forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Rupert Murdoch

murdochMedya devi News Corporation'?n varl???n? bu ülkede daha da geni?letmek isteyen Rupert Murdoch'? kö?eye s?k??t?rm?? görünüyor.

 

Haftasonu yay?n hayat?na son veren gazetenin y?llar boyunca kraliyet ailesi üyelerinden siyasetçilere, sava?ta ölen askerlerden cinayet kurbanlar?n?n yak?nlar?na kadar en az dört bin ki?inin telefonlar?n? dinledi?i tahmin ediliyor.

Skandal?n patlak vermesi üzerine Murdoch, dokuz milyar sterlinlik BSkyB sat???na ili?kin geli?meleri yak?ndan takip etmek ve ?irketindeki krize müdahale etmek üzere dün gizlice Londra'ya geldi.

Murdoch, ilerleyen saatlerde telekulak skandal?n?n oda??ndaki isim, Rebekah Brooks'la göründü ve önceli?inin ne oldu?u soruldu?unda, "i?te bu ki?i" yan?t?n? verdi.

Brooks, halihaz?rda gazetenin ba?l? oldu?u News International'?n genel müdürü. News International da Murdoch'?n sahibi oldu?u News Corporation grubuna ba?l?.

2000 ile 2003 y?llar? aras?nda gazetenin genel yay?n yönetmenli?ini yapt??? s?rada telefon dinleme olaylar?ndan haberi olmad???n? söyleyen Rebekah Brooks'un, tan?k s?fat?yla polis taraf?ndan sorgulanmas? gündemde.

BBC'nin edindi?i bilgiye göre News International grubu, 2007 y?l?nda polise bilgi kar??l??? rü?vet ödendi?ini gösteren elektronik postalar buldu.
Ancak adli suç te?kil etti?i söylenen bu kan?tlar, 2011 y?l? Haziran ay?na kadar Londra Emniyeti'ne teslim edilmedi.
BBC ekonomi editörü Robert Peston'?n edindi?i bilgiye göre e-postalar, 2003 - 2007 y?llar? aras?nda News of the World'un genel yay?n yönetmeni olan Andy Coulson'un baz? haberlerde yard?mc? olmalar? kar??l??? polise ödeme yap?lmas?na onay verdi?ini gösteriyor.

Ayn? e-postalar telefon dinleme faaliyetinin münferit bir eylem olmad???n? da ortaya koyuyor.
News of the World, bunun tek bir muhabirin i?i oldu?unu iddia etmi?ti.
?irket ?imdi polisle tam bir i?birli?i içinde olduklar?n? söylüyor.

?NG?L?Z MEDYASININ B?R NUMARALI KONUSU

?ngiltere'yi günlerdir me?gul eden telekulak skandal?, her gün man?etlere dü?en yeni iddialara bak?lacak olursa, kolay kolay dinece?e benzemiyor.

Independent'?n man?etinden verecek olursak, Rupert Murdoch'un sahibi oldu?u medya grubunun çat?s? alt?nda gizlice cep telefonlar?n? dinlemekle suçlanan iki gazete daha var.

Hem skandala ad? kar??an gazetelerin say?s? artarken, telefonu dinlenerek ya da bilgisayar sistemindeki ?ahsi bilgileri gizlice kurcalanarak özel hayat?na müdahale edildi?ini söyleyenlerin say?s?, ve konumu da, gün be gün büyüyor, önem kazan?yor.

Gazetelerin ön sayfalar?, eski ??çi Partili Ba?bakan Gordon Brown'un, Avustralya as?ll? medya patronu Rupert Murdoch'a ba?l? The Sun ve Sunday Times gazetelerine yöneltti?i suçlamaya geni? yer ay?r?yor.

Independent, eski ba?bakan?n hasta çocu?una ait sa?l?k raporlar?n?n Sun gazetesi, banka bilgilerinin ise Sunday Times taraf?ndan hedef al?nd??? iddias?n? iri puntolarla bildiriyor.


BBC Türkçe

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri