forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ilhanselcukGeçti?imiz y?l hayata veda eden Cumhuriyet Gazetesi'nin eski imtiyaz sahibi ?lhan Selçuk'un kökeniyle ilgili iddialar, hep konu?uldu. Hasan Cemal büyük s?rr? aç?klad?.

Milliyet Yazar? Hasan Cemal dünkü yaz?s?nda, ?lhan Selçuk'la ilgili ?imdiye kadar bilinmeyen bir gerçe?i aktard?.

Hasan Cemal'in yazd???na göre, ?lhan Selçuk'un annesi Ermeni ve bunu hayat? boyunca saklad?. Bu nedenle ?lhan Selçuk annesinin ölümünün ard?ndan doyas?ya yas?n? tutamad?.

Konuyla ilgili Liberalses.com yazar? gazeteci Tuncay Opçin ise ?unlar? yazd?.

?lhan Selçuk'la ilgili farkl? kaynaklardan farkl? bilgiler benim de kula??ma gelmi?ti. Ancak bir türlü do?rulatamam??t?m. Selçuk Milasl?'yd?. Anne ve babas? Girit'ten Milas'a gelmi?lerdi. Mesele Girit olunca devreye Bekta?ilik'in girmemesi dü?ünülemezdi. Konu Bekta?ilik olunca da yollar otomatik olarak Selanik'e ç?k?yordu. Selanik deyince de bugün Türkiye'de çok popüler olan Sabetayc?l?k tart??malar?na hemen kap? aralan?veriyordu. Ben bu bilgiye çok itibar etmedim. Selçuk'un Sabetayc?l??? da asl?nda beni çok ilgilendirmiyordu. Ta ki Zaman gazetesi genel yay?n yönetmeni Ekrem Dumanl?, 11 May?s 2006'da ?lhan Selçuk'u konu alan bir yaz? yazana kadar. Dumanl? ima yoluyla Selçuk'a kökeniyle ilgili göndermede bulunuyordu. Bu göndermeden 28 ?ubat'?n kudretli pa?alar?ndan Do?u Silahç?o?lu da nasibini alm??t?. Ben bu yaz?y? okuyunca ?lhan Selçuk'un ertesi gün verece?i cevab? merakla beklemeye ba?lad?m. Selçuk beklentimin aksine ertesi gün sakin bir yaz? yazd?. Ancak o hafta içinde Osmanl? padi?ahlar?n?n anneleriyle ilgili yaz?lar kaleme ald?. Böylece ?lhan Selçuk, Dumanl?'n?n yaz?s? üzerinden bir tart??ma açmak yerine daha zekice bir cevap yazm?? oluyordu.

Ben i?in aç?kças? Selçuk'un cevab?n? yeterli bulmad?m. Hatta verdi?i cevab?n hakk?ndaki iddialar? do?rular nitelikte oldu?unu dü?ündüm. Sonras?nda Ermeni bir arkada??mdan da Dumanl?'n?n yazd?klar?n? teyit eden bilgiler ald?m. ?lhan Selçuk'un annesi Ermeniydi ve teyzesi ?i?li'deki Ermeni mezarl???nda yat?yordu. Ermeni arkada??ma göre Selçuk bu i?i kompleks yapm??, o yüzden bugün Ulusalc?l??a savrulmu?tu.

Do?rusu ben bir insan?n Ermeni, Yahudi, Türk olmas?n?n nas?l bir eksiklik veya üstünlük sa?lad???n? anlayabilmi? de?ilim. Böyle ?eylere de hiç k?ymet vermem. ?imdi biyografi üzerinde yo?unla?an bir derginin yöneticili?ini yap?yorum. ?lhan Selçuk'un annesinin Ermeni olmas? ve bunun Hasan Cemal'in yaz?s?yla ortaya ç?kmas? benim için sadece Selçuk'un biyografisi için de?erli bir bilgidir. Onun d???nda da hiçbir anlam? yoktur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri