forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

akparti_reklamxTürkiye bir seçim dönemini daha AK Parti'nin zaferiyle geride b?rak?rken, hem kazanan hem de kaybeden partiler ?apkalar?n? önlerine koyup neyi do?ru neyi yanl?? yapt?klar?n? uzun uzun analiz edecekler.

 

 

Aday listeleri, verilen ve verilmeyen vaatler, liderlik karizmas? ya da karizma yoksunlu?u vb. birçok konu partilerin yönetici kadrolar?n?n zihnini yoracak.

 

Seçimlerde ba?ar?l? ya da ba?ar?s?z olman?n yukar?da birkaç? say?lan en önemli araçlar?ndan bir di?eri de hiç ku?ku yok ki; seçim reklamlar?...

AK Parti'nin 9 y?lda yapt??? icraatleri i?ledi?i reklamlarla seçmenin kar??s?na ç?kt??? 2011 seçim kampanyas? döneminde, CHP'yi ise "CHP Varsa Herkes ?çin Var" temal?, K?l?çdaro?lu'nun bu?ulu sesiyle birle?en dramatik müzikler e?li?inde gördük ekranlarda... MHP ise yok denecek kadar az konuk oldu evlerimize...

HAYALD? GERÇEK OLDU

Seçim sonuçlar?ndan da anla??laca?? gibi 2011 seçim kampanyas? döneminin en ba?ar?l? reklamlar?n? AK Parti haz?rlad?.

?ktidar partisinin reklam kampanyas?n? ba?ar?l? k?lan iki temel özellik vard?: Birincisi; Reklam ve sloganlar 9 y?ll?k ba?ar?l? icraatlerin üzerine kuruluydu. AK Parti icraatlerini anlatan reklamlar vatanda? üzerinde "Yapt?klar?m?z yapacaklar?m?z?n teminat?d?r" ?eklinde bir alg? yaratt?. ?kincisi ise; slogan ve ?ark? seçimiydi. "Hayaldi Gerçek Oldu" herkese dokunan bir slogan olarak öne ç?kt?. Haf?zalara kaz?nan slogan?n seçim kampanyas? için hayati önemini, Obama'n?n ABD Ba?kanl?k seçimi kampanya döneminde kulland??? "Yes We Can" slogan?n? hat?rlatarak vurgulamak yerinde olur.

KAMPANYANIN YILDIZI: HAYD? B?R DAHA

AK Parti'nin 2011 seçim kampanyas? için yapt?rd??? ve Türkiye'nin birlik ve bütünlü?üne çokça vurgu yapan "Haydi Bir Daha" adl? seçim ?ark?s? da 2011 seçim kampanyas?n?n y?ld?z? oldu. Özhan Eren'in yapt??? etkileyici ?ark?, AK Parti kar??tlar? da dahil herkesin dilindeydi...

Tüm bunlardan hareketle ?unu söyleyebiliriz ki; AK Parti'nin reklam kampanyas?n? yürüten Erol Ölçok'un yönetimindeki Arter Ajans, ba?ar?l? bir i? ç?kard?.

CHP'N?N REKLAMLARI KENTL? ORTA SINIFI UNUTTU

Gelelim CHP'nin seçim reklamlar?na... K?l?çdaro?lu'nun partisi 2011 seçim kampanyas? için haz?rlatt??? reklamlarda tüm mesajlar?n? en yoksula hitap edecek ?ekilde verdi. CHP'nin kemik oylar?n?n önemli bir bölümünü olu?turan kentli orta s?n?f? deyim yerindeyse unuttu ve bu kesimlerin ya?am standartlar?n? daha yukar? ta??yacak projelere reklamlar?nda yer vermedi. Aile Si?gortas? ile yoksul ailelere 600 tl. maa? ve emeklilere yönelik intibak yasas? sözü d???nda CHP'nin reklamlar? ekonomik ve sosyal olarak daha iyi bir Türkiye vaadi ça?r??t?rmad?. En önemlisi ise AK Parti'nin aksine CHP, halka dokunacak, tüm kitlelerin diline dolanacak sloganlar üretemedi. Böyle olunca da seçim kampanyas?nda AK Parti kar??s?nda s?n?fta kalmas? kaç?n?lmaz oldu.

HABERTURK.COM


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri