forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ahmet Hakan’?n Tarafs?z Bölge program?nda Can Atakl?'n?n aç?klamalar?n?n ard?ndan ba?layan tart??mada ad? geçen dönemin Turizm Bakan? Bahattin Yücel yaz?l? bir aç?klama yaparak “Ertu?rul Özkök en suçsuz insand?r” dedi.

Hürriyet'in internet sitesinde yay?nlanan ??te o aç?klama:

"Turizm Bakanl??? görevimden çekildi?im 13 Haziran 1997 günü aç?klad???m gerekçe ile birkaç gün sonra hükümetin istifa karar?n? dönemin Cumhurba?kan?na sunarken, merhum Ba?bakan Erbakan’?n öne sürdü?ü  “ülkedeki gerginlik” ifadeleri örtü?mektedir.
Bakanl?k görevini b?rakmam?n programda öne sürülen, hakk?mda bir dosya bulundu?u iddias?yla hiçbir ilgisi yoktur.
Say?n Atakl? ’n?n aktard???n? ö?rendi?im geli?me ise istifa etti?im tarihten 1,5 ay öncesine dayanmaktad?r. Atakl?’n?n  May?s 1997 nin ilk günlerinde bir dosya bulundu?una ili?kin anlatt?klar? üzerine, ayn? gün geç saatlerde Say?n Mutlu ve ertesi gün Say?n Özkök ile bu konuyu ayr?nt?l? olarak görü?tüm.
Mutlu; böyle bir belge ya da dosyan?n varl???n? bilmedi?ini ve bir bask?n?n asla söz konusu olamayaca??n? ifade etti.
Ertesi sabah Hürriyet Gazetesi GYM Say?n Özkök’e telefonla ula?t???mda; konuyu ilk kez benden duydu?unu ve çok ?a??rd???n? belirtti. Say?n Ertu?rul ÖZKÖK kaynakl?, bir ?antaj ya da en küçük bir ima bile söz konusu olmam??t?r.
Ayn? gün do?rudan ilgisi olmasa da Sabah Gazetesinin eski sahibi Say?n Dinç Bilgin ile Say?n Atakl?’n?n evinde bulu?tuk.Böyle bir geli?meden haberi olmad???n? kesin bir dille ifade etti.
Say?n Atakl?’ n?n belirtti?i konuya ili?kin görü?melerin ard?ndan, üyesi bulundu?um hükümet aleyhine muhalefetin verdi?i gensoru benim de kat?ld???m oturumda red edildi.
28 ?ubat ad? verilen geli?melerin üzerinden 15 y?l, aktif siyaseti b?rakmam?n üzerinden yakla??k 13 y?l sonra ad?m?n bask?lar kar??s?nda y?lg?nl??a dü?üldü?ü izlenimi verecek biçimde kamuoyuna ta??nmas?ndan üzüntü duyuyorum.
Her namuslu insan gibi sivil siyasetçilerin de hiçbir bask? ve tehdit kar??s?nda sindirilemeyece?ine olan inanc?m? sürdürece?imi, ifade etmek isterim."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri