forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yabanci_basinAK Parti ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n seçim zaferi Bat? medyas?nda büyük bir yank? uyand?rd?. Birçok ülkede an ve an izlenen seçim sonuçlar?n?n, AK Parti'nin yüzde 50 seviyelerindeki oy oran?yla neticelenece?inin ortaya ç?kmas?yla bat? medyas?ndan birbiri ard?na haberler gelmeye ba?lad?.

 

Alman medyas? Erdo?an'?n ezici zaferine yer verirken AK Parti'nin Anayasa'y? de?i?tirecek ço?unlu?u elinden kaç?rd???na dikkat çekildi. Yunan medyas?nda ise Erdo?an'?n müthi? bir zafer kazand???, art?k önünde kritik bir takvim oldu?u belirtildi. ??te Bat? medyas?nda Erdo?an ve AK Parti'nin seçim zaferi...

GUARDIAN: PARLAK ZAFERE RA?MEN UZLA?MAYA ?HT?YAÇ DUYULACAK

?ngilizlerin ünlü gazetesi Guardian, AK Parti'nin ald??? oy oran?n? "Parlak bir zafer" olarak nitelendirdi. AK Parti'nin reformlar? sürdürmek konusunda çok önemli bir zafer elde etti?ine dikkat çeken gazete, yine de sand?ktan yeni bir Anayasa haz?rlanmas? konusunda bir uzla?ma zorunlulu?u ç?kt???na dikkat çekti.

AK Parti'nin yüzde 50 Anayasay? de?i?tirmek için gerekli 330 oya ula?amad???na dikkat çeken Guardian, yeni bir anayasa için Erdo?an'?n AK Parti d???nda bir uzla?ma aramak durumunda oldu?unun alt?n? çizdi.

"YEN? ANAYASA ?Ç?N REFERANDUMA G?D?LEB?L?R"
Guardian'?n dikkat çekti?i konu asl?nda ABD medyas?n?n genelinde gündemdeydi.
ABD bas?n?, seçim sonuçlar?na göre, hükümetin Anayasa de?i?ikli?i için muhalefetle uzla?? aramas? gerekece?i yorumunda bulundu. 

AP ajans?, seçim sonuçlar?yla ilgili haberinde, AK Parti'nin seçimleri tekrar kazanmas?na ra?men Meclis'te, üçte ikilik ço?unlu?u sa?layamad???n? belirtti. Ajans, bu nedenle hükümetin yeni Anayasa yaz?m sürecinde muhalefet partileriyle uzla?? aray??? içine girmesinin gerekece?ini kaydetti.

CNN International televizyonu ?stanbul'a canl? ba?land??? muhabiri Ivan Watson'dan seçim sonuçlar?n? ald?. Seçim sonuçlar?n?n Anayasa de?i?ikli?i için önemli oldu?unu belirten Watson, AK Parti Genel Ba?kan? ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n seçimleri bir kez daha kazanarak tek ba??na iktidar oldu?unu, ancak ''tam istedi?i kadar büyük bir zafer elde edemedi?ini'' savundu. 

Watson, Erdo?an'?n Anayasa de?i?ikli?i için muhalefetle uzla?? aramas? gerekece?ini kaydetti. CNN'de AK Parti Genel Merkezi önündeki kutlamalardan da görüntüler verildi.

Los Angeles Times internet sitesinde de AK Parti'nin seçimi kazand???n? duyurdu. ?stanbul'da seçmenlerle yap?lan röportajlara yer verilen haberde, AK Parti hükümetinin icraatlar? ve ekonomide kat edilen önemli mesafelerden bahsedildi. Haberde, ''hükümetin seçim sonuçlar?na göre yeni Anayasa için referanduma gitmesi gerekebilece?i'' yorumunda bulunuldu.


FT: AK PART? ÜÇÜNCÜ DÖNEMDE OYLARI SÜPÜRDÜ
?ngiliz bas?n? da Türkiye'de yap?lan milletvekili genel seçiminin sonuçlar?na geni? yer verdi.

?ngiliz yay?n kurulu?u BBC, "AK Parti'nin ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n üçüncü kez kazand???n?" bildirerek, "ancak AK Parti'nin anayasay? tek ba??na de?i?tirmeyi sa?layacak ço?unlu?u elde edemedi?ini" kaydetti.

CHP ve MHP'nin ald??? oylara da de?inen BBC, her iki partinin de yüzde 10'luk baraj? a?t???n? belirtti. 

?stanbul'daki muhabiri Jonathan Head'in görü?lerine de yer veren BBC, Erdo?an'?n dört y?l daha "Türk siyasetindeki etkisinin sürece?ini" bildirdi.

Ba??ms?z adaylar?n seçimlerde ba?ar?l? oldu?unu belirten ?ngiliz yay?n kurulu?u, Head'in "Bu durumun, Kürt sorunu konusunda hükümet üzerindeki bask?y? art?raca??" yorumunu aktard?.

Financial Times (FT) gazetesinin internet sitesinde, Ankara muhabiri Delphine Strauss imzal? haberde ise "AK Parti Türkiye'de üçüncü dönemde oylar? süpürdü" denildi. "Baz? liberaller endi?e duysa da Erdo?an'?n köylerde, kentlerin fakir bölgelerinde ve orta s?n?f aras?nda kahraman olmaya devam etti?i" yorumunun yap?ld??? haberde, AK Parti'nin anayasal reformu referanduma sunacak 330 milletvekili say?s?na ise ula?amad???na dikkat çekildi.

CHP'nin 2007'deki genel seçimde oylar?n yüzde 21'ini al?rken, bu seçimde oylar?n? art?rarak yüzde 26'ya ula?t???n? belirten FT, ba??ms?z adaylar? destekleyen BDP'nin ise bu seçimle daha fazla oy kazand???n? yazd?.

"Seçimin sonucu yat?r?mc?lar? memnun edecek" diyen FT, siyasi istikrars?zl?ktan endi?e duyan yat?r?mc?lar?n, yap?lacak reformlarda uzla?ma aranaca?? için bu konudaki endi?elerinin giderildi?i yorumunu yapt?.

Gazete, Eurasia Grup'tan Wolfango Piccoli adl? analizcinin, "330 sandalyenin alt?nda olmas?, AK Parti'nin muhalefetle müzakere yapmas?na yol açacakt?r. Daha fazla kutupla?ma riskini s?n?rlayacakt?r" dedi?ini aktard?.

 ALMAN MEDYASI: BÜYÜK ZAFER, FAKAT ÜÇTE ?K?Y? KAÇIRDI
Alman medyas?, Türkiye'deki genel seçimlerle ilgili verdi?i haber ve yorumlarda, AK Parti'nin seçimleri büyük farkla kazand???n? ancak Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n, TBMM'de ula?mak istedi?i üçte ikilik ço?unlu?u sa?layamad???n? belirtti.

Alman Haber Ajans? (DPA), Türkiye'de ilk tahminlere göre AK Parti'nin yüzde 50,3 oran?nda oy alarak, di?er partilere büyük fark att???n? ancak 550 koltuklu TBMM'de üçte ikilik ço?unlu?u sa?layamad???n? ifade etti.

CHP'nin yüzde 27,1, MHP'nin de yüzde 13 civar?nda oy alarak Meclise girmeyi ba?ard??? kaydedilen haberde, BDP'nin yüzde 5 oran?nda kalmas?na ra?men Kürt kökenli ba??ms?z milletvekili adaylar?n?n Meclise girmeyi ba?araca?? belirtildi.

Seçimlerin genelde olays?z geçti?i bildirilen haberde ayr?ca, Erdo?an'?n büyük projeler gerçekle?tirmek istedi?i, AK Parti'nin de 2023 y?l?na kadar ekonomik gücü üç kat?na ç?kartmay? hedefledi?i kaydedildi.

Alman 1. televizyon kanal? ARD'nin ana haber bülteninde, genelde seçimlerde kimin kazanaca??n?n önemli oldu?unu ancak Türkiye'de seçimleri kimin kazanaca??n?n zaten ba??ndan beri bilindi?ini, buna ra?men Anayasa'y? de?i?tirebilmek amac?yla Erdo?an için her oyun önemli oldu?u ifade edildi.

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu'nun da ba?lang?ç için iyi bir seçim sonucu elde etti?i, partisinin seçimlerden ancak oy oran?n? üçte bir oran?nda art?rarak ç?kt??? belirtildi.

Alman 2. televizyon kanal? ZDF, Erdo?an'?n kendinden emin ve keyifli bir ?ekilde ?stanbul'da oy kulland???na i?aret ederek, ba?kanl?k sistemini getirmek amac?yla Anayasa'y? de?i?tirmek için Mecliste gerekli olan üçte ikilik ço?unlu?u ise sa?layamayaca?? görü?üne yer verdi.

Türkiye'de özellikle ekonomik geli?melerden dolay? Erdo?an'?n desteklendi?i görü?üne de yer verilen televizyon haberinde, CHP'nin ve Kürt kökenli ba??ms?z milletvekili adaylar?n?n da oylar?n? art?rmaya çal??t???, CHP ve MHP'nin de Mecliste yer alaca?? kaydedildi.

Alman "n-tv" televizyonu da Erdo?an'?n, ald??? yakla??k yüzde 50 oran?ndaki oylarla bir kez daha tek ba??na iktidara gelece?ini ancak Mecliste üçte ikilik ço?unlu?u sa?layamayaca??n? ifade etti. Haberde ayr?ca, AK Parti'nin bu seçim zaferine ra?men Erdo?an'? yeni dönemde de ülkede birçok sorunun bekledi?i savunuldu.

"Der Spiegel" dergisinin internet sayfas?nda da "Erdo?an üçte ikilik ço?unlu?u kaç?rd?" ba?l???yla verilen haberde, AK Parti'nin seçimleri aç?k farkla kazand??? ifade edildi.

"Erdo?an için zafer" ba?l???yla Focus dergisinin internet sayfas?nda yer alan haberde de AK Parti'nin seçimlerde yakla??k yüzde 54 oran?nda oy ald???n?n tahmin edildi?i belirtildi.

Almanya'n?n önde gelen gazeteleri "Die Welt", "Frankfurter Rundschau", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ve "Süddeutsche Zeitung" gazetelerinin internet sayfalar?nda yer alan haberlerin tümünde de Erdo?an'?n Anayasa'y? de?i?tirebilmek için Mecliste sa?lamas? gereken üçte ikilik ço?unlu?u kaç?rmas?na vurgu yapt?.

Bild gazetesinin internet sayfas?nda da "Erdo?an üçüncü tura giriyor" ba?l???yla verilen haberde, AK Parti'nin seçimleri farkla kazand???na i?aret edildi.

Haberlerde, Erdo?an'?n cumhurba?kan? olmak istedi?i, bunun için ülkede ba?kanl?k sistemini getirmeye çal??t??? ?eklinde görü?lere yer verildi.


YUNAN MEDYASI: ERDO?AN'DAN EZ?C? ZAFER
Türkiye;de bugün yap?lan milletvekili seçimleri Yunan medyas?nda geni? yer ald?.

Yunan televizyonlar?, seçimlerde Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???ndaki AK Parti'nin oy oran?n? yükselterek, büyük bir zafer kazand???n? belirtti.

Devlet televizyonu NET TV, Erdo?an'?n seçimlerde oylar?n yüzde 50'den fazlas?n? alarak büyük ve kesin bir zafer kazand???n? duyurdu.

"ÜST ÜSTE SEÇ?M KAZANAN ?LK S?YAS? L?DER"
Erdo?an'?n bu seçimleri kazanarak, Türkiye'de üst üste üçüncü kez seçim kazanan ilk siyasi lider oldu?u belirtilen haberde, Ba?bakan'?n yar?ndan itibaren çözmesi gereken konular aras?nda “Kürt sorunu" ve ''devlet-vatanda? ili?kileri'' gibi konular bulundu?u ifade edildi.

NET TV haberinde, Erdo?an'?n hedefleri aras?nda, anayasan?n de?i?tirilmesi ve ba?kanl?k sistemine geçilmesi gibi konular da bulundu?unu öne sürdü.

Ulusal alanda yay?n yapan özel MEGA TV, Türkiye'deki seçimlerin galibi Erdo?an;?n müthi? bir zafere imza att???n? aktard?. 

Antenna 1 televizyonu da, Türkiye'de bugün yap?lan “kritik" seçimlerde Erdo?an ba?kanl???ndaki AK Parti'nin oylar?n yakla??k yüzde 51'ini alarak rahat bir zafer kazand???n? belirtti.

Seçimlerin galibi Erdo?an'? yar?ndan itibaren ülke içinde ve d???nda çözmesi gereken büyük sorunlar bekledi?i ifade edilen haberde, ele al?nmas? gereken konular aras?nda Türk-Yunan ili?kileri de bulundu?u kaydedildi.

Bu arada, Türkiye;deki seçimler internetteki Yunan haber sitelerinde de geni? yer ald?.

Ülkenin en çok izlenen haber sitelerinden Nooz.gr, ana sayfada yay?mlad??? “milletvekili seçimlerinde Erdo?an'?n zaferi" ba?l?kl? birinci haberinde, Erdo?an'?n Türkiye'de yap?lan seçimlerde üst üste üç kez iktidar oldu?unu bildirdi.

Yunan in.gr haber sitesi de, “Ezici zafer ile üçüncü dönem" ba?l???n? kulland??? haberinde, “Türkiye'deki seçimlerde Erdo?an'?n mutlak bir zafer kazand???n?" ifade etti.

CEM ÖZDEM?R: HALK EKONOM?DEN YANA OY KULLANDI
Alman Ye?iller Partisi E?ba?kan? Cem Özdemir, Türkiye'deki milletvekili genel seçiminde al?nan ilk tahmini sonuçlar?n hemen ard?ndan yapt??? aç?klamada, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'? ba?ar?s?ndan dolay? tebrik etti, CHP'nin de?i?ime geç ba?lad???n? savundu.

Özdemir, "Sonuçlar henüz kesinle?medi, ancak ?u an al?nan sonuçlara göre AK Parti yüzde 50'yi a?m?? durumda. Ba?bakan Erdo?an'? bu ba?ar?s?ndan dolay? kutluyorum. Muhalefet partilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm sivil toplumun ihtiyaçlar?n? kar??layacak bir iktidar?n yönetime gelmesini diliyorum" diye konu?tu.

"CHP DE????ME GEÇ BA?LADI"
CHP'nin ise de?i?ime ba?lamakta geç kald???n? savunan Özdemir, "Say?n K?l?çdaro?lu'nun ba?a gelmesiyle CHP'deki yeni de?i?im oy sand?klar?na fazla yans?yamad?. Kafalardaki yeni CHP ile eski CHP çeli?iyor. Yine de CHP'ye ?ans vermek gerekir" dedi.

AK Parti'nin gelecekte AB üyeli?i konusunda ?srarla diretmesi gerekti?ini ifade eden Özdemir, "AK Parti'nin birinci parti olmas?nda ekonomik nedenler büyük rol oynuyor. Türkiye'deki büyüme oran? Çin ve Hindistan ile yar??makta. ?nsanlar istikrardan yana oy kulland?. AK Parti, bir taraftan istikrarl? ekonomiden yana iken, di?er taraftan statükoya kar?? politika izledi. ?nsanlar ekonomiden yana oy kulland?. CHP de statükocu bir politikadan uzakla?mal?" ?eklinde görü? belirtti.

Türkiye'nin en önemli s?nav?n? bundan sonra verece?ini kaydeden Özdemir, "Türkiye AB fikrinden uzakla?mamal?. AK Parti'nin bu ba?ar?s? hem ba?ar?, hem de risk olarak tan?mlanmal?. Mecliste bu kadar ço?unlukta olmak riski de beraberinde getirebilir. Seçim ba?ar?lar?n?n hiç birinin kal?c? olmad???n? unutmamak gerekir. Türkiye en önemli s?nav?n? bundan sonra verecek. AK Parti d???nda da geni? kesimlerin oldu?u dikkate al?nmal?" dedi.

Baden-Württemberg Eyaleti Uyum Bakan? Bilkay Öney de, seçim sonuçlar?n?n bekledi?i ?ekilde ç?kt???n? ifade ederek, "Ancak AK Parti tahmin etti?imden daha yüksek, CHP de daha dü?ük oy ald?. ?nsanlar?n tercihine sayg? duymak gerekir. Türkiye'nin ekonomik çizgisi çok iyi bir yolda. Bu aynen devam etmeli. Demokratik reformlar da gerçekle?irse çok iyi olacak" ?eklinde de?erlendirmede bulundu.

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Hamburg Eyalet Meclisi Üyesi Ali R?za ?im?ek, Türkiye'de demokrasinin daha iyi i?lemesi ve AB üyeli?i konusunda Türkiye'nin bundan sonra da çal??malar?n? sürdürmesi gerekti?ini belirterek, "AK Parti çok organizeli çal??t?. Bas?n özgürlü?ü, insan haklar?, demokrasi konusunda ku?kular?m?z? seçimden önce dile getirmi?tik. Bu ku?kular?m?z seçim sonras?nda da devam edecek. Bir partinin tek ba??na iktidara gelmesini do?ru bulmuyorum. Bence koalisyon hükümeti olmal?yd?. CHP alternatif bir politika üretemedi" diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri