forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

HABERC?L?K ?HT?RASININ SONU...

Aktif .

newsoftheworld?ngiltere'nin en çok satan pazar gazetesi olan News of the World, öldürülen bir k?z?n kay?p telefonundaki mesajlar? çalmakla suçlan?nca kapatmak zorunda kald?.

?ngiltere'nin en yüksek tirajl? pazar gazetesi "News of the World" bugün son kez yay?mland?.

"Te?ekkürler ve Ho?çakal?n" denilen 66 sayfal?k tabloit gazetesinin son man?etinde, "168 y?l?n ard?ndan, 7,5 milyon okuyucuya hüzünlü, ancak gururlu bir ?ekilde veda edildi?i" yaz?ld?.

8674'üncü say?s?n? yay?mlayan gazetenin man?etinde bugüne kadarki say?lar?n baz?lar?n?n foto?raflar?na yer verildi.

Gazetenin ba? yaz?s?nda ise "News of the World"ün 168 y?ll?k geçmi?inde birçok tarihi olaya ?ahitlik etti?i belirtildi. Telekulak skandal? nedeniyle sahibi olan medya patronu Rupert Murdoch taraf?ndan kapat?lmas?na karar verilen gazetenin yaz?s?nda ayr?ca "Telefonlar yasa d??? olarak dinlendi ve bundan dolay? üzgünüz. Bunun bir savunmas? olamaz" denildi.

?ngiltere Ba?bakan? David Cameron'?n telekulak iddialar?na ili?kin iki ayr? ba??ms?z soru?turma ba?lat?lmas?na karar vermesinin memnuniyetle kar??land??? kaydedilen yaz?da, "Bu gazetenin yetenekli, kendini i?ine adam?? ve onurlu çal??anlar? geçmi?te birkaç ki?inin yapt??? hatalar?n yükünü ta??m??t?r" ifadesine yer verildi. Yaz?n?n sonunda ise gazete, okuyucular?na "elveda" dedi.

Gazete, 1 sterline (yakla??k 2,5 TL) sat?lan son say?s?ndan elde edilecek gelirin, yard?m kurulu?lar?na ba???lanaca??n? duyururken, 48 sayfal?k baz? çarp?c? man?etlerin yer ald??? say?lar?ndan olu?an hat?ra eki de yay?mlad?.

2,6 milyon tirajl? gazetenin y?ll?k reklam geliri yakla??k 40 milyon sterlindi. Murdoch, gazeteyi kapatma karar? almadan önce birçok firma skandal nedeniyle "News of the World"e reklam vermeyi kesece?ini aç?klam??t?.

?lk kez 1843 y?l?nda bas?lan gazeteyi, 1969 y?l?nda Rupert Murdoch sat?n alm??t?. Gazetenin yönetim kurulu ba?kanl???n? ise Rupert Murdoch'?n o?lu, James Murdoch yürütüyordu.

"ÇARPICI MAN?ET" U?RUNA

"News of the World" gazetesi, 9 y?l önce kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan 13 ya??ndaki Milly Dowler'?n, 7 Temmuz 2005 Londra terör sald?r?lar? kurbanlar?n?n ve Irak ile Afganistan'da ölen ?ngiliz askerlerinin yak?nlar?n?n telefonlar?n? dinledi?i gerekçesiyle suçlan?yor.

Dowler olay?nda gazetenin, genç k?z?n telefonuna b?rak?lan sesli mesajlar? dinledi?i ve mesaj kutusu dolunca daha fazla mesaj gelmesi için baz?lar?n? sildi?i iddia edildi.

Skandal?n ard?ndan önceki gün, gazetenin eski editörü ve Ba?bakan David Cameron'?n eski ileti?im dan??man? Andy Coulson ile eski kraliyet muhabiri Clive Goodman gözalt?na al?nm?? ve 9 saat sorgunun ard?ndan Ekim ay?na kadar kefaletle serbest b?rak?lm??t?.

"News of the World" gazetesiyle ilgili telekulak skandal? ilk olarak 2006 y?l?nda gazetenin aralar?nda ünlü sanatç?lar, siyasetçiler ve kraliyet ailesinin yak?nlar?n?n da bulundu?u çok say?da ki?inin telefonlar?n? yasa d??? olarak dinledi?inin ortaya ç?kmas?yla gündeme gelmi?ti. Gazetenin çarp?c? man?et u?runa yasa d??? telefon dinlemesi kamuoyunda da tepkilere neden olmu?tu. Telefonlar? dinlenenlerin baz?lar? gazete aleyhine tazminat davas? açm??t?.

Murdoch'?n sahibi oldu?u "News International" ?irketi ?ngiltere'de, The Sun, The Times, The News of the World gazeteleri ile Sky kanal?n?n yüzde 39'unun sahibi. Gazeteyi kapatma karar?n?n, Murdoch'?n Sky'?n tamam?n? sat?n almas?n?n engellenmesini önlemek olarak yorumlan?yor.

Skandal büyümeden önce hükümet Murdoch'?n, Sky haber kanal?n?n da içinde bulundu?u BSkyB dijital uydu kanal?n?n tamam?n? sat?n almas?na olumlu bak?yordu. Murdoch'?n bu iste?inin tehlikeye girdi?i yorumlar? yap?l?rken, medya patronunun skandalla ilgili olarak Londra'ya gelmesi bekleniyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri