forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

vuslat_dogan_basanciiHrriyet Gazetesi Ynetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Do?an Sabanc?, gazetede son dnemde ya?anan de?i?imi al??anlar?na bir duyuruyla anlatt?. 

SABANCI'NIN HRR?YET ALI?ANLARINA YAPTI?I DUYURU

Sevgili arkada?lar,

Geen yzy?la lider gazete olarak damgas?n? vuran Hrriyetin, 21. Yzy?lda da bu konumunu srdrmesinin yan? s?ra dijital dnyan?n da lider oyuncusu olmas? amac?yla dn?m zaman?n?n geldi?ini sizlere iki ay nce duyurmu?tum.

Duyurumuzun ba?l??? ?imdi De?i?im Zaman? idi.

?imdi de Dn?m bugn ba?l?yor diyorum.

Hepiniz ok iyi biliyorsunuz ki, dnya bir dijital devrim ya??yor ve bu sre sadece medyay? de?il, tm sektrleri kknden de?i?tiriyor, direnenleri de oyunun d???nda b?rak?yor. Finanstan pazarlamaya, retimden da??t?ma her alanda i? srelerini etkileyen bu devrimin insanl???n nne at??? yeni yollarda Hrriyet, yine en nde olmak zorunda. nk do?as? bu.

Biz art?k okurlar?m?z?n kar??s?na, yeni medya dzenini benimsemi? ve hatta ncs olmaya soyunmu? bir ?ekilde, sadece Gazete Hrriyet olarak de?il, her an, her yerde, her ?ekilde ula?an bir platform olarak ?kaca??z.

Hrriyet, kkl gemi?inden getirdi?i tm yay?n ilkelerine uygun 7/24 habercili?iyle, katma de?er yaratan ierikleriyle ve hayat? kolayla?t?ran seri ilanlar?, e-ticaret portallar? ve servisleriyle okurlar?na yepyeni bir dnyan?n pencerelerini aacak.

Bunu bu yeni dnyan?n aktif birer paras? olan sizlerle yapabiliriz ancak.

Arkada?lar,
Son duyurumdan bu yana, bu amac?m?za do?ru epey yol ald?k ve heyecan?m?z daha da artt?. ?imdi bunlar? payla?mak istiyorum sizlerle.

al??malar?m?za Hrriyet Gazetesi ile Hrriyet ?nternet Grubu aras?nda entegrasyonu sa?lamak iin, Quatro Dan??manl?k?n deste?iyle Kafka ad?n? verdi?imiz al??malarla ba?lad?k. Kafkan?n nl karakteri Gregor Samsan?n dn?m hikayesinden esinlendik ama elbette bizim hikayemiz negatif olmaktan ok uzak. Hrriyetinki ok daha iyiye do?ru bir dn?m hikayesi.

Bugne kadar neler yapt?k?

nce, Bat?l? meslekta?lar?m?z?n deneyimlerini ?renmek istedik; proje grubumuzla ?ngilterede Daily Telegraph, Times Group ve Financial Times'?, Almanyada Bild ve Die Welt'i ve ?svirede Blick gazetesinin de iinde yer ald??? Ringier Grubunu ziyaret ettik. Ve Hrriyeti bugn bulundu?u noktadan daha h?zl?, daha ?effaf, daha sade ve bylece daha verimli hale getirecek i? srelerini yaratmak zere kendi yntemlerimizi belirledik.

Bunun iin birimler baz?nda ilgili ynetici ve al??anlar?n kat?ld??? 75 sre toplant?s? yap?ld?, 180in zerinde al??anla, ?imdilik 15 yazarla gr?ld. Son 3,5 ayl?k periyodda yay?nlanan haberler say?ld?, servisler ve al??anlar baz?nda grupland?r?ld?. 255 al??ana anket yap?ld?. Her iki grupta da servis ve masa ziyaretleri yapan  Quatro, ayr?ca Ankaradaki yay?n fonksiyonlar?yla ilgili i? ak???n? da inceledi. al??anlarla birebir gr?meler yap?ld?.

Sonu olarak, yay?n taraf?nda tm srelerin foto?raf? ekildi, Hrriyetin h?zl? kazan?mlar? ve geli?im f?rsatlar? belirlendi, aksiyon ve al??anlara verilecek e?itim planlar? tamamland?. ?imdi bu al??malar? Reklam Grubumuzda ba?latt?k; ?imdiye kadar bu blmde de 24 toplant? tamamland? bile...

Fikir Fabrikas?

Bu arada dn?m srecimize daha fazla al??an?m?z? da katmak amac?yla Fikir Fabrikas?n? kurduk. Alt??ar yarat?c? arkada??m?zdan olu?an 5 proje grubumuz, Hrriyeti yar?na daha gl bir ?ekilde haz?rlamak iin fikirler geli?tirmeye ba?lad?lar. Elbette hepsi de zerinde al??t??? projeler konusunda ser verip s?r vermiyor; nisan ay? ortas?nda jrinin kar??s?na en gl ?kmak iin u?ra??yorlar, bizler de bu yeni yarat?c? projeleri merakla bekliyoruz.
Sonular? da sizlerle payla?aca??m.

Ba?ka bir gezegene ta??n?yoruz

Hrriyet, bu yenilenmi? haliyle, bir medya binas? olarak planlanm?? Hrriyet Dnyas?'na ta??n?yor. Yeni binam?z, bugne kadar al???k olduklar?m?zdan ok farkl?, neredeyse bu yeni evrenin ba?ka bir gezegeni gibi olacak.

Biliyorum, insanlar al??t?klar? ko?ullar? de?i?tirmekten biraz korkarlar, de?i?im zordur. Ama tebdili mekanda ferahl?k oldu?u da bir gerektir. ?iniz rahat olsun; yeni binam?z, tm al??anlar?n? sevgiyle kucaklayacak ?ekilde tasarlan?yor: Tm hal?lar?, perdeleri, mobilyalar?, altyap?s? yenileniyor. Tuvaletleri yeniden yap?l?p bytlyor. Yatay al??ma dzeniyle al??anlar aras?nda daha ?effaf bir ileti?ime olanak sa?l?yor. A?k ofislerde al??aca??z art?k, ancak daha fazla ya?am alanlar?m?z olacak; katlar aras?ndaki irili ufakl? sohbet noktalar?nda soluklanabilece?iz.

Bu sreci koordine etmek iin bir de Ta??nma Komitesi kurduk. Her  departmandan birer arkada??m?zdan olu?an komitemiz, dileyen gruplara yeni bina turu yapt?racak, sorular?n? cevaplay?p nerilerinin de?erlendirilmesini sa?layacak.

Ta??nma plan?m?z 15 May?s - 15 Haziran aras?nda hayata geecek. Yeni y?ldnmmz yeni binam?z?n bahesinde kutlay?p ok e?lenece?iz.

Bu heyecanl? srele ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edece?im.

Sevgilerimle,


Vuslat Do?an Sabanc?
Hrriyet Gazetesi?
Ynetim Kurulu Ba?kan?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri