forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

deniz_baykal_300ODA TV iddianamesinde, Oda TV çal??an? ?klim Bayraktar'?n CHP Eski Genel Ba?kan? Deniz Baykal ile yapt??? telefon görü?melerinin detaylar? da yer al?yor... 

Soner Yalç?n'?n Halk TV'yi almak için yapt??? görü?meler de iddianamede yer ald?. Eski CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal'?n Halk TV'yi kiral?k olarak vermeyi kabul etti?i, ancak bir süre sonra Soner Yalç?n ve H.A.'n?n Halk TV'yi sat?n almak istediklerini belirtti?i aktar?l?yor. Ancak fiyat konusunda Baykal ile anla?amad?klar? ifade ediliyor. Soner Yalç?n ve H.A.'n?n CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu ile görü?melere devam etti?i ifade edilen iddianamede, "Bu görü?melerde K?l?çdaro?lu'nun Yalç?n'a Halk TV'nin yüzde 60'?n? almas?n? söyledi?i, ancak bundan sonraki süreçte Deniz Baykal'?n kendisinin bertaraf edilmek istendi?ini dü?ünerek Halk TV'yi satmaktan da kiraya vermekten de vazgeçti?i, bu geli?meler üzerine Deniz Baykal'a yönelik ?antaj yap?lmas?n?n planland??? anla??lm??t?r" deniliyor.

Baykal'?n önce Halk TV'nin kiralanmas? ya da sat?lmas?na s?cak bakt???, ancak daha sonra kendisinin bertaraf edilmek istendi?ini dü?ünerek bundan vazgeçti?i iddia ediliyor. ?ddianamede Baykal'?n karar?n? de?i?tirmesinin ard?ndan ?üpheli Soner Yalç?n ve H.A.'n?n, Halk TV'yi ele geçirmek için " Deniz Baykal'? mecbur b?rakacak faaliyetlere" ba?land??? anlat?l?yor.

?ddianamede "soner" isimli kullan?c? tara f?ndan olu?turuldu?u anla??lan "K?l?çdaro?lu'na destek zorunlu" ibaresi ile ba?layan bir belgede, "Halk TV'yi devral?rsak parasal s?k?nt?m?z kalmaz. K?l?çdaro?lu da istekli , her türlü deste?i al?r?z ama Baykal direniyor, Baykal engelini a?mal?y?z. ?kna için Varan 2" ifadelerinin yer ald???na dikkat çekildi.

?ddianamede Oda TV çal??an? san?k ?klim Ayfer Kaleli Bayraktar'?n eski CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal ile yapt??? telefon görü?meleri de yer ald?. Önce "Tacize u?rad?m" diyen, Baykal'? Oda TV'ye, Kemal K?l?çdaro?lu ve Gürsel Tekin'e ?ikâyet eden Bayraktar'?n daha sonra yeniden Baykal'la samimi telefon görü?meleri yapt??? ifade ediliyor. ?klim Bayraktar'?n bir ba?ka telefon gö rü?mesinde Deniz Baykal ile birlikte görüntüleri yay?nlanan Nesrin Baytok'a at?fta bulunarak, "Baykal Baytok muamelesi yapt? bana" dedi?i iddia ediliyor. Bayraktar'?n Baykal ile yapt??? bir gö rü?meden sonra bir ba?ka telefon görü?mesinde ise "Tohum att?m, k?sa süre sonra ekicem, biçicem" ?eklindeki sözleri de iddianameye girdi.

San?klardan Oda TV çal??an? ?klim Ayfer Kaleli Bayraktar ile CHP eski Genel Ba?kan?  Deniz  Baykal aras?ndaki telefon görü?meleri de iddianamede yer al?yor. Bayraktar ile Baykal aras?ndaki diyalog ?öyle:


- Bayraktar: Kom?u kom?u hu sen çok hay?rs?z ç?kt?n ya... aram?yorsun ölüyorum zatürreeden.
- Baykal: Ya sen de aram?yorsun
- Bayraktar: Yemin ederim ölüyorum ya kaç gündür yat?yorum ?imdi böyle birazc?k iyiyim ve e?im de yok seyahatte.
- Baykal: Halbuki sa?l?kl? olupta hayat?n hakk?n? vermen için bütün ?artlar müsaitmi?.
- Bayraktar: Evet çok, her zaman o ?artlar hep müsait de ben hasta olmasam.

21 ?ubat saat 14.22

- Bayraktar: Bugün u?rayacam sana yar?m saat filan, ya görü?elim bugün.
- Baykal: Ya ev, kad?n var bilmem ne, karmakar???k, Daha uygun bir zamanda yapar?z.
- Bayraktar: Tamam o zaman haber ver en k?sa zamanda.
- Baykal: Tamam geldi?inde ben ?ey yapar?m ve yahut da sen oras? uygun oldu?unda haber ver. Veya oras? uygun oldu?unda sen haber ver bakal?m.
- Bayraktar: Tamam tamam, ya bu ak?am uygun asl?nda.
- Baykal: Ama i?te yani nas?l uygun... Neyse konu?uruz sonra.

Haber Türk

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri