forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ucurumUçurum dizisinde bir karaktere CHP Milletvekili Nur Serter'in isminin verildi?i iddias?n?n ard?ndan Turkuvaz Medya Grubu'ndan aç?klama geldi. Turkuvaz Medya Grubu, ya?ananlar? ATV ve Sabah'a kar?? ahlaks?z bir linç kampanyas?" olarak tan?mlad?.

 

??TE TURKUVAZ MEDYA'NIN AÇIKLAMASI...

 Medya Grubumuz bünyesinde bulunan ATV televizyonunda yay?nlanmakta olan Uçurum adl? dizide yer alan bir karakterle ilgili olarak son dönemde üzücü spekülasyonlar yap?lmaktad?r. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, ATV'de yay?nlanan bu ve bunun gibi dramalar?n konusu tamamen kurgu olup, bu kurgu içerisinde yer alan karakterler de tamamen hayal mahsulüdür. Bu programlar, Grubumuz d???nda prodüksiyon ?irketleri taraf?ndan üretilip, haz?rlanmaktad?r. Ancak, buna ra?men ATV televizyonunda yay?nlad???m?z her türlü drama veya programda sorumlu yay?nc?l?k ilkemiz gere?i, titizlikle de?erlendirme yap?lmakta ve bu do?rultuda program ak??? düzenlenmektedir. Bu drama program?nda da yer alan karakterlerin hiçbirisinde, gerçek hayatta var olan bir ki?inin soyad? belirtilerek, bu ?ekilde kimse hedef gösterilmemi?tir. Bu konu, RTÜK taraf?ndan da 22 ?ubat 2012 tarihi itibar?yla yap?lan inceleme sonucu teyit edilmi?tir. Dolay?s?yla bizim e?lence amaçl? yay?nlad???m?z bu drama program?n?n, herhangi bir ki?i ya da kurumu hedef alma, ele?tirme veya kast etme gibi bir amac? yoktur ve olamaz. Bu konuda kurumumuza yönelik, ortaya at?lan spekülasyonlar?n da son derece çirkin ve kas?tl? oldu?u net ve aç?kt?r. Bir medya kurulu?u olma niteli?imiz nedeniyle bir ki?i, parti veya kurum ile ilgili olarak yapaca??m?z ele?tiriyi yay?nlad???m?z haber programlar?nda, aç?kça, sonuna kadar yap?yoruz ve yapmaya devam edece?iz. Ancak dolayl? yollar kullan?larak ki?i, parti veya kurumlar hakk?nda yorum yapman?n son derece yanl??, yay?nc?l?k ilkelerine ayk?r? ve ahlak d??? oldu?unu dü?ünüyoruz. Böyle bir durum, bu güne kadar, Medya Grubumuz bünyesinde yer alan yay?n organlar?m?z?n hiçbirisinde, hiçbir zaman yer almam??t?r ve bundan sonra da yer almayacakt?r. Biz, yapaca??m?z ele?tiriyi aç?kça kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden, haber niteliklerine tam ve eksiksiz olarak uymak suretiyle, net bir ?ekilde ki?i ve kurumlar?n isimlerini belirterek yapar?z. Biz Turkuvaz Medya Grubu olarak bugüne kadar oldu?u gibi, bundan sonra da net, aç?k ve ?effaf habercilik anlay???m?z? koruyarak, yay?nlar?m?za devam edece?imizi bir kez daha kamuoyu ile payla?mak gere?ini duyuyoruz. 

Sayg?lar?m?zla, kamuoyuna duyurulur... 
Turkuvaz Medya Grubu

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri