forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

AK Parti hükümetleri aleyhine kara propaganda amaçl? kuruldu?u ve Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan i?letildi?i belirtilen internet sitelerine ili?kin yürütülen ?nternet And?c? soru?turmas?nda yarg? süreci 29 Temmuz 2011'de iddianamenin kabul edilmesiyle ba?lad?.

Dava, 29 Nisan 2010'de kabul edilen iddianameyle ba?layan ?rtica ?le Mücadele Eylem Plan? Davas? ile birle?tirildi.

29 san?kl? davada Albay Dursun Çiçek ve emekli orgeneral Hasan I?s?z dahil 15 ki?i tutuklu bulunuyor. Hakk?nda yakalama karar? olan Nusret Ta?deler henüz teslim olmad?. Mustafa Bak?c? ve Bedrettin Dalan ise yurtd???nda firari.

?rtica ile Mücadele Eylem Plan? ve ?nternet And?c? davalar?n?n birle?tirilmesinin ard?ndan yarg?lamay? yapan ?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi, san?k subaylar?n savunmalar?nda “yetkili isim” olarak i?aret etti?i ve belgelerde ad? geçen eski Genelkurmay Ba?kan? emekli Orgeneral ?lker Ba?bu? hakk?nda suç duyurusunda bulunmu?tu. Mahkemenin 30 Aral?k 2011’de ald??? karar do?rultusunda emekli Orgeneral ?lker Ba?bu? hakk?nda ?stanbul Cumhuriyet Savc?l???’nca soru?turma ba?lat?lm??t?. ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Cihan Kans?z taraf?ndan yürütülen soru?turma kapsam?nda Ba?bu?’a tebligat gönderildi. Tebligatta Ba?bu?’un “?üpheli” s?fat?yla ifadeye gelmesi istenildi.

Ba?bu?, Adliye'deki 7 saatlik sorgusunun ard?ndan tutuklanmas? talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ba?bu?, sevk edildi?i mahkemece "darbeye te?ebbüs ve örgüt yöneticili?i" suçlamas?yla tutukland?.

??te birle?tirilen ?nternet And?c? ve ?rtica ile Mücadele Eylem Plan? davalar?nda san?klar?n tam listesi:

BEDRETT?N DALAN - Firari
Albay DURSUN Ç?ÇEK - Tutuklu
SERDAR ÖZTÜRK - Tutuklu
UFUK AKKAYA
MEHMET DEN?Z YILDIRIM - Tutuklu
?LHAM? ÜM?T HANDAN
ÖZEL YILMAZ
Emekli Org. HASAN I?SIZ - Tutuklu
Korg. MEHMET ERÖZ - Tutuklu
Emekli Tümg. MUSTAFA BAKICI - Firari
Org. HÜSEY?N NUSRET TA?DELER
Emekli Albay FUAT SELV? - Tutuklu
Albay Z?YA ?LKER GÖKTA? - Tutuklu
Emekli Albay HULUS? GÜLBAHAR - Tutuklu
Emekli Albay CEMAL GÖKÇEO?LU - Tutuklu
Albay SEDAT ÖZÜER - Tutuklu
Korg. ?SMA?L HAKKI PEK?N - Tutuklu
Tümg. HIFZI ÇUBUKLU - Tutuklu
Kora. MEHMET OTUZB?RO?LU - Tutuklu
Tu?a. ALAETT?N SEV?M - Tutuklu
ORHAN GÜÇLÜ - Tutuklu
MEHMET BÜLENT
MURAT USLUKILIÇ
MERYEM KUR?UN
HASAN ATAMAN
CEM ??M?EK
ALTUNAY ?AH?N
FAT?H KOCA
RECA? ALKAN

 Haberturk.com 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri