forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

newsoftheworld?ngiltere'de ya?ayan Türk avukat Mehmet Ali Erdo?an News of the World olay?n?n detaylar?n? yazd?...

 


Hukukçu gözüyle News of the World olay?...

Britanya’n?n önde gelen liberal gazetesi The Guardian, 2009'dan beri periyodik olarak keskin bir ?ekilde anti-liberal olan News International’?n sahibi oldu?u pazar gazetesi News of the World’ün geni? bir politikac? ve ünlü grubunun telefonlar?n? dinletmesiyle ilgili bir haber yay?nlamaktayd?.

Ben ba??ndan beri bunu göründü?ünden çok daha büyük, News of the World gibi Rupert Murdoch’un sahip oldu?u medya kurulu?lar?n?n büyük bir k?sm? taraf?ndan Britanya’daki siyasi hayat?n de?erinin ne kadar dü?ürüldü?ünü gösteren bir hikâye olarak dü?ündüm. Bu haber geçen hafta, The Guardian’?n News of the World için çal??an ki?ilerin, 2002'de kaç?r?l?p öldürülen ve katili yak?n zamanda cezaland?r?lan Milly Dowler’?n telefonunu da dinletti?ini if?a etmesiyle birlikte büyük bir kriz olarak patlad?.

MURDICH'A SATI? ?ZN? DURDURULAB?L?R
Haberin bu ?ekilde ortaya ç?kmas? Murdoch’un, yine son derece tart??mal? bir ?ekilde, Britanya’n?n en önde gelen özel sektör sahipli?indeki yay?nc?s? BSkyB’nin henüz sahip olmad??? yüzde 61’ini sat?n alma giri?imine denk geldi. Buna ili?kin karar, ?u anda yarg?-benzeri bir ehliyetle hareket eden kültür bakanl???n?n elinde. Buna kar??n ??çi Partisi, uygun karar makam?n?n Rekabet Komisyonu olmas? gerekti?ini ve ayr?ca verilebilecek olan bir iznin 1990 tarihli Yay?nc?l?k Kanunu’ndaki esaslara göre News International’?n lisans sahibi olabilecek “uygun ve yerinde ki?i” olmamas? gerekçesiyle düzenleyici kurul Ofcom taraf?ndan durdurulabilece?ini öne sürüyor.

BA?BAKAN'A TARTI?MALI DANI?MAN
Telefon dinleme skandal?n?n yakla??k 4.000 kurban? oldu?u söyleniyor, bunlardan baz?lar? mahkemeye gitmeden News of the World’le uzla?ma yoluna gitti ve bu da 2007'de gazetenin o zamanki yay?n yönetmeni Andy Coulson’un istifas?na yol açt?. Coulson daha sonra Ba?bakan David Cameron’?n ileti?im müdürü olarak ortaya ç?kt? ve bu senenin ilk ay?na dek bu görevi yürüttü. Cameron, Coulson’?n Ba?bakanl?k’ta böyle bir göreve getirilmesini “ikinci bir ?ans” olarak tan?mlad?, ancak tecrübeli gazeteciler Cameron’? beraberinde getirdi?i miras nedeniyle Coulson hakk?nda uyard?klar?n? iddia ettiler ve neticede Coulson görevinden Ocak ay?nda istifa etti. Coulson dün polis taraf?ndan polis memurlar?na rü?vet verme iddias? nedeniyle gözalt?na al?n?p bilgisayar?n?n hard diskine el konulduktan sonra kefaletle serbest b?rak?ld?.

WATERGATE'LE KIYASLANIYOR
Az evvel belirtti?im gibi, Murdoch’un Britanya bas?n?n?n ba??na gelen en iyi ?eylerden biri oldu?unu iddia eden William Shawcross gibi medya duayenlerinin aksine ben, henüz tam olarak göremedi?imiz sonuçlar? bak?m?ndan Watergate’le k?yaslanan bu skandal?, Murdoch’un Britanya kurumlar?n?n ayarlar?n? bozmas?n?n bir sonucu olarak görüyorum. ??çi Partisi’nin 1990’lar?n ortalar?ndan beri süre gelen medya faaliyetlerinin büyük bir k?sm?n?n amac?, Tony Blair’in filizlenen parti liderli?ine Murdoch bas?n? taraf?ndan önceki parti lideri ve Blair’e k?yasla çok daha gerçek bir sosyal demokrat olan Neil Kinnock’a yap?ld??? gibi zarar verilmesini önlemekti. Seçilmesini takiben Tony Blair hemen News International yetkilileriyle görü?mek için Avustrulya’ya uçmu?tu ve sonras?nda da Murdoch’un günlük gazetesi The Sun, Blair’i destekledi?ini aç?klad?. ??çi Partisi, yine Blair’e göre daha gerçek bir sosyal demokrat olan Gordon Brown’?n liderli?ine kadar geçen süre boyunca News International’?, -bak?? aç?n?za göre- kimi zaman aç?kca kazanmaya çal??arak kimi zaman taviz vererek, kendi taraf?nda tutmay? ba?ard?.

GÜÇ VE ETK?N?N BOYUTLARI...
Bütün bunlar? söylemekteki amac?m, Murdoch’un bas?n ve yay?n kurulu?lar? yoluyla sonunda Britanya siyasetinde sahip oldu?u güç ve etkinin boyutlar?n? göstermek ve ?imdi bu skandalda gelinen noktan?n, olay?n vehametini herkesin aç?k bir ?ekilde ve bütün boyutlar?yla idrak edebilmesi için bir alarm zili olarak görülebilece?ine dair umudumu payla?makt?r. Örne?in, önde gelen liberal hukukçulardan Geoffrey Robertson’?n Guardian’da yay?nlanan makalesinde de belirtti?i gibi “ac?mas?z tiraj yar??? tehlikeye girdi?inde tabloid bas?na herhangi bir etik sorumluluk, ve hatta ceza hukukuna sayg? yerle?tirme konusunda kendi kendini düzenleme esas?n?n ba?ar?s?zl??a u?ramas? kaç?n?lmazd?.” Robertson, yaz?s?n?n devam?nda ?u an itibariyle hükümetin de kabul etmi? oldu?u ve 2005 tarihli Soru?turmalar Kanunu kapsam?nda “kamuoyundaki rahats?zl??? ortadan kald?rmak ve böyle bir skandal?n bir daha ya?anmamas?n? sa?lamak amac?yla çabuk ve güvenilir bir incelemeye izin verecek bir kamu soru?turmas?” aç?lmas?n? istedi?ini belirtmi?tir.

GENEL MÜDÜR GÖREVDE
Skandal?n ortaya ç?kmas?yla birlikte yap?lan zarar kontrolü giri?imi neticesinde ve Rupert Murdoch’un News International’?n ba??nda olan o?lu James Murdoch’un aç?klamas?na göre News of the World’deki birkaç kötü yumurtan?n davran??lar?na kar??l?k olarak gazetenin kapat?lmas?na karar verildi. Ancak, ço?u iddia edilen suçlar gerçekle?ti?inde henüz gazetede çal??mayan 200’ü a?k?n gazeteci i?lerini kaybederken, Millie Dowler’?n telefonunun dinlendi?i s?rada News of the World gazetesinin genel yay?n yönetmeni olan ve ?u anda News International’?n genel müdürü olan Rebecca Brooks bu pozisyonunu koruyor.

Bu duruma ili?kin tezlerden birine göre, Brooks’un görevde kalmas?n?n sebebi iddialar?n, krizi yönetmek için Amerika’dan Britanya’ya gelen Rupert Murdoch ve o?ul Murdoch’un bizzat kendilerine s?çramamas? için bir kalkan i?levi görecek olmas?. Ancak Ba?bakan, James Murdoch’un cevaplamas? gereken “pek çok soru” oldu?unu belirtirken ??çi Partili eski içi?leri bakan? Alan Johnson de James Murdoch’un, Profesyonel Futbolcular Birli?i Ba?kan? Gordon Taylor’a yap?lan 700.000 Sterlin'lik uzla?ma ödemesi gibi mahkeme d??? ödemelere icazet vermesi nedeniyle 2000 tarihli Ara?t?rma Yetkilerinin Düzenlenmesine Dair Kanunu’nun 79. k?sm? dahilinde soru?turmaya u?rayabilece?ini söyledi. Ayr?ca ABD’de de Yabanc? Rü?vet Uygulamalar? Yasas? kapsam?nda bir soru?turma aç?labilece?i belirtiliyor. Bu konuda bir uzman olan akademisyen Mike Koelher’e göre, Amerikal? yetkililerin “gazete satt?racak sansasyonel haberler yazabilmek için görevlilere, -ki bu olayda polise- rü?vet verildi?i” gerçe?inden hareketle bu olaya dahil olmamalar? “çok ?a??rt?c?” olacakt?r.

(Haberturk.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri