forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ana_haber12 Eylül 2011 itibariyle yeni yay?n dönemi izleyicinin be?enisine sunuldu. ?üphesiz yeni sezon, ad?ndan en çok yerli dizilerle söz ettirdi.

 

TV kanallar?n?n reklam ve reyting yar???nda en fazla puan toplayan yap?mlar? olan yerli diziler, hafta boyunca hem izleyiciden hem de medyadan fazlas?yla ilgi gördü. Kanallar?n, yeni dönem için haz?rlad?klar? programlar ve özel içerikler de bir bir görücüye ç?kt?.

TV kanallar?n?n genellikle yerli dizilerin ard?ndan en çok reklam alan yap?mlar? Ana Haber Bültenleri ise anchorman’lerin dönü?üyle yaz rehavetini üzerinden att?. Özellikle geçti?imiz hafta siyasi gündemin ?s?nmas?yla ana haberler de yo?un bir gündemle izleyici kar??s?na ç?kt?.

?srail ile ya?anan siyasi gerilim, Ba?bakan Erdo?an’?n Arap Bahar? turu, Bedelli askerlik tart??malar?, PKK ile M?T’in Oslo görü?mesinin medyaya s?zmas?, Kara harekat? haz?rl?klar? gibi ba?l?klar, haber bültenlerinin gündemini de yo?unla?t?rd?. Peki, yeni sezona bu kadar önemli ba?l?kla ve siyasi atmosferle giren bültenler, yeni dönemin ilk haftas?nda izleyici ve reklamverenden ne kadar ra?bet gördü? ?zleyici tercihleri ile reklamveren tercihleri hangi kanallar?n bültenlerini öne ç?kartt?? Hangi bültenler hangi markalardan daha çok reklam ald?, hangileri daha uzun süre reklam yay?nlad?? Tüm bu sorulardan yola ç?karak Ana Haber Bültenleri’nin yeni sezondaki ilk haftas?n? hem izleyici hem de reklamveren aç?s?ndan mercek alt?na ald?k…

 ??te MTM Medya Takip Merkezi’nin verileriyle derledi?imiz o ara?t?rma:

MTM Medya Takip Merkezi’nin, 12-18 Eylül tarihlerini kapsayan yeni sezonun ilk haftas?nda genel içerikli ulusal kanallarda yapt??? reklam takibi raporuna göre, 7 genel içerikli TV kanal?n?n, 18.00-20.30 saatleri aras?nda yay?nlanan ana haber bültenlerinde toplam 147 markan?n 1570 reklam spotu ekranda boy gösterdi. Bu bir hafta boyunca, 9 saati a?k?n süreyle reklam, ana haber bültenleri arac?l???yla izleyiciyle bulu?tu. ?zleyicinin, gündemin nabz?n? tutmas?na arac?l?k eden bültenlere, en çok reklam veren ilk 10 marka ise ?öyle s?raland?: Vak?fbank, Aygaz, 11850, Turkcell, Anavarza, Ülker Golf, ?stikbal, ING Bank ve McDonald’s.

Yeni sezon Kanal 7 Ana Haber’e yarad?!

MTM’nin ayn? ara?t?rma raporu verilerine dayanarak reklamverenin ana haber bültenlerine olan ilgisi de?erlendirildi?inde, Kanal 7 Haber, hem spot adedi hem de süresi bak?m?ndan en çok reklam alan ana haber bülteni oldu. Deneyimli ekran yüzü Hülya Seloni’nin sunumuyla ekrana gelen Kanal 7 Ana Haber Bülteni, ald??? reklamlarla sezonun ilk haftas?nda reklamverenin gözde bülteni olarak kayda geçti. Bir haftal?k ara?t?rma sürecince Kanal 7 Ana Haber’de, toplam 77 markan?n 373 reklam spotu ekrana geldi. Bültene en çok reklam veren markalar ise Anavarza, ING Bank, ?stikbal ve Petlas oldu. 

Reklamverenden büyük ilgi gören bir di?er haber bülteni ise ATV Ana Haber bülteniydi. Ekran?n genç yüzlerinden Cem Ö?retir’in sundu?u ATV Ana Haber de hem spot adedi hem de spot süresi üzerinden markalar?n ikinci tercihi oldu. ATV’nin, 12-18 Eylül haftas?nda yay?nlanan ana haber bültenlerinde toplam 255 reklam spotu izleyiciyle bulu?tu. Vak?fbank, Aygaz, Dr Oetker, Nokia ve Tekzen ATV Ana Haber’e en çok reklam veren markalar oldu.

?zleyici tercihleri reklamverenden farkl?!

TV kanallar?n?n en çok reklam alan yap?mlar? olan Ana Haber bültenleri, yeni sezonun ilk haftas?nda izleyiciden de büyük ra?bet gördü. Yo?un gündemin s?cak ba?l?klar?n? izleyicinin dikkatine sunan bültenler, hafta boyunca reyting listelerinin üst s?ralar?nda yer buldu. Bültenlerin izleneme oranlar?na bak?ld???nda, 12-18 Eylül haftas?nda izleyici taraf?ndan en çok tercih edilen ana haber bülteni, deneyimli gazeteci Mehmet Ali Birand’?n sunumuyla ekrana gelen Kanal D Ana Haber bülteni oldu. Reklamverenden bekledi?i ilgiyi göremeyen Kanal D Ana Haber, izleyici tercihlerinde ise zirveyi rakiplerine b?rakmad?. Hafta boyunca 58 markan?n 162 spotunu ekrana getiren bülteneen büyük ilgiyi gösteren ilk be? marka ise ?öyle s?raland?: Vak?fbak, Aygaz, Renault, Chevrolet ve Anavarza oldu.

Yine hedef kitlesiyle bulu?turdu?u reklamlara bak?ld???nda reklamverenin öncelikli tercihleri aras?nda yer almayan Star Ana Haber Bülteni, izleyiciden ise bekledi?i ilgiyi gördü ve en çok tercih edilen ikinci ana haber bülteni oldu. Deneyimli gazeteci U?ur Dündar’?n sundu?u Star Ana Haber’de, ara?t?rma süresince 98 adet reklam yay?nland?. Star Haber ekran?nda en s?k yer alan markalar ise Vak?fbank, Denizbank ve Chevrolet oldu.

Hafta boyunca en çok izlenen haber bültenleri s?ralamas?nda Kanal D ve Star Haber’i s?ras?yla, Nazl? Tolga’n?n sunumuyla ekrana gelen Fox Ana Haber ile yine deneyimli bir isim olan Ali K?rca’n?n sunumuyla ekrana gelen Show TV Ana Haber bülteni izledi.


ANA HABER BÜLTENLER?
No
Kanal Ad?
Spot Adedi
No
Kanal Ad?
Süre
1
Kanal 7
373
1
Kanal 7
8.515
2
ATV
255
2
ATV
5.390
3
Show TV
252
3
Show TV
5.306
4
STV
230
4
STV
4.956
5
FOX
200
5
FOX
4.478
6
Kanal D
162
6
Kanal D
3.221
7
Star TV
98
7
Star TV
2.086
* MTM Medya Takip Merkezi’nin, 12-18 Eylül 2011 tarihleri aras?nda, genel içerikli kanallarda, ana haber bültenlerinde yay?nlanan reklam spotlar? ölçüm raporundan derlenmi?tir.
www.medyaloji.net - Meral Gemici

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri