forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

NEWSWEEK'TEN ERDO?AN YORUMU: YAKINDA YEN? B?R OSMANLI DO?AB?L?R...

Aktif .

recep_tayyip_300Newsweek: E?er Erdo?an’?n liderli?i alt?nda istikamet Ortado?u’da yeni bir Müslüman imparatorlu?u ?ekline bürünürse, bir sürpriz bizi bekliyor olabilir.

 


Amerikan Newsweek dergisinde yay?mlanan bir yaz?da, "Türkiye’nin gücünü göstermesiyle birlikte, yak?nda yeniden canlanm?? bir Osmanl? ?mparatorlu?u ile kar?? kar??ya kal?nabilece?i" yorumu yap?ld?.

Dergide Niall Ferguson imzas?yla yay?mlanan, "Ortado?u’nun Bir Sonraki ?kilemi" ba?l?kl? yaz?da, "ABD’nin Büyük Ortado?u’daki askeri varl???n? azaltmas? noktas?nda, Cumhuriyetçi ba?kan adaylar? ile Ba?kan aras?nda mutabakat bulundu?u" belirtilerek, "hiç kimsenin yan?tlamak istemedi?i sorunun ise ABD’nin buradan çekildikten sonra neler olaca?? sorusu oldu?u" kaydedildi.

Yaz?da, bu duruma ili?kin üç olas? senaryodan söz edildi. "Mutlu senaryo", ülkelerin ard? ard?na Bat? demokrasisini kucaklamas? ve "kabus senaryosu", ya iç sava? ya da ?slami devrimin ortaya ç?kmas? olarak gösterilirken, üçüncü olas? senaryonun ise "yeniden canlanm?? bir Osmanl? ?mparatorlu?u" oldu?u görü?ü dile getirildi.

Osmanl? ?mparatorlu?u’nun 17’inci yüzy?la kadar elde etti?i topraklar ve kaplad??? geni? co?rafyan?n anlat?ld??? yaz?da, sonraki iki yüzy?lda ise ?mparatorlu?un Balkanlar ve Kuzey Afrika’daki topraklar?n?n büyük bölümünü kaybederek, "Avrupa’n?n hasta adam?" haline geldi?i ve Birinci Dünya Sava?? sonras?nda ise sona ererek, ard?ndan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruldu?u belirtildi.

Yaz?da, yak?n zamana kadar Türkiye’nin AB’ye kat?l?p kat?lamayaca??, hatta ne zaman kat?laca?? sorusunun soruldu?u, Türklerin ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdi?i gibi bak??lar?n? tereddütsüz ?ekilde Bat?ya sabitlemi? göründü?ü, "ancak Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n göreve geldi?i 2003 y?l?ndan beri bu görü?ün de?i?ti?i" savunuldu.

Erdo?an’?n ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? döneminde okudu?u bir ?iirden dolay? hapse at?ld??? hat?rlat?lan ve ?iirden al?nt?lar yap?lan yaz?da, "Aç?kça görülüyor ki Erdo?an’?n arzusu, Türkiye’nin sadece agresif bir Müslüman de?il, ayn? zamanda bölgesel bir süper güç oldu?u Atatürk öncesi döneme dönme yönünde" de?erlendirmesine yer verildi.

Yaz?da, "Ba?bakan Erdo?an’?n laikli?in kaleleri yarg?, bas?n ve ordu kar??s?nda kendi gücünü muhtemelen art?racak ?ekilde anayasay? de?i?tirmeye yönelik çabas?, ?srail’in Gazze’de ’devlet terörizmi’ uygulad??? yönünde giderek dozunu art?rd??? ele?tirileri, Arap Bahar?n?n sundu?u f?rsatlardan istifade etmeye dönük, Suriye’yi a??r biçimde ele?tirmesi, ?ran’? kontrol alt?na alma çabas? ve kendisini rol model olarak tan?tmas? gibi becerikli manevralar?n?n bunu gösterdi?i" yorumu yap?ld?.

ABD Ba?kan? Barack Obama’n?n yurt d???ndaki ilk ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yapmas?n?n tesadüf olarak görülemeyece?i kaydedilen yaz?da, AK Parti’nin son seçimleri kazanarak üçüncü kez art arda iktidara gelmesinin de sürpriz olmad??? belirtilerek, "Ancak yine de Erdo?an’a daha yak?ndan bakmaya ihtiyac?m?z var. Çünkü Erdo?an’?n, Türkiye’yi, Kanuni Sultan Süleyman’?n hayran kalaca?? ?ekilde dönü?türmeyi hayal etti?inden ?üphelenmek için iyi nedenler bulunmakta" ifadeleri kullan?ld?.

Erdo?an’?n, seçimden sonra yapt??? "balkon konu?mas?"nda, "?stanbul kadar Saraybosna kazanm??t?r; ?zmir kadar Beyrut kazanm??t?r; Ankara kadar ?am kazanm??t?r; Diyarbak?r kadar Ramallah, Nablus, Cenin, Bat? ?eria, Kudüs, Gazze kazanm??t?r" ifadelerine at?fta bulunulan yaz?da, "Erdo?an bir zamanlar demokrasiyi tramvaya benzeterek, ’Dura??n?za geldi?iniz zaman, inersiniz’ demi?ti. E?er Erdo?an’?n liderli?i alt?nda istikamet Ortado?u’da yeni bir Müslüman imparatorlu?u ?ekline bürünürse, bir sürpriz bizi bekliyor olabilir"
yorumu yap?ld?. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri