve davay? yürüten savc?lar? da ma?dur etmedi?ini aç?klad?.

SAVCILAR B?NLERCE EVRAK ARASINDA BO?ULUYOR

Binlerce evrak aras?nda savc?lar?n bo?uldu?unu, yeni gelen dinamik bir ekibin daha fazla davaya odaklanabilece?ini söyleyen Tayyar, davan?n bas?lmam?? bir kitab?n pe?inde ko?an bir dava haline getirilmesinin do?ru olmayaca??n? ve yak?n tarihle hesapla?ma f?rsat?n?n kaç?r?lmamas? gerekti?ine vurgu yapt?.

ERGENEKON’UN EN GÜÇLÜ OLDU?U ALAN YARGIDIR

Türkiye’deki bütün darbe dönemlerinde medyan?n bunlarla i?birli?i yapt???n? aç?klayan Tayyar, “28 ?ubat darbesi bir ordu-medya darbesidir. Medyay? birileri kullan?yor. Soru?turmada medyay? kullanan adamlar?n nerede oldu?u ?u anda bilinmiyor. Ergenekon’da en güçlü alan yarg? alan?d?r. Bunlar?n kap?s?na gidilemiyor. Güçsüz insanlar üzerinden soru?turma yürütülüyor. Türkiye’de bir çocuk bayrak yak?yor ve devlet gidip o çocu?u tutukluyor. Önemli olan o çocu?a kibriti veren ismi bulup tutuklamakt?r” dedi.

S?YASETTE REKABET ?ARTLARI BALYOZ VE ERGONEKON DAVALARINDAK? MÜCADELEDEN DAHA A?IR

Ülke TV’de Gazeteci Mehmet Acet, Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, ve TV 8 Ankara Haber Koordinatörü ?smet Demirdö?en’in birlikte sundu?u Gazeteci Milleti’ne bu hafta Ak Parti’den milletvekili aday aday? olan gazeteci ?amir Tayyar konuk oldu. Konuklar yürütülen davalar ve önümüzdeki seçimlerle ilgili çarp?c? yorumlar yapt?lar. Temayül yoklamas?ndan geçti?ini, siyaset ve gazetecili?in birbirine benzedi?ini belirten gazeteci ?amil Tayyar, “?kisinde de üçkâ??t, yalan, dolan, entrika var. Siyasette rekabet ?artlar? Balyoz ve Ergonekon davalar?ndaki mücadeleden daha a??r. Sahaya girdi?inizde sizi çok rahat bir ?ekilde sabote etmeye çal???yorlar. Ben Ergenekon ve Balyoz davalar?nda bir miktar idman yapt?m bu yüzden burada fazla zorlanmad?m” dedi.

?nsanlar?n oy verece?i ki?iyi canl? olarak görmek istedi?ini ve bu yüzden Ak Parti içerisinde bütün te?kilatlar? tek tek gezdi?ini ifade eden Tayyar, temayül yoklamalar?nda birinci olmas?n? Ergenekon ve Balyoz davalar?nda verdi?i mücadelelere ba?lad?.

Türkiye’de son dönemde çok önemli geli?meler oldu?unu, kendisinin tarih yazanlardan de?il yapanlardan olmak istedi?ini belirten Tayyar, Gaziantep’te aday olsa da olmasa da hizmet edece?ini aç?klad?.

M?LLETVEK?L? OLANLARI KOLAY KOLAY CEZAEV?NDE TUTAMAZLAR

Ergenekon san?klar?n?n dokunulmazl?k için aday oldu?unu belirten TV 8 Ankara Haber Koordinatörü ?smet Demirdö?en, bu ki?ilerin seçildikleri takdirde davalar? olumsuz etkileyebilece?ine vurgu yapt?. Davalar? devam eden ki?ilerin davalar?n?n iptal olmayaca??n? sadece ertelenece?ine de?inen Tayyar, Ergenekon ve Balyoz davalar?nda tutuklu bulunan ki?ileri ima ederek milletvekili seçilen bir ki?inin kolay kolay cezaevinde tutulamayaca??n? söyledi.

SÜHEYL BATUM BANA RAK?P GÖSTER?LECEK

Kemal K?l?çdaro?lu ile görü?mesine de?inen Tayyar, kendisinin adayl???n?n CHP içerisinde yak?ndan takip edildi?ini ve Süheyl Batum’un kendisine Gaziantep’ten rakip gösterilece?ini aç?klad?. K?l?çdaro?lu’na Ak Parti’de yoklamaya girdi?ini ?imdi de CHP’de girece?ini söyleyerek espri yapt???n? aç?klayan Tayyar, K?l?çdaro?lu’nun kendisine ba?ar? diledi?ini söyledi.

Aday olup ismini listelerde görmeyen birçok aday?n hastanelik olabilece?ini, baz? insanlar?n bütün hayatlar?n? milletvekili olmaya endeksledi?ini belirten Tayyar, bu dönemde adaylar konusunda çok büyük sürprizler olaca??n? vurgulad?.

MUSTAFA BALBAY CHP’DE KONTENJANDAN ADAY GÖSTER?LECEK

CHP’de yap?lan ön seçimlerde mevcut milletvekillerinin büyük ?ok ya?ad???n? belirten Demirdö?en, “Bir ilden seçilemeyen adaylar bazen ba?ka bölgelere kayd?r?labiliyor. Mustafa Balbay, ön seçimlerde son anda listeden ç?kart?ld? ve büyük ihtimalle kontenjandan aday gösterilecek” dedi.

CHP’de de mevcut milletvekillerinin ço?unun seçilemeyece?ini ve Ak Parti’de de büyük k?y?m olabilece?ini söyleyen Demirdö?en, parti meclisindeki insanlar?n milletvekilli?i bekledi?ini aç?klad?.

DEN?Z BAYKAL VE ÖNDER SAV SEÇ?M SONRASINI BEKL?YOR

CHP’de partinin seçimlerde ba?ar?l? olma ihtimalinin yüksek oldu?u il say?s?n?n çok az oldu?unu bundan dolay? bu bölgelerde çok fazla y???lma oldu?unu aç?klayan Demirdö?en, Deniz Baykal ve Önder Sav grubunun seçim sonras?n? beklediklerini belirtti.

CHP’DE SÜRPR?Z ?S?MLER KONU?ULUYOR

Kemal K?l?çdaro?lu’nun lügatinde hay?r kelimesinin olmad???n? belirten Demirdö?en, CHP’de sürpriz isimlerin oldu?unu, bu isimleri ?u an vurgulaman?n do?ru olmad???n? aç?klad?.  K?l?çdaro?lu’nun Hüsamettin Özkan ve Hüsamettin Cindoruk’la görü?tü?ünü aç?klayan Demirdö?en, bir hafta içerisinde sürprizler olabilece?inin alt?n? çizdi.

K?l?çdaro?lu’nun önceden ön seçim sözü verdi?ini fakat bütün illerde ön seçime gidilmedi?ini belirten Tayyar, K?l?çdaro?lu’nun verdi?i sözleri nas?l tutaca??n? merak etti?ini söyledi.

Türkiye’de seçimlerde demokratik bir ortam?n olu?mad???n?, her siyasinin seçim yasas?yla oynad???n? vurgulayan Demirdö?en, bunu sa?lamadan sa?l?kl? seçimlere gidilemeyece?ini kaydetti. CHP seçmeni olmad???n?, Özgürlük ve Demokrasi Partisi’ni destekledi?ini aç?klayan Demirdö?en, ??çi Partisi deste?i için “Allah korusun” dedi.

AK PART?’DE 20 C?VARINDA SÜRPR?Z M?LLETVEK?L? ?SM? KONU?ULUYOR

Ak Parti içerisinde 20 civar?nda sürpriz milletvekilinden bahsedildi?ini, ba?bakan?n ajandas?nda bu isimlerin yaz?l? oldu?unu vurgulayan Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal, i? adamlar?ndan, eski siyasetçilerden, gazetecilerden baz? ünlü isimlerin aday olabilece?ini iddia etti.

MHP’nin ideolojik çizgisinde son dönemlerde büyük de?i?iklikler ve zikzaklar oldu?unu belirten Tayyar, son dönemde MHP ile CHP aras?ndaki yak?nla?man?n taban taraf?ndan olumlu kar??lanmad???n? belirtti.

MHP’nin milliyetçi çizgiden daha ulusalc? çizgiye kayd???n? aç?klayan Ünal, MHP’nin birçok ?ehirdeki kalelerini kaybetti?ine i?aret etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri