forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BA?BAKAN ERDO?AN'DAN NURAY MERT'E: BU MERTL?K DE??L NAMERTL?K...

Aktif .

erdogan_nuraymertBa?bakan Recep Tayyip Erdo?an,  Konya'da düzenlenen mitingde yapt??? konu?mada, Milliyet gazetesi yazar? Nuray Mert'in F?rat Haber Ajans?'na yapt??? aç?klada, dublo yollar?, Dersim Katliam? için yap?lan yollara benzetmesine sert tepki gösterdi... 

 


Ba?bakan konu?mas?nda isim vermeden gazeteci ve akademisyen Nuray Mert'e sert ele?tiriler yöneltti.

"MERTL?K DE??L NAMERTL?K"

Ba?bakan Erdo?an'?n ele?tirileri ?u ?ekilde:"Bir bayan gazeteci, kö?e yaz?lar? yaz?yor. Son y?llarda kendini kaybetmi? ?ekilde kin kusuyor. PKK'n?n yay?n organ?na aç?klama yap?yor, 'yol ve zor politikalar? hep beraber gidiyor' böyle diyor. Neymi? 1935 y?l?nda Dersim Katliam? öncesinde buraya yap?lacak harekat için yol in?a edilmi?. AK Parti'nin duble yollar?n? da i?te bu ?ekilde yorumluyor. Söylemek istedi?i ?u, güya biz duble yollar?, Dersim'de oldu?u gibi kolay harekat yap?ls?n diye in?a ediyormu?uz. Bu mertlik de?il namertliktir.

Yol medeniyettir, yolu olmayan bir ülke medeniyeti konu?abilir mi? Ben vatanda?lar?m?, insanlar?m? hendeklerden s?çraya, s?çraya m? gönderece?im? PKK ile BDP ile bu muhabbetiniz nereden kaynaklan?yor. AK Parti'ye kar?? bu kadar niye dü?man oluyorsunuz. Güneydo?u'da yurtta yak?lan çocuklar? görmeden, Hopa'da ta? at?lmas? nedeniyle otobüsten dü?en ve a??r yaralanan benim koruma polisimi görmeden, PKK'n?n BDP'nin yöneticilerinin s?rt?n? neden s?vazl?yorsunuz? Bu man?etlere, bu medyaya ra?men bir kez daha iktidara gelece?iz."

NURAY MERT NE DEM??T??

Nuray Mert, PKK'ya yak?nl??? ile bilinen F?rat Haber Ajans?'na verdi?i mülakatta  AK Parti iktidar? döneminde yap?lan ve Ba?bakan Erdo?an'?n seçim mitinglerinde s?k s?k gündeme getirdi?i “duble yollara” dair çarp?c? bir de?erlendirmede bulunmu?tu. Dersim Katliam?’nda “zor, ?iddet ve imar politikas?n?n nas?l birlikte gitti?ini” öne süren Mert, “Benzetmek gibi olmas?n, bunun ard?ndan katliam gelecek manas?nda de?il. 1935’te ilk raporlarda hep yol in?a edilmesinden bahsedilir, çünkü buraya yap?lacak harekat için yol laz?m. 1935’teki gibi bir katliam? and?racak olmas?ndan de?il ama ?u anda o bölgedeki ?iddet politikalar?n?n da alt yap?s? oluyor, o paralelli?i hat?rlatmak için” ?eklinde konu?mu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri