forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tv_adamSabah Gazete TV ele?tirmeni Yüksel Aytu? yeni sezonda yay?na giren ve izleyicinin be?enisini kazanamayan dizileri ç?karm?? ve dizi çöplü?üne gidecekleri s?ralam??... 

Aslan K?ral (atv): ?çine her komedi dizisinden bir tutam at?lm?? gibi. ?afak Sezer, Oya Ba?ar ve Evrim Ak?n kald?klar? yerden devam ediyorlar. A?lamaya merakl? milletimize komedi izlettirmek zor zanaat. Bu zorlu?u bizim ormanlar kral? da ya?ayabilir.

?stanbul'un Alt?nlar? (atv): Kadro muhte?em ama içerik bu kadroya iki numara küçük geliyor gibi. Demet Akba? ve Haluk Bilginer bu yükü nereye kadar ta??yabilir, bilmiyorum... Haluk Bilginer'in geçen hafta yapt??? 'rock'ç? hamlesi' ve Demet Akba?'?n 'assollistlik denemesi' gibi cazibe noktalar?na ihtiyaç duyuluyor.
Karakterlerin fazla karikatürize edilmesi ve mimiklerin a??r? kullan?lmas? gibi pek çok sit com'un dü?tü?ü hatalar bu dizide de yineleniyor.

YENGE TEKL?YOR
Bizim Yenge (Kanal D): H?zl? bir ba?lang?ç yapt? ama senaryo t?kan?kl??? erken ba?lad?. Sanki yerinde say?yor, patinaj yap?yor gibi. Yan hikayelerin daha büyük bir h?zla devreye sokulmas?na ihtiyaç duyuyor. Aksi halde eme?e ve rafine oyunculuklara yaz?k olacak.

A?a?? Yukar? Yemi?lililer (atv): Sezonun en '??k' komedisi. Ama genel izleyicinin be?eni ve al??kanl?klar?n?n üzerinde bir mizah anlay??? var.

Sanki ekrana 20 y?l erken gelmi? gibi... Yine de kalite ç?tas? e?er yukar? çekilecekse; bu tip diziler ve onlar?n arkas?nda duracak yöneticiler sayesinde olacak.

Bir Çocuk Sevdim (Kanal D): Hem dizini hem k?z?n? döven babalar modas? bu y?la damgas?n? vuracak gibi. Bülent ?nal ve Çetin Tekindor'un oyunculu?u bu diziyi tutturmaya yetmeyebilir. Tek art?s? Gülcan Arslan gibi istikbal vâdeden bir oyuncuyu izleyici ile tan??t?rmas?. Art?k eski Ye?ilçam soslar? bir diziyi kurtarmaya yetmiyor. Allah yard?mc?lar? olsun.

A?A D?Z?S? BIÇAK SIRTINDA

Firar (Star): Bana göre a?a dizilerinin son kullan?m tarihi çoktan doldu ama Koliba Film bu konuda ?srarl?. ?smail Hac?o?lu'nun fark yaratan oyunculu?u d???nda diziyi di?er a?al? yap?mlardan ay?racak bir özelli?e henüz rastlayamad?m. Bir de Caner Cindoruk do?ru rolü bulamam?? m? ne? Reyting aç?s?ndan tam b?çak s?rt?ndalar.

?ffet (Star TV): Tecavüz çengelli reyting çaparilerinden biri daha... Hem kadro, hem oyunculuklar çok sa?lam. Deniz Çak?r-?brahim Çelikkol ikilisi ba?ar?l?. Melike Güner, Zuhal Olcay ve Mahir Gün?iray'dan olu?an destek timi de i?ini hakk?yla yap?yor do?rusu. Ele?in üstünde kalabilirler.

'CEM??T' DEVREYE G?R?NCE

Al Yazmal?m (atv): Her ne kadar öyküyü biliyor olsak da dizi uyarlamas? ba?ar?l?.
Mekan kullan?m?, kurgu, ???k özenli. Bar?? Falay'?n canland?rd??? Cem?it karakterinin a??rl???n?n artmas? ile cazibesi de fazlala?acak. Genç oyuncular Özge Özpirinçci ve Seçkin Özdemir kendilerine güvenenlerin yüzünü kara ç?kartmayacak gibiler. Özellikle kad?n izleyici bu dizinin pe?ini b?rakmaz.

Kuzey Güney (Kanal D): Sezonun fla? dizisi... Ama tüm çekim gücünü K?vanç Tatl?tu?'un cazibesine ba?lamak ekibe büyük haks?zl?k olur. "Bu dizi Kanal D yerine, pazartesi ak?amlar? Ezel'in bo?lu?unu doldurmak için atv'ye yak???rd?" diyenlerin say?s? çok fazla. Tek handikap?, Muhte?em Yüzy?l ile bo?u?mas?.

??? ZOR OLANLAR

Sensiz Olmaz (Show TV): Sezon öncesi de?erlendirmemde "Bu dizi çok tart???lacak" demi?tim. Kafalara ast??? soru çengeliyle ön plana ç?kt?. "Bir kad?n, çocu?unun hayat?n? kurtarmak için eski kocas?ndan bebek yapar m??" gibi çetrefilli bir sorunun ahlaki, hukuki ve vicdani f?rt?nas?ndan besleniyor. Dizinin çekim merkezi ise Nurgül Ye?ilçay'?n usta i?i oyunculu?u... Yine de reyting cang?l?nda hayatta kalmak için zorlanaca?a benziyor.

Yalanc? Bahar (Star): Özgünlük konusunda s?k?nt?lar? var. Birkaç film ve öykünün kokteyli olmu?. Dizinin tan?t?m klibinde "Geçmi?i, insan?n pe?ini b?rakmaz" deniliyor. Hele ki teknenin pervanesine tak?l?rsa, hiç b?rakmaz... Bu diziyi kurtar?rsa, Cansel Elçin'in fanatik hayranlar? kurtar?r.

Anneler ile K?zlar? (Star): Sezona büyük iddia ile ba?lad? ama bu dizi enflasyonunda kendini gösterme f?rsat? bulamad?. Oysa kad?nlara eziyetin tavan yapt??? ?u günlerde, özellikle kad?n izleyicinin dört elle sar?lmas? beklenen diziler aras?ndayd?. ??çili?i iyi ama cilas? eksik tutulmu? gibi...

http://www.sabah.com.tr/ 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri