forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kilicdaroglu tekinCHP Genel Merkezi, partililere referans gösterdi?i gercekgundem.com isimli internet sitesini, K?l?çdaro?lu'nu ele?tirdi?i yaz? üzerine asparagasç? olarak ilan etti... 

Milletvekili olmadan önce Gürsel Tekin'in de yazarlar? aras?nda oldu?u ve CHP'liler taraf?ndan s?kça takip edilen gercekgundem.com asl?nda CHP'deki derin kavgan?n bir sonucu olarak kar??m?za ç?k?yor. 

Seçim öncesi CHP lehine yay?nlar?yla partiye büyük destek veren siteyle Kiliçdaro?lu neden kar??ya kar??ya geldi? 

Yeni ?afak bugün bu konuya geni? bir ?ekilde yer vermi?.  "CHP'de gerçek gündem ayak oyunlar?" ba?l???yla verilen haberde Gerçek Gündem sitesinin gerçek sahibinin Gürsel Tekin oldu?u savunuluyor... 

Haberde ?u detaylara yer veriliyor... 

Bas?n ve Propagandadan Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin'e yak?nl???yla bilinen, gercekgundem.com sitesi sahibi Bar?? Yarkada? imzas? ile ç?kan ve CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu'nu ulaslararas? para spekülatörü George Soros'un destekledi?i TESEV'in 183 nolu kurucusu oldu?unu aç?klayan yaz? ortal??? kar??t?rd?.

Sitede ç?kan haber üzerine, Tekin'e ba?l? olarak çal??an ?leti?im Koordinatörlü?ü refüze edilerek "Genel Ba?kan ?leti?im Koordinatörlü?ü" olarak yalanlama yap?ld?. Bu ?ekilde Tekin'in sorumlulu?undaki birim Tekin'e ait oldu?u iddia edilen siteyi yalanlad?. CHP'den yap?lan bu aç?klama gizliden gizliye devam eden iktidar çat??mas?n? da iyice aç??a ç?kard?. Sitedeki haberler için "asparagas" deyimi kullan?l?rken, gerçe?i yans?tmad??? da belirtildi. K?l?çdaro?lu'nun iste?i ile yay?nlanan yalanlamada, "Uzun zamandan beri CHP konusunda kendisini referans gösterme gayretinde olan Gerçek Gündem'in CHP örgütüyle, CHP'deki geli?meler konusundaki haberleri ve yorumlar? asparagast?r, gerçe?i yans?tmamaktad?r" ibaresi kullan?ld?.

Sitenin "gerçek de?il, hayali gündemlerle" sitenin haberlerini yazd??? ifade edilen aç?klamada, "CHP örgütünü yan?ltmaya ve CHP'deki yenilenmeyle ilgili olarak ku?kular yaratmaya çal??an internet sitesinin haber ve yorumlar? maksatl?d?r. Bu nedenle partililerimiz taraf?ndan da ciddiye al?nmamal?d?r" uyar?s?nda da bulunuldu.

ÇAPAN KARARI BARDA?I TA?IRDI

K?l?çdaro?lu'nun talimat? ile yap?lan yalanlamada "yenilenme" ibaresi dikkat çekti. K?l?çdaro?lu taraf?ndan partide bir süredir yap?lan ve Gürsel Tekin'in koltu?unu kaybetmesi ile ba?layan çal??mada, partinin delege yap?s?ndan ba?lamak üzere ilçe ve il yönetimlerine varana kadar bir dizi dönü?üm çal??mas? ba?lam??t?. CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav'?n kalan izlerini yok etmeye yönelik bu çal??mada bir dönem örgütten sorumlu genel ba?kan yard?mc?l??? yapan Gürsel Tekin taraf?ndan olu?turulan yap? y?k?lmaya çal???l?yor. Bununla ilgili çat??malar ise ?stanbul ?l Ba?kanl???'nda kendini gösterdi. Nebil ?lseven'in 57. gününde istifa etmesinin ard?ndan Gürsel Tekin'e yak?nl???yla bilinen Bahri ?ahin il ba?kanl???na getirildi. Ancak, ?ahin de bu görevde fazla kalamad? ve yerine O?uz Kaan Sal?c? getirildi. Sal?c? hakk?nda gercekgundem.cok sitesinde olumsuz haberler ç?kmas? da dikkati çekti.

Esenyurt Belediyesi eski Belediye Ba?kan? Gürbüz Çapan'?n partiye dönü?üne vize verilmesinin de gerginli?i art?rd??? belirtildi. Tekin'in partiye dönü?üne s?cak bakmad??? Çapan'?n vize almas? ise tart??man?n ate?inin yükselmesine ve Tekin'in aç?ktan hedef almas?na neden oldu.

HABER? AR??VDEN S?LD?LER

K?l?çdaro?lu'nun, Tekin ile ziyaret etti?i gercekgundem.com sitesi için "Hergün en az bir kere girip bakar?m" dedi?i haberin, CHP genel merkezince yap?lan yalanlama ve siteyi asparagasç?l?kla suçlamas? sonras? ar?ivden silinmesi dikkati çekti. (Yeni ?afak 15 Kas?m 2011)

Gercekgundem.com'un Genel Yay?n Yönetmeni Bar?? Yarkada? yönetti?i sitede yazd??? yaz?da CHP Genel Merkezine ve Gürsel Tekin'le ilgili iddialara cevap vermi?. Okuyal?m... 

 

??te CHP'ye ilk ve SON cevab?m...

CHP Genel Merkezi'nin bugün Gerçek Gündem'i hedef alan o yaz?s?n? hepiniz okudunuz. 

CHP'nin resmi internet sitesinde yer alan ve bizim de sansürsüz bir ?ekilde yay?mlad???m?z o aç?klama hakk?nda söylenecek çok ?ey var.

Ancak; okurlar?m?n sabahtan beri durmayan twitter, facebook ve SMS mesajlar? tek bir istekte birle?iyor. Telefon açan okurlar, tek bir ?ey istiyor: "Lütfen bu düzeysizli?e, kalitesizli?e ve pespayeli?e cevap vermeyin."

Ben de "tek patronum" olan okurlar?m?n iste?ini yerine getiriyor ve onlar?n istedi?ini yap?yorum. 

* * *
 


NOT: Sevgili okurlar?m, askerlik görevimi bitirip döndükten sonra Gerçek Gündem'i kurmaya karar verdim. O gün, kredi kart?m?n bakiyesi yetersiz oldu?u için, internetteki baz? i?lemleri yapamam??t?m. Bunun üzerine, okul arkada??m Özkan Akp?nar ''imdad?ma'' yeti?mi? ve siteyi kurabilmem için eksik kalan 20 dolar? (Otuz TL) kredi kart?ndan ödemi?ti. O günden bugüne de?i?en bir ?ey yok. O gün de patronum yoktu, bugün de yok. 

Gerçek Gündem, arkas?nda onur dolu alt? y?l b?rakt?. Ne paraya e?ildi, ne de güce... Ne reklam için kap?larda dilendi, ne de güçten yana tav?r ald?. Sayg?nl???m?z, sözümüzün etki yaratmas?, yazd?klar?m?z?n gündem yaratmas?n?n sebebi budur. "Gerçek Gündem yazm??sa do?rudur"mottosu, i?te böyle olu?tu... 

Bugüne kadar alt?na imza atamayaca??m?z hiçbir ?ey yazmad?k. Yazd???m?z hiçbir ?eyden utanmad?k. Emin olun ki; bu tavr?m?z yine sürecek. Gerçek Gündem, medya kurulu?lar?n?n teslim al?nd???, reklam, siyasi ve hukuki bask?larla susturulmaya çal???ld??? bir dönemde, halk?m?z?n yine hava deli?i olacak!

Bundan hiç kimsenin ku?kusu olmas?n...

 B?R DE HATIRLATMA:

Kemal K?l?çdaro?lu, 12 Haziran seçimleri öncesi Güne? Gazetesi Yazar? Talat Atilla'ya ?unlar? söylemi?ti: 

"?nternet benim için de CHP için de çok önemli. Bu mecray? en etkin bir ?ekilde kullan?yoruz. Haber sitelerinin ço?unu takip ediyorum ama her gün mutlaka bir ?ekilde girdi?im 4 haber sitesi var. Turktime.com, Gerçekgündem.com, Gazeteoku.com ve Odatv’yi takip ederim." http://www.gercekgundem.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri