forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

SES KAYDINI K?M SIZDIRDI? B?R GAR?P SIZDIRMA H?KAYES?...

Aktif .

hakan_fidanM?T'le PKK aras?nda yap?lan görü?melerin internette yay?nlanmas? tart???l?rken, ses kayd?n?n ilk kez PKK'ya yak?n yay?n organlar?nda yay?nlanmas? ve sonras?nda haberin geri çekilmesi dikkat çekiyor. 

Ses kayd? ilk olarak PKK'ya yak?nl???yla bilinen Dicle Haber Ajans?’n?n sitesinde “Görü?melerin ?çyüzü Erdo?an’? Yakacak” ba?l???yla duyuruldu. Daha sonra bir aç?klama yapan ajans, kayd?n “sitelerine yap?lan sanal sald?r? sonucu ?ifrelerin k?r?lmas? suretiyle eklendi?ini” duyurarak haberi geri çekti. 

Ses kayd?n?n Dicle Haber Ajans?'yla ayn? anda yay?mlayan PKK’ya yak?n di?er haber ajans? F?rat Haber Ajans? da bu aç?klama üzerine haberi geri çekti. 

Vimeo adl? video payla??m sitesine Oneminute adl? bir kullan?c? taraf?ndan eklenen ses kayd?n?n ba?l??? “Erdo?an’?n iç yüzü Erdo?an’? yakacak.” Videonun alt?nda ise “KCK Heyeti ile devlet heyeti aras?nda yap?lan görü?melere ait kay?tlar, Kürt halk?na ve gerilla güçlerine kar?? vah?i bir sava?a giri?en Erdo?an ve AKP hükümetinin Türkiye toplumuna söyledi?i yalanlar? ve ikiyüzlü karakterini ortaya ç?kard?” yaz?l?. 

?AM?L TAYYAR: SES KAYDINI ?SRA?L SIZDIRDI... 

?nternete dü?en PKK-M?T görü?mesinin ses kayd?n? yorumlayan ?amil Tayyar, s?zd?rmay? organize eden adresi i?aret etti...

Bugün TV’de Temsilciler Meclisi’nde konu?an AKP milletvekili gazeteci ?amil Tayyar, ses kayd?n?n Ba?bakan Erdo?an’?n M?s?r’a gitti?i gün internete s?zd?r?lmas?n?n çok önemli oldu?unu hat?rlatarak olaydan ?srail’in sorumlu oldu?unu ima etti. ?srail’in M?T’de ve PKK’da etkili oldu?unu savunan Tayyar, geçmi?te bunu do?rulayan çok örnek oldu?unu söyledi. Ba?bakan’?n ve Türkiye’nin yeni d?? politikalar?n?n ?srail’i çok rahats?z etti?ini kaydeden Tayyar "bu komplonun ard?nda ?srail ç?karsa hiç ?a??rmam... " dedi: 

"Hakan Fidan ile s?n?rl? de?ildir, bu çok küçük bir hedef olur. M?T’in ba??ndaki ki?inin de?i?tirilmesi neyi de?i?tirir ki? Dikkatlice bak?ld???nda burada bir kay?t yap?ld??? görülüyor. Bunu kim s?zd?rabilir? Bir, PKK’da bu kay?t vard?r muhtemelen. ?ki, M?T ekibinde de vard?r ayn? kay?t. Hükümete dönük çok ciddi bir komplo oldu?unu dü?ünüyorum. Komplonun ard?nda ?srail ç?karsa hiç ?a??rmam... Bunu s?zd?ranlar PKK içinden de olsa M?T’in içinden de olsa arka planda ?srail’in oldu?unu, ?srail’in yönlendirdi?ini dü?ünüyorum. "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri