forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ERDO?AN'IN YOLU... BA?BAKAN ERDO?AN TIME'IN KAPA?INDA...

Aktif .

erdogan time

Ba?bakan Erdo?an, 28 Kas?m'da ç?kacak olan Amerikan dergisi 'Time'?n Avrupa, Asya ve Güney Pasifik bask?lar?na kapak oldu. Dergi Erdo?an için ilginç bir ba?l?k kulland?.

 Dergi kapa??nda Bobby Gsosh imzal? haberde Erdo?an Yolu : Türkiye'nin ?slam Yanl?s? Lideri (seküler, demokrratik ve bat? dostu) ülkesini bölgesel lider haline getirdi peki Türkiye örne?i Arap ülkelerini kurtaracak m?? sorusu yer ald?.

Metin'de 'K?rm?z? hal?, ?eref muhaf?zlar?lar? ve silah selam? s?radan ziyaret eden politikac?lar ve hükümdarlar içindir. Ama Kahire, Recep Tayyip Erdo?an için rock starlar?n? and?ran bir kar??lama yapt?. Türkiye'nin Ba?bakan?, havaalan?nda ellerinde Erdo?an posterleri ta??yan binlerce fan? taraf?ndan kar??land?.

kullan

Kar??lama patlayan foto?raf fla?lar? geceyi gündüze çevirdi. Erdo?an'a uzat?lan mikrofonlara aç?klama bekleyen gazeteciler 'Erdo?an Erdo?an, gerçek bir Müslüman ve bir korkak de?il' ve 'Türkiye M?s?r tek yumruk' tezahüratlar? nedeniyle eli bo? kald?.

Totaliter rejimlerden gelen liderler için suni kalabal?klar toplan?yordu ama Erdo?an için buna gerek yoktu. Çünkü Türk Lider Arap Dünyas?n?n genelinde gerçekten popülerdi. Erdo?an Maryland Üniversitesi ve Zogby ?nternational'?n Arap halklar üzerinde yapt??? 'En be?enilen dünya lideri' s?ralamas?nda birinci s?rada yer ald?. Arap bahar? ile birlikte Erdo?an'?n bu popülaritesi artt?. Arap Bahar?'n?n ya?and??? bu ülkelerde rejim muhalifi gençler 'Erdo?an gibi bir lider sahip olmak' istiyorlar...

Yaz?n?n devam?nda 'Eylül ortas?nda yap?lan Kahire ziyareti, deyim yerinde ise yeni kurtar?lan Kuzey Afrika ülkelerini de sürükledi ve Erdo?an'?n zaferinin ilk aya?? oldu.

Ziyaret çalkant?lar içerisindeki Tunus ve Trablus'ta da memnuniyetle kar??land?. Zaman Erdo?an için bu bölgede tam bir rol alma zaman?yd?.

Erdo?an'?n gezisi, Obama'n?n da bulundu?u ABD'nin Ortado?u politikas?n? ele?tirdi?i ve ?srail'e ele?tiri oklar?n? yöneltti?i BM Genel Kurulu'nda büyük liderlik gösterdi?i övgüleriyle son buldu. ' denildi

Haber7.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri