forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TELEKULAK SKANDALI MURDOCH'UN SONUNU MU GET?R?YOR?

Aktif .

rupert_murdochBinlerce ki?inin telefonlar?n? yasa d??? yollardan dinleyerek gizli bilgileri elde etmekle suçlanan medya devi News Corporation, ?ngiliz BSkyB kanal?n? sat?n almaktan vazgeçti?ini duyurdu. Murdoch'a as?l darbe ise borsa ve ?ngiliz parlamentosundan geldi...

?ngiltere Ba?bakan? David Cameron, daha bir kaç hafta önce son a?amaya geldi?i dü?ünülen ?irket birle?mesi konusunda tavr?n? sertle?tirip Rupert Murdoch'tan, aç?kça, BSkyB'yi almaktan vazgeçmesini istemi?ti.

?ngiltere parlamentosundaki üç partinin yap?lacak bir oylama ile ayn? ça?r?y? desteklemesi bekleniyordu.

Bu oylamaya saatler kala bir aç?klama yapan ?irketin ba?kan yard?mc?s? ve icra kurulu ba?kan? Chase Carey, tekliften vazgeçtiklerini bildirdi.

Carey, "Önerdi?imiz ?irket birle?mesinin her iki ?irkete de fayda sa?layaca??na inan?yorduk, ancak ?u ortamda ilerlemeye devam etmemizin çok zor oldu?u ortaya ç?kt?" dedi.

Carey, News Corp'un BSkyB hissedar? olmaya devam edece?ini söyledi.

BSkyB ülkenin abonelikle uydu üzerinden yay?n yapan en büyük medya kurulu?u oldu?undan, bütünüyle Murdoch denetimine girmesinin tekelle?me yarataca?? endi?eleri dile getiriliyordu.

Murdoch grubu ülkenin en büyük aboneli uydu kanal? olan BSkyB'de zaten yüzde 39 hisse sahibi.

Geri kalan yüzde 61 hisseyi sat?n almas?yla Murdoch grubu, ?irketin yüzde 100'üne sahip olacakt?. Murdoch, uzun y?llard?r hedefledi?i ?irket birle?mesi için 14 milyar dolar ödemeyi planl?yordu.

?ngiltere ve ?rlanda'da Sky ad? alt?nda yay?n yapan BSkyB, 700 kadar radyo ve televiyon kanal? içeren bir platform sunuyor.

?irket haber, film, e?lence ve e?itim kanallar? yan?nda ?ngiliz premier ligi ba?ta olmak üzere pek çok spor etkinli?inin yay?n haklar?na sahip.

10 milyonu a?k?n konuta giren BSkyB bu aç?dan Avrupa'da sektörün en büyük oyuncusu.

Skandal bu boyutlara ula??nca dek, ?ngiltere hükümeti ve Avrupa Birli?i, yine de bu dev ?irketin Murdoch'?n medya a??na dahil olmas? planlar?na onay verecek gibi görünüyordu.

Ancak ?irketin gazete kolu News International'daki ?aibeli uygulamalar nedeniyle Kültür Bakan? Jeremy Hunt, bu hafta teklifi incelenmek üzere Rekabet Kurulu'na sevketti.

Ba?bakan Cameron da ?irketin ?ngiltere'deki gazete grubunun yöneticisi Rebekah Brooks'a istifa ça?r?s?n? yineledi.

Soru?turma aç?lacak

Ba?bakan David Cameron parlamentoda yapt??? aç?klamada ayr?ca konu hakk?nda yeni bir soru?turma aç?laca??n? duyurdu.

Elektrikli geçen oturumda Cameron, ilk soru?turmadaki hatalar ve polis-medya-siyaset ba?lant?lar? konusundaki suçlamalar ?????nda, polisin de?il bir yarg?c?n yönetece?i adli bir kamu soru?turmas? aç?lmas? gerekti?ini söyledi.

Soru?turmay? yönetece?i duyurulan Yarg?ç Brian Leveson, medya yöneticilerini, editörleri ve siyasetçileri yeminli ifade vermeye ça??rabilecek.

Ba?bakan David Cameron

Ba?bakan Cameron bir y?l sürecek soru?turmada usülsüz davrand??? belirlenenlerin bundan böyle ?ngiltere'de ba?ka bir medya kurulu?unda görev almas?na izin verilmeyece?ini söyledi.

Bu kapsamda bas?n yasalar? da yeniden gözden geçirilecek.

Rupert Murdoch'a ba?l? muhabirlerin telefonlar? polise rü?vet vererek ya da özel dedektifler tutarak dinledi?i iddialar? ilk olarak 2005'te gündeme gelmi?ti.

Polisin dört y?l önce açt??? soru?turman?n geni?letilmesi ça?r?lar? ise ?imdiye dek sonuç getirmedi.

Polis yetkilileri 2007'de iki ki?inin mahkum oldu?u bir davay? 'münferit bir vaka' olarak görmü?; uzun süre ara?t?rmaya de?er ba?ka bir ?ey olmad???n? savunmu?lard?.

Ancak bu y?l ba??nda, artan bask?lar nedeniyle polis dosyay? yeniden incelemeye ald?.

Gazetenin eski editörlerinden birinin bir kaç ay öncesine dek Cameron'?n bas?n dan??man? olmas? ve ilk soru?turmay? yürüten bir polis yetkilisinin Murdoch grubunda çal??maya ba?lamas? tart??ma yaratm??t?.

Çok say?da sanatç?, sporcu, siyasetçi, gazeteci ve avukat da soru?turma aç?lmas? ve konunun aç?kl??a kavu?turulmas? talebiyle 'Hacked Off' adl? bir bask? grubu olu?turmu?tu.

Bugün bu grubu kabul edecek olan Cameron, dün de siyasi parti liderleri ile konuyu görü?mü?; Londra Emniyet te?kilat? yetkilileri ise üç parti liderine bilgi vermi?ti.

Baba-o?ul Murdoch parlamentoya ça??r?ld?

Parlamento'nun Kültür Komisyonu da Rupert Murdoch ile o?lu James ve News International ?irketinin yöneticisi Rebekah Brooks'un gelecek Sal?'dan önce oturumlar?na kat?larak sorular?na yan?t vermesini istedi.

Rupert Murdoch kuklas?

Murdoch grubunun alt kolu olan News International, ?ngiltere'nin en yüksek tirajl? gazetelerinden Sun'?n yan?s?ra The Times ve Sunday Times'?n sahibi.

Grup bünyesindeki 168 y?ll?k haftal?k gazete News of the World ise, yasa d??? telefon dinleme skandal?n?n iyice büyümesi ard?ndan geçen hafta alelacele kapat?ld?.

Yine Murdoch grubu bünyesindeki Wall Street Journal gazetesi, gizli kaynaklara dayanarak Murdoch grubunun ?ngiltere'deki kolu News International'? bütün olarak satma fikrini de?erlendirdi?ini öne sürdü.

Tart??malar ABD'ye de s?çrad?. Amerikal? Senatör John Rockefeller, News Corp'un faaliyetleri ile Amerikan yasalar?n? çi?neyip çi?nemedi?ini belirleyecek bir soru?turma aç?lmas? ça?r?s?nda bulundu.

Rockefeller'?n ça?r?s?n?n ayr?nt?lar? için t?klay?n

Rockefeller, telekulak skandal?n?n 11 Eylül kurbanlar? ya da ba?ka Amerikal?lara da uzanm?? olmas?ndan kayg? duydu?unu söylüyor.

News of the World gazetesinin ?ngiltere'de Afganistan'da ölen askerlerin, ya da kay?p olan ve öldürüldü?ünden korkulan ki?ilerin cep telefonlar?na da ula?t???, hatta mesajlar?n?n silindi?i iddia ediliyordu.

Sun: Yasad??? bir ?ey yapmad?k

Bu arada Murdoch'?n sahibi oldu?u Sun gazetesi Ba?bakan oldu?u s?rada Gordon Brown'un yeni do?mu? o?lunun kistik fibrozis hastas? oldu?unu ilan eden haberi ile yasalar? çi?nedi?i suçlamalar?n? reddetti.

Brown, haberin yay?nlanmas? kar??s?nda e?i ile gözya?lar?n? tutamad?klar?n? anlatm??, Murdoch grubundaki iki gazeteyi suçlam?? ve bilginin kendi telefonlar?n?n dinlenmesiyle elde edilmi? olabilece?ini ima etmi?ti.

Gordon Brown

Sun ise yüzünü ve kimli?ini gizledi?i bir ki?inin, haberi kendisinin duyurdu?unu anlatt??? bir video yay?nlad?.

Bu ki?i o?lunun da ayn? hastal??? çekti?ini söylüyor; bu ?ekilde hastal??a dikkat çekip ara?t?rmalara kaynak aktar?lmas?n? sa?lamak istedi?ini savunuyor.

Murdoch grubuna yöneltilen suçlamalar aras?nda öldürülen ortaokul ö?rencisi Milly Dowler'?n kay?p oldu?u duyulunca cep telefonuna girildi?i de var.

News Corp kriz ard?ndan 5 milyar dolar tutar?nda hissesini piyasadan sat?n alaca??n? duyurdu.

?irketin hisse de?eri 4 Temmuz'dan bu yana yüzde 14 dü?mü?, u?ran?lan kay?p 5 milyar dolar olmu?tu.

http://www.bbc.co.uk/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri