forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

31 ADRESE 28 ?UBAT OPERASYONU

Aktif .

ET?KETLER:28 ?ubat

28-subatAnkara Özel Yetkili Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan yürütülen 28 ?ubat soru?turmas? kapsam?nda 31 ayr? adreste arama karar? verildi. Çevik Bir hakk?nda ise gözalt? karar? var. 

Arama yap?lan adreslerin 18'i Ankara'da, 12'si ise ?stanbul'da. ?stanbul'daki Fenerbahçe Orduevi ve Levent'deki Askeri Lojmanlar'da da arama yap?l?yor. Eski?ehir, Çanakkale ve Ni?de'de arama yap?lan evler ve haklar?nda gözalt?na alma karar? bulunan emekli askerler bulunuyor.

Levent'deki lojmanlarda 28 ?ubat döneminin Genelkurmay 2. Ba?kan? Çevik Bir'in evi de var. Bir'in ayr?ca Ankara'daki evinde de arama yap?l?yor. Ayr?caErol Özkasnak ve emekli Tu?generaller Abdullah K?l?çarslan ile ?dris Koralp'in evleri de aran?yor.

Ayr?ca soru?turma kapsam?nda emekli OrgeneralÇevik Bir, emekli Tümgeneraller Erol Özkasnak,Abdullah K?l?çarslan ve emekli Tu?general ?dris Koralp ve 30 ki?i hakk?nda daha gözalt?na alma karar? var.

Emekli Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?s? Nuh Mete Yükse hakk?nda da gözalt? karar? oldu?una dair iddialar var. Nuh Mete Yüksel ise bas?n mensuplar?na yapt??? aç?klamada, ''Bana intikal eden bir ?ey yok. Evimde arama da yok'' dedi.

Aramalar?n ve gözalt? kararlar?n?n gerekçesinin, REFAH YOL hükümetine kar?? darbe giri?imi oldu?u ö?renildi.

HSYK Ba?kanvekili Ahmet Hamsici, bas?n mensuplar?na yapt??? aç?klamalarda operasyonun Ankara, ?stanbul ve Çanakkale olmak üzere üç ilde gerçekle?ti?ini ve 31 ayr? adreste aramalar yap?ld???n? belirtti. Hamsici ayr?ca Bir ve K?l?çarslan'?n gözalt?na al?nd???n? da belirtti.

31 K???L?K GÖZALTI L?STES? VAR
Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Ba?savc? Vekilli?i'nin yürüttü?ü 28 ?ubat Soru?turmas? kapsam?nda Ankara, ?stanbul, Ni?de, Çanakkale ve Eski?ehir'de arama yap?ld??? ve yakla??k 31 ki?i hakk?nda gözalt? karar? ç?kar?ld??? bildirildi. Edinilen bilgiye göre, hakk?nda gözalt? karar? ç?kar?lan ki?iler, emekli askerlerden olu?uyor.

Listedeki 17 ki?inin Ankara'dan, 11 ki?inin de ?stanbul'dan gözalt?na al?naca?? bildirildi. Çanakkale, Eski?ehir vve Ni?de'den birer ki?i gözalt? listesinde bulunuyor.

??te o liste;

Ankara: Abdullah K?l?çarslan, Hüsnü Da?, Arslan Da?tan, O?uz Kürkçüo?lu, Ahmet Nazmi Solmaz, Mustafa Savc?, ?brahim Yaz?c?, Ziya Batur, Ru?en Bozkurt, Ahmet Aka, Mehmet ?inasi Çal??, ?srafil Ayd?n, Yahya Cemal Özraslan, Abdurrahman Yavuz Gülcüo?lu, Serdar çelebi

?stanbul: Çevik Bir, ?dris Koaralp, Ünal Akbulut, Yüksel Sönmez, Eser ?ahan, Cengiz Çetinkaya, Salih Eryi?it, Mustafa Babacan, Orhan Nalc?o?lu, Ayd?n Kara?ahin, Necdet Bat?ran

Çanakkale: Ahmet Tar?k Yelkenci

Eski?ehir: Alican Türk

Ni?de: Ümit ?ahintürk

Haberturk.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri