forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
 • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

N?SAN AYINDA MEDYADA DARBELER KONU?ULDU

Aktif .

soruisareti_adammMTM'nin haz?rlad??? Nisan ay? medya gündemine göre, 28 ?ubat operasyonlar?n?n yap?ld??? geçti?imiz ay en çok darbeler konu?uldu. 

 

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin, ay?n en çok konu?ulan siyasi konular?, olaylar? ve ki?ilerini belirleyen gündem raporuna göre, Nisan ay?na damgas?n? vuran ba?l?klar aras?nda, 12 Eylül Askeri darbesi ve 28 ?ubat postmodern darbesine ili?kin aç?lan davalar, 4+4+4 Kesintili E?itim Yasas? ve doktorlara yönelik ?iddet yer ald?.  ??te, siyaset gündeminin detaylar?…

12 Eylül darbesi san?k koltu?unda

12 Eylül darbesinin, 32 y?l sonra mahkeme önüne ç?kmas?, ay?n en önemli olaylar?ndan biri olarak kayda geçti.  Ankara 12. A??r Ceza Mahkemesi'nde yap?lan ilk duru?maya, sa?l?k sorunlar? nedeniyle, dönemin Genelkurmay Ba?kan? Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutan? Tahsin ?ahinkaya kat?lmad?. Cumhurba?kan? Abdullah Gül’ün, 12 Eylül davas?na her kesimden gelen müdahillik taleplerini olumlu buldu?u belirtildi. Dava, medyada 36 bini a?k?n haber ve yaz?da yer buldu.

28 ?ubat soru?turmas? hükümet ve muhalefeti birle?tirdi

MTM’nin ayn? siyaset gündemi raporuna göre, ay?n öne ç?kan di?er konu ba?l??? 28 ?ubat postmodern darbesine yönelik ba?lat?lan soru?turmalar oldu. Ankara Özel Yetkili Ba?savc? Vekilli?i'nce yürütülen soru?turmada ilk olarak, 28 ?ubat sürecinin simge ismi Emekli Orgeneral Çevik Bir ile dönemin Tu?generalleri ?dris Koralp, Ünal Akbulut ve Abdullah K?l?çarslan gözalt?na al?nd?lar. Dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri emekli Tümg. Erol Özkasnak’?n da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi?i soru?turma ile ilgili olarak, gerek hükümet gerekse muhalefet taraf?ndan ortak görü?te aç?klamalar yap?ld?. Darbeler ile ilgili olarak, Nisan ay?nda 54 binden fazla haber ve yaz? yay?nland?.

4+4+4 Kesintili E?itim Yasa’s? bu ay da gündemde

Siyaset gündemine ili?kin haz?rlanan raporda, 4+4+4 Yasa’s?n?n, önceki ay oldu?u gibi medyada yine s?kça yer buldu?u görüldü. Parlamentoda görü? ayr?l??? ya?anmas?na ra?men kabul edilen yasa, Cumhurba?kan? taraf?ndan da onaylanmas? ile tekrar gündeme yerle?ti. CHP, Meclis'te iktidarla muhalefet aras?nda kavgaya yol açan 4+4+4 yasas?n?, '?eklen' Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. E?itim yasas? ile ilgili olarak, Saadet Partisi Genel Ba?kan? Mustafa Kamalak ise yasan?n “Milli Görü?” projesi oldu?unu ileri sürdü.

Doktora ?iddet t?p dünyas?n? aya?a kald?rd?

Doktorlara yönelik ?iddet, ay?n öne ç?kan bir di?er konusu oldu. Gaziantep'te Doktor Ersin Arslan'?n bir hasta yak?n? taraf?ndan öldürülmesi, tüm sa?l?k çal??anlar?n? aya?a kald?rd?. Türk Tabipler Birli?i yurt genelinde bir günlük i? b?rakma eylemi yaparken, i? b?rakan hekimler sa?l?k çal??anlar?na yönelik ?iddete verilecek cezalar?n cayd?r?c? olmas?n? talep etti.

S?YASET GÜNDEM?

Medya Takip Merkezi taraf?ndan haz?rlanan medyada siyaset gündemi raporuna göre, haberlerini bir önceki aya oranla yüzde 10 artt?ran AKP, en çok konu?ulan siyasi parti oldu. 27 May?s ve 12 Eylül darbeleri, 12 Mart muht?ras?, 28 ?ubat postmodern darbesi ve 27 Nisan e-muht?ras?n?n ara?t?r?lmas? için Meclis'e önerge veren AK Parti’nin, darbe ara?t?rma komisyonuna 10 üye ile kat?laca?? belirtildi. Parti üyelerinin, 4+4+4 Kesintili E?itim Yasa’s? ve darbelerle ilgili davalar hakk?nda demeçler vermesi sebebiyle de medyada yans?ma bulan AKP, Nisan ay?n? 130 bine yak?n haber ve yaz? ile tamamlayarak, ay?n en çok konu?ulan konusu oldu.

CHP’nin gündeminde yine 4+4+4 yasas? vard?

MTM’nin ayn? raporuna göre, medyada en fazla yer alan di?er siyasi parti ise CHP oldu. Ana muhalefet partisinin 4+4+4 yasas?n? Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi, bas?nda geni? yer bulmas?na neden oldu. Benzin, elektrik ve do?algaza yap?lan zamm?n iptali için ?stanbul Bölge ?dare Mahkemesi'ne ba?vurmas? ile de bas?n?n ilgisini çeken CHP, ay boyunca 92 bine yak?n haber ve yaz?da yer ald?.

MHP Türke?’i and?

Ay?n en fazla haber olan bir di?er siyasi partisi MHP oldu. 28 ?ubat soru?turmas? ile ilgili, darbenin hedef ald??? partiye kar?? kimlerin harekete geçti?inin de soru?turma kapsam?na al?nmas?n? talep eden parti, eski milletvekillerinden Ahmet Çakar’?n MHP Genel Ba?kanl???’na adayl???n? ilan etmesiyle de gündeme geldi. MHP Genel Ba?kan? Alparslan Türke?’i ölümünün 15. y?l?nda anan parti 40 bine yak?n haber ve yaz? ile yans?ma buldu.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? PART?LER?

No

Siyasi parti

Nisan

Mart

% Art??

1

AKParti

129.954

117.609

10

2

CHP

91.820

83.238

10

3

MHP

39.936

31.924

25

4

BDP

29.288

30.642

-4

5

SP

7.678

6.207

24

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir

Erdo?an Çin’de Türkiye’yi övdü

Ay boyunca medyada en çok yer alan siyasetçi, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an oldu. Ay içerisinde, ?stanbul'a gelen ABD D??i?leri Bakan? Hillary Clinton'la bir araya gelen Erdo?an, Suriye ba?ta olmak üzere d?? politika ile ilgili yorumlar?yla da dikkat çekti. Türk i? adamlar?yla Çin’e gerçekle?tirdi?i ziyaret ile de bas?nda yer bulan Ba?bakan Erdo?an; bu ülkeden yapt??? aç?klamalarda Türkiye'nin, dünyada 2011 y?l?n? Çin’den sonra büyümede ikinci olarak tamamlayan ülke oldu?unu belirtti. Ayr?ca, zorunlu e?itimi kademeli 12 y?la ç?karan '4+4+4' yasas?yla statükonun kaybetti?ini, de?i?imin kazand???n? vurgulayan Tayyip Erdo?an, ay? 103 binden fazla haber ve yaz? ile tamamlad?.

Abdullah Gül “Hollanda Aslan? Büyük ?övalye Ni?an?”n? ald?

Ay?n en fazla konu?ulan bir di?er siyasi ismi Cumhurba?kan? Abdullah Gül oldu. Parlamentoda çok tart???lan 4+4+4 Kesintili E?itim Yasas?’n? onaylamas?yla ad?ndan söz ettiren Gül, 12 Eylül davas?na her kesimden gelen müdahillik taleplerini de olumlu buldu?u belirtti. Brunei Sultan? Hassan El Bolkiah'?n Topkap? Saray? Müzesi gezisine kat?lan Cumhurba?kan? Gül, Hollanda Kraliçesi Beatrix’in daveti üzerine Hollanda’ya da bir ziyaret gerçekle?tirdi. Hollanda’n?n en yüksek ni?an? olan "Hollanda Aslan? Büyük ?övalye Ni?an?"n?n takdim edildi?i Abdullah Gül, 34 binden fazla haber ve yaz? ile medyada yans?ma buldu.

AYIN EN ÇOK KONU?ULAN S?YAS? ?S?MLER?

No

Siyasi isim

Nisan

Mart

% Art??

1

Recep Tayyip Erdo?an

103.731

84.907

22

2

Abdullah Gül

34.561

23.463

47

3

Kemal K?l?çdaro?lu

27.775

19.431

43

4

Ahmet Davuto?lu

19.273

15.274

26

5

Cemil Çiçek

17.108

12.562

36

MTM Medya Takip Merkezi'nin, Nisan ay?nda 2 bine yak?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinde yapt??? medya takibi sonuçlar?ndan derlenmi?tir

AYIN D?KKAT ÇEKEN D??ER GEL??MELER?:

 • CHP’nin 2007 y?l? kesin hesaplar?n? inceleyen Anayasa Mahkemesi, toplam 3 milyon 372 bin 446 TL’nin usulsüz harcand??? gerekçesiyle, partiden al?narak hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.
 • Genelkurmay Ba?kanl??? 34 ki?inin hayat?n? kaybetti?i Uludere olay?na ili?kin belgeleri, 'Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???'n?n gizlilik karar?' gerekçesiyle Uludere Alt Komisyonu'na göndermedi.
 • CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Gürsel Tekin, benzin, elektrik ve do?algaza yap?lan zamm?n iptali için ?stanbul Bölge ?dare Mahkemesi'ne ba?vurdu.
 • Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yüksek yarg?n?n yap?s?na ili?kin yasan?n baz? hükümlerinin iptali istemi ile Ba?kan Ha?im K?l?ç'a yönelik redd-i hakim talebini reddetti.
 • Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n Çin gezisinde, iki ülke aras?ndaki ili?kileri stratejik i?birli?i düzeyine ta??yan 6 anla?maya imza at?ld?.
 • Cumhurba?kan? Abdullah Gül; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeli?ine, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö?retim Üyesi Doç. Dr. Erhan Afyoncu'yu seçti.
 • Harran Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Servet Arma?an, 28 ?ubat’ta ya?anan olaylarda sorumluluklar? bulundu?u iddias?yla dönemin Cumhurba?kan? Süleyman Demirel ve YÖK Ba?kan? Prof. Kemal Gürüz’ün de aralar?nda oldu?u görevliler hakk?nda suç duyurusunda bulundu.
 • ?kinci ''Ergenekon'' davas?n?n tutuklu san?klar?ndan emekli bankac? Neriman Ayd?n tahliye edildi.
 • Diyanet ??leri Ba?kanl??? taraf?ndan düzenlenen Kutlu Do?um Haftas? 2012 etkinli?i, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yap?ld?.
 • Susurluk Davas? kapsam?nda Mehmet A?ar'a, suç i?lemek için silahl? örgüt kurmak suçundan 2 y?l mahkumiyet cezas? verildi.
 • Irak Kürdistan Bölgesel (IKBY) Yönetimi Ba?kan? Mesud Barzani Türkiye’ye ziyarette bulundu.
 • AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in babas?, Adalet Partisi (AP) kurucular?ndan "Koca Reis" lakapl? 92 ya??ndaki Sadettin Bilgiç vefat etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri