forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

van_depremiSosyal payla??m sitesi Twitter’da Ahmet Tezcan’?n öncülü?ünde bir grup gazeteci taraf?ndan ba?lat?lan "Evim Evindir Van" kampanyas? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???n?n organizasyonuna dönü?tü. 

Kampanya kapsam?nda ilk olarak 60 aile ?stanbul’a getirilecek.

Bakanl?k, talepleri toplamak ve de?erlendirmek için Ankara ve Van'da birer merkez olu?turacak. Merkezler çal??maya ba?lay?nca aileler, h?zl? bir ?ekilde gönüllü evlerine yerle?tirilecek.

Tezcan, ''Evim Evindir Van'' kampanyas? hakk?nda AA muhabirine yapt??? aç?klamada, sivil inisiyatif olarak ba?layan ve valiliklerin deste?iyle geli?en kampanyan?n, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???n?n koordinasyonu alt?na girdi?ini belirtti. Tezcan, ilk prototip çal??may? yapan ?stanbul Valili?inin, ilk etapta 60 aileyi getirmek için bütün ön haz?rl?klar? tamamlad???n? anlatt?.

5 ki?ilik bir ailenin ?stanbul'a getirilerek Kartal'da bir eve yerle?tirildi?ini söyleyen Tezcan, ''Kanser hastas? bir kad?n, 3 çocuk ve 85 ya??nda bir babaanne. Bir hay?rseverimiz, o?lu için yapt?rd??? evi bo?alt?p onlara verdi'' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin'in, bu konuyla ilgili koordinatör olarak görevlendirdi?i, daha önce Van'da 7 y?l vali yard?mc?l??? yapan Ömer Özcan'?n, bu i?in ön haz?rl???n? yapmak üzere Van'da bulundu?unu anlatan Tezcan, ?öyle devam etti:

''Kampanya ile ilgili Ankara'da bir merkez olu?turuluyor. ?u ana kadar de?i?ik noktalara, valiliklere, televizyon programlar?na, gazetecilere, bana ula?an yüzlerce ba?vuru var. Bunlar?n hepsi Ankara'da Bakanl??a ba?l? tek merkezde toplanacak ve burada bir e-mail adresi ve telefon numaras? belirlenecek. Kampanyaya kat?lmak isteyen gönüllüler de bundan sonra buraya ba?vuracak. Bakanl?k görevlileri, gönüllülerin hepsiyle tek tek görü?ecek ve evleri de görecek. O evler e?yal?ysa e?ya envanteri ç?kar?lacak, kaç odas? var, kaç ki?ilik aileyi bar?nd?rabilir, depreme dayan?kl? m?, çevresinde okul, hastane var m?? Bütün bunlar? içerecek bir veri taban? olu?turulacak. Yani tüm Türkiye çap?nda gönüllülerden olu?an bir veri taban? olu?turulacak.''

Ahmet Tezcan, bu arada Van'da da bir irtibat noktas? olu?turulaca??n? belirterek, burada kampanyan?n içeri?inin Vanl?lar'a anlat?laca??n? ve di?er çal??malar? yürütece?ini kaydetti.

Tezcan, merkezler çal??maya ba?lay?nca ailelerin h?zl? bir ?ekilde gönüllü evlerine yerle?tirilece?ini bildirdi.

''E?ya ve hayvanlar?n? b?rak?p gitmek istemiyorlar''

Bu süreci Van d???nda geçirmek isteyenlerin tespitinin yap?laca??n?, o insanlar?n evinin depremde ald??? hasar ve e?ya durumunun belirlenece?ini anlatan Tezcan, ?öyle devam etti:

''?nsanlar, e?yalar?n? ve hayvanlar?n? b?rak?p bir yere gitmek istemiyorlar. Bu insanlar?n e?ya ve mal varl?klar?n?n güvence alt?na al?nmas? gerekiyor. Bununla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? depolar olu?turmay? dü?ünüyor. G?da, Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl??? ile de görü?ülecek. Devlet, o insanlar?n e?yalar?n? ve hayvanlar?n? zimmete alacak. Böylece çok daha rahat hareket imkan? sa?lanacak. Geri döndüklerinde, herkes kullan?l?r durumdaki e?yas?n? ve hayvan?n? geri alabilecek.''

Projenin, afet sonras? özellikle k?? süreci geçene ve devlet kal?c? konut yap?ncaya kadar geçecek süreci kapsayaca??n? anlatan Tezcan, ''Çift yönlü, yani gidi?i ve geli?i olan bir proje. Gidi?i olan, geli?i olmayan bir proje de?il. Bu, gidecek olanlar?n da onlar? alacak olanlar? da dü?ündüren en önemli konu. Gelir de gitmezlerse... Yok öyle bir ?ey. Gelecekler ve dönecekler. Devlet onlara kal?c? konut yap?nca memleketlerine dönecekler. Çift yönlü ma?duriyeti önlemek için bunun bütün prosedürü olu?turulacak'' diye konu?tu.

''Geçici istihdam da sa?lanacak''

 Güvenlik ve hukuki bütün tedbirlerin al?naca??n? kaydeden Tezcan, ?stanbul Valili?inin hem evini açacaklar? hem de gelecekleri soru?turdu?unu anlatt?.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? Fatma ?ahin'in di?er illere gidecek Vanl?lar'a bütün deste?i devletin verebilecek durumda oldu?unu aç?klad???n? an?msatan Tezcan, ''Devlet, her türlü e?itim ve sa?l?k deste?inde bulunacak. ?a?elerin sa?lanmas? konusunda da yard?mc? olunacak. Geçici istihdam da sa?lanacak'' dedi.

Üniversite s?nav?na gireceklere kurs, üniversitede okuyanlara burs verme noktas?nda da çal??malar yap?laca??n? kaydeden Tezcan, ''Bu ailelerin, Van d???nda üniversitede okuyan çocuklar? iki kere ma?dur oldular. Hem ailelerinden gelen yard?m kesildi hem de tatilde nereye gidecekler? Bayramda bu çocuklar nereye gidecek? Bütün bunlar?n dü?ünüldü?ü çok kapsaml? bir proje'' diye konu?tu.

''Veri taban? olu?turulacak''

Gazeteci Tezcan, projenin birçok faydas? da olaca??n? ifade ederek, ?u bilgileri verdi:

''Bundan sonra herhangi bir felaket an?nda devletin elinde kimlerin gönüllü olaca??na ili?kin sürekli güncellenen bir veri taban?na sahip olacak. Türkiye'nin her yerinde, kimler öncelikli olarak yard?mc? olabilir? Bunlar?n veri taban? olu?acak. Bundan sonra insanlar 'Biz nereye ba?vural?m' diye u?ra?mak yerine devletin kendilerine ula?mas?n? bekleyecekler. Burs, kurs vermek isteyenler, psikolojik destekte bulunmak isteyenler dahil... Bütün illerden talep topluyoruz. Öncelikli olarak, afetin gerçekle?ti?i ile yak?n iller de?erlendirilecek. Öncelikle evinde eksiksiz e?yas? olanlar tercih edilecek. ?lk gelen aileyi ?stanbul'daki evime almay? çok istedim. Valilik, 'Bu i?te duygusall??a bakamay?z, eksiksiz bir ev dururken, sizin evinize yerle?tiremeyiz' dedi.''

''Yabanc? bas?n çok ?a??rd?''

Yabanc? bas?n?n, kampanyay? çok ?a??rt?c? buldu?unu anlatan Tezcan, bu kampanyan?n benzerlerinin, Türk kültüründe 1400-1500 y?ld?r var oldu?unu ve uyguland???n? kaydetti.

Bat?l? gazetecilerin, Türkiye'de etnik ve kültürel bölünmü?lük alg?s? yaratmak için çok u?ra?t?klar?n? belirten Tezcan, ?öyle konu?tu:

''?çeriden de bu konuda u?ra?lar hala devam ediyor. Onlar, kampanyan?n bu kadar büyük ilgi görmesinden rahats?z oldular. Bu olu?turulan hava, sanal bir alg?yd?. Bu alg?y? olu?turmak isteyenlerin elindeki bomba ellerinde patlad?. Türkiye'nin sadece birkaç bin kilometre kareden ibaret bir ülke olmad???n? fark ettiler. Onlar?n çok canlar? s?k?ld?. Van'a gidip de oralar? görüp, destek ve yard?mlarda bulunan genç bir i? adam?, bana bir mektup gönderdi. 'Vanl?lar?n, sizin projenizden bahsetti?ine kulak misafiri oldum. Kendilerini sistemin d???nda zannederken, asl?nda sistemin içinde olduklar?n? ve sevildiklerini fark etmi? olmalar?, bir milyon çad?ra bedel bir duygu yaratt?' diyor. Yani as?l önemli olan taraf? da budur.''

Depremzedelere haz?r ev

Ahmet Tezcan, gazeteci Nevzat Çiçek'in, Varto depreminden sonra yap?m?na ba?lanan ve 40 y?l?n ard?ndan geçen y?l tamamlanan 2220 deprem konutunun hala bo? oldu?unu ortaya ç?kard???n? ifade ederek, konutlara elektrik ve su ba?lant?s? yap?ld?ktan sonra depremzedelerin bu konutlara ta??naca??n? bildirdi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri