forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

BA?BAKAN ERDO?AN TARAF'IN MAN?ET?NE BU CEVABI VERD?!

Aktif .

taraf_erdogan_mansetAK Parti Geni?letilmi? ?l Ba?kanlar? toplant?s?nda konu?an Ba?bakan Erdo?an, Taraf gazetesinin man?etinde yer alan "Doktorlar Erdo?an'a iki y?l ömür biçmi?" man?etine yan?t verdi. 

Taraf haberinde Gizli CIA de?erlendirilen Stratfor'un, Ba?bakan'?n ameliyat? sonras?nda Faruk Demir adl? kayna??n?n istihbarat?n? de?erlendiren doktorlar?n?n Erdo?an'a iki y?l ömür biçti?ini yazm??t?. 

Ba?bakan "Bu man?etleri atanlar ?unu iyi bilsinler, allah?n takdir etti?i ömrü ne bir an ileri ne bir an geri götüremezsiniz. Plan ona aittir, i?lemektedir, i?leyecektir." dedi. 

TUTUKLU GAZETEC?LER

Ba?bakan Erdo?an sözlerine ?öyle devam etti: 

"Türkiye'de bir sendika çok uzun süredir hem yurtiçinde hem de yurt d???nda kara propaganda yürütüyor. Türkiye'de gazetecilerin tutukland??? yönünde bir propaganda yap?yor. Ana muhalefet ba?ta olmaz üzere bu kampanyalarda görev alanlar var.

K?l?çdaro?lu, her f?rsatta Türkiye'de 100'den fazla gazetecinin tutuklu oldu?unu söylüyor. Bir ara ?srail'de tutuklu gazeteci olmad??? yönündeki bir söylemle gafletin alt?na imza att?.

Ey medya bunlar? iyi kaydedin, canl? yay?ndas?n?z kaçmaz da iyi kaydedelim, milletim en az?ndan bunu iyi bilsin. Daha geçti?imiz hafta Ramallah'ta iki televizyon kanal? kapat?ld?. CHP liderine bu vesilyele hat?rlatal?m. Türkiye çok siyasetçi gördü. Ama kendi ülkesini ba?ka ülkelere ?ikayet eden bu kadar acziyet içinde bir siyasetçi görmedi.

105 GAZETEC? TUTUKLU DE??L

Erdo?an tutuklu gazetecilerle ilgili ?u aç?klamay? yapt?:

"Bir sendika ve Tutuklu gazetecilerle ilgili platform Türkiye'de 105 gazeteci tutuklu diye liste haz?rl?yor. Gazeteci oldu?u iddia edilen bu 105 ki?ilik isim listesi için bir kö?e yazar? niçin iktidar bunlar? aç?klam?yor.

Bu listeye bir bakal?m: 25 ki?i hükümlü, 70 ki?i tutuklu. 6 ki?inin cezaevinde kayd? yok. 4 ki?i de tahliye edilmi?. 105 ki?inin sadece 6 tanesinin sar? bas?n kart? var. Muhasebeciler, mizanpajc?lar, gazete da??t?c?lar? var. 69 ki?i PKK KCK ile, 7 ki?i THKPC, 11 ki?i devrimci karargah ile, 4 ki?i MLKP ile, darbeye haz?rl?k ile ili?kilendirilen 2 gazetecinin ismi listede yok. PKK'ya yard?m etmek, ruhsats?z ate?li silah bulundurmak, adam kaç?r?p örgüt evine götürmek, örgüt ad?na para toplamak, polis arac?na silahl? sald?r?da bulunmak, terör örgütüne üye toplamak... "

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri