forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ERDO?AN'IN THE ECONOM?ST-CHP ?TT?FAKINA TEPK?S? SERT OLDU!

Aktif .

rte_theekonomistBa?bakan Erdo?an, ?ngiliz The Economist dergisinde yer alan "CHP'ye oy verin" ça?r?s?na çok sert tepki gösterdi. 

Türkiye'deki genel seçimlere geni? yer veren Economist dergisi, Türk seçmenleri, AK Parti'nin seçimden sonra tek ba??na anayasa yapmas?n? önlemek için CHP'ye oy vermeye ça??rm??t?.

Erdo?an Konya'da düzenlenen mitingde yapt??? konu?mada ?unlar? kaydetti:

Filistin'e zulmedenlere biz selam göstermeyiz. Akdeniz'de korsanl?k yapanlara biz müsamaha göstermeyiz. 9 karde?imizi Mavi Marmara'da katledenlere biz göz k?rpmay?z. Biz diklenmeyiz ama diklenmeden adam gibi dik dururuz.

Ne diyor CHP'nin 'sanal' Genel Ba?kan?, "Biz olsayd?k Mavi Marmara'n?n yola ç?kmas?na izin vermezdik" dedi. 

Ne diyor CHP'nin proje Genel Ba?kan?: "Biz olsayd?k ?sraille ili?kilerin bozulmas?na izin vermezdik.

Biz sizin dönemlerinizi biliriz. Biz CHP dönemlerindeki d??politikay? biliriz. Biz CHP'de mon?erlerin çizdi?i d??politikan?n ne oldu?unu çok iyi biliriz.

?nönü CHP'sin hem Hitler'in do?um gününü kutlamaya heyet gönderdi?ini hem de ?srail'i ilk tan?yan hükümetlerden biri oldu?unu da çok iyi biliriz.

Belli ki CHP Genel Ba?kan?'n?n ?srail'e verdi?i selam kar??l???n? bulmu?. Uluslararas? bir dergi, ad?n? da aç?klayay?m, The Economist. Bir yorum yay?nl?yor. Do?rudan do?ruya "Oyunuzu CHP'ye verin" diyor. Bu nas?l bir pervas?zl?k.

Aç?kca AK Parti'ye oy verin dese buna da kar?? ç?kard?k. Bu derginin CHP'ye destek vermesi, nas?l bir proje oldu?unu ortaya koyuyor.

Neymi? CHP demokrasinin teminat?ym??. Bunlar sadece Türkiye'ye de?il, CHP'ye de frans?zlar. E?er CHP'yi biraz tan?s?nlar, demokrasi ile CHP'nin yan yana gelmedi?ini, gelemeyece?ini bilirlerdi.

Ey The Economist sen bu ülkeye çok frans?zs?n. CHP sadece ulusal de?il uluslararas? bir projesiymi?. Biz CHP'yi sadece Türkiye'deki çetelerin projelerin parças? oldu?unu biliyorduk uluslaras? çetelerin de projesiymi?.

Konya'dan soruyorum. Bu yeni CHP'nin d??politikas?n? bilen var m?? Hakk?n? yemeyelim. Geçen gün bir gazeteye "Dayan Yorgo CHP geliyor" dedi. Yunanistan'?n en büyük gazetesi dalga geçti: "Dayan Yorgo K?l?çdaro?lu geliyor" diye man?et att?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri