forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MEHMET AL? B?RAND: TEHD?TLER UMURUMDA B?LE DE??L...

Aktif .

mehmet_ali_birand“Darbecilik genlerimize i?ledi” diyerek tart??maya neden olan Mehmet Ali Birand, tepkilerin kendisini korkutmad???n? belirterek, “Yapt???m gerçekçi bir saptamad?r, herkes bunun do?ru oldu?unu biliyor” dedi.

Posta Gazetesi'nde dün yay?nlanan yaz?s?nda “Darbecilik genlerimize i?ledi” diyen Birand,  “Bizim için yani laik merkez medya mensuplar?n?n büyük bölümü için öncelik demokrasi veya parlamento de?ildi. Genelkurmay daha önemliydi. Böyle yeti?tirildik” ifadelerini kulland?.


Alper Görmü? ise Zaman Gazetesi'ne yapt??? aç?klamada, 'Birand sald?r?lara haz?rl?kl? olsun' dedi... 

Birand, konuyla ilgili olarak NTV’nin canl? yay?n?nda sorular? yan?tlad?.

Mehmet Ali Birand ?unlar? söyledi:

“Bu bir itiraf de?il. Ben kendi kendimle yüzle?meyi 1980’lerde, 1990’larda zaten yapm??t?m. Ondan sonra da ba??ma gelmeyen kalmad?. Ben sadece bir hat?rlatma, bir saptama yapmak istedim. ?imdi roller de?i?ti herkes farkl? farkl? görü?ler ortaya at?yorlar. Bizim için do?ru olan devletti, devlet daima do?rusunu bilirdi. Asker hakl?yd?; politikac? kötüydü, yolsuzdu. Politikac? vatan? dü?ünmez ama asker dü?ünürdü. Böyle büyüdük biz. Onun için ‘Darbe Günlükleri’ yay?mland??? dönemde destek vermedik. Bu bir yerde genlerimize i?lemi? olan unsurlardan biriydi. Korktuk mu bilmiyorum. O hayranl???n?n, onlar?n hakl? oldu?unu kabul etmenin içinde biraz da korku vard?r. O dönemlerede askerle ters dü?mek hiç ho? de?ildi. Ben ters dü?tü?ümden ne oldu?unu biliyorum. O bak?mdan bir saptama yapay?m; bak?n arkada?lar birbirimizi aldatmayal?m. Biz böyleydik, ?imdi de?i?iyor . O dönemde dibine kadar darbecilik yapm?? olanlar daha demokrat olmaya ba?lad?lar. Tamam o da güzel ama bu benim kendimle yüzle?mem de?il, bir saptamamd?.

AK Parti’nin di?er partilere oranla ?u fark? oldu; bundan öncede asker müdahale eder ultimatom verir, asker ba?bakan?n yapt??? bir aç?klamaya ters bir cevap verebilirdi. Hemen ertesi gün o ba?bakan ‘Ben yanl?? anla??ld?m, komutanlar hakl?d?r’ derlerdi. Ve bu AK Parti döneminde de?i?ti. 27 Nisan’da muht?ra verdi; ‘Siz seçti?iniz taktirde bu cumhurba?kan?n? ben müdahale ederim’e kadar getirdi. Seçim oldu asker oldu?u yerde kald?. Bu iktidar?n ona verdi?i bir tepkiyle toplum ‘Bir dakika, demek ki bu i?ler öyle de?ilmi?’ oldu. Bu AK Parti’nin duru?unun verdi?i bir etki, eskilerin o duru?unun olmamas?. Medya de?i?meye ba?lad?, birçok gerçe?i görmeye ba?lad?. Genelkurmay’?n de?il, demokrasinin ön planda oldu?unu... Hepimiz de?i?tik, dünya de?i?ti. Dünya art?k darbeleri desteklemez hale geldi. Onun için sadece AK Parti demeyelim, bütün konjonktür de?i?ti. Bugün art?k yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya var. Asker de as?l ?imdi gücüne kavu?maya ba?lad?. Çünkü siyasetle u?ra?an bir asker hiçbir zaman vatan?n? gerekti?i gibi savunamaz. Mutlaka onun kendi i?ini çok daha iyi yapmas? gerekir. San?yorum ?imdi çok daha do?ru bir yola girdik.

Bugün art?k merkez medya filan kalmad?. Eskiden merkez medya dedi?imiz zaman laik kesimin okudu?u medyaya biz merkez medya derdik. Bugün laik kesim kendi içinde bölündü, ulusalc?lar ba?ka gazeteleri okuyor; demokrat?, liberali ba?ka gazete okuyor. Öbür taraftan laik kesimin görmek istemedi?i gazeteleri de çok büyük bir kitle okumaya ba?lad?. O bak?mdan art?k bugün merkez medya çok küçük bir belirli kesimin görü?ünü ortaya koyan, onu savunan bir medya haline geldi, küçüldü.

And?ç döneminde yeteri kadar tehdit alt?nda ya?ad?m, üstüne Ye?il de gönderildi. Yani o tehditler beni pek etkilemiyor, hele bu saatten sonra hiç etkilemiyor. Do?ruyu söyledim, gerçe?i söyledim. Korkmuyorum ve hiçbir itiraz gelmedi. Önümüzdeki günlerde askerci gazetecilerimiz gelir; ‘Bu böyle de?il, böyleydi. Namussuz...’ ?udur budur diye... Umurumda bile de?il. Yapt???m gerçekçi bir saptamad?r, herkes bunun do?ru oldu?unu biliyor. Benim sayg? duydu?um kafas?na inand???m ki?ilerden sadece sessizlik geldi, destek geldi.

‘A?z?na sa?l?k’ diyen çok oldu. Ke?ke daha yüksek sesle söyleselerdi ama zarar? yok onlar?n mesajlar? bile benim için çok k?ymetlidir.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri