forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

yavuz_baydar300'Gizli kay?tlar' gazetelerde, TV'lerde yay?nlanmal? m?? Yoksa yay?nlayanlara hapis cezas? m? verilmeli? 

Medya özgürlüklerinin enine boyuna tart???ld??? ?u günlerde bu da çok önemli bir konu.

Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar bu haftaki yaz?s?nda 'Gizli kay?tlar' konusunu i?lemi?. Baydar ?ngiltere'den de örnek vererek ele ald??? konuyu etrafl?ca tart??m??... 

?fade ve bas?n özgürlü?ü alan?nda ya?anan hukuki s?k?nt?lar elbette ki okurun haber alma özgürlü?ü ile birebir ba?lant?l?. O nedenle, hükümetin 3 ve 4 numaral? yarg? reformu paketlerine ili?kin beklentiler de - hem ülkede hem de d??ar?da - büyük.

Paketlerin içeri?i ancak Meclis Genel Kurulu'na geldiklerinde anla??lacak. Fakat Adalet Komisyonu'nda at?lan baz? ad?mlar özgürlükler aç?s?ndan kayg? verici. Önerilen düzenlemelere göre, aleni olmayan ses kay?tlar?n? yay?nlayan yay?n organlar?na 2 y?ldan 5 y?la kadar hapis cezas? öngörülmekte.
Meslekta?lar aras?nda bu yönde de?i?ikli?e kar?? ç?kanlar a??rl?kta, ama tersini dü?ünenler de var. Oysa tart??ma sadece cezai tedbirlerle s?n?rl? olacak türden de?il, yan?nda bir de etik boyutu oldu?u gibi duruyor.
Okurlar?n ayd?nlat?lmas?, mesle?imizin gerçek rolü ve sorumluluklar? aç?s?ndan gerekli. Do?rularla yanl??lar ay?klanmal? ve okur al?nan siyasi kararlar?n niteli?i konusunda sa?l?kl? ?ahsi kanaat sahibi olabilmeli.
De?i?iklik önerileri ve tart??malar esasen yanda Ceza Kanunu'nun (TCK) yanda gördü?ünüz 133 ve 134'üncü maddeleriyle ilgili.
Cezan?n a??rla?t?r?lmas?na ?iddetle kar?? ç?kanlardan biri, Zaman gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ekrem Dumanl?. Geçen haftaki yaz?s?nda ?unu yazd?:
"Yeni yarg? paketinde gazetecilere verilecek ceza a??rla?t?r?l?yor. Neden? Aleniyet kazanm??, kamunun bilmesinde fayda olan 'ses kay?tlar?'n? yay?nlad?lar ve yorumlad?lar diye. Halbuki baz? ses kay?tlar? olmasayd? ülke bamba?ka bir yere savrulmu?tu. Kaydedeni cezaland?r. Ama haber yapana ceza vermenin ne mant??? olabilir?.."
Tek tük de olsa, "evet, cezalar art?r?ls?n" diyenler de var. Bunlardan biri de, Vatan gazetesi yazar? Ru?en Çak?r. O da geçenlerde ?öyle yazd?: "Yasad??? kay?tlar konusunda tavr?m çok aç?k: Kim, kime kar?? ve ne amaçla yapm?? olursa olsun, yasad??? kay?tlar?n yay?nlanmas? asla savunulmaz. Bu ba?lamda AKP'nin yapmak istedi?i düzenlemeyi gecikmi? ama do?ru buluyorum. Bu düzenlemeye siyasi aç?dan kar?? ç?kanlar olabilir ama itirazlar?n? 'bas?n özgürlü?ü' üzerinden me?rula?t?rmaya çal??mak anla??l?r gibi de?il. Hele son dönemde ya?anan onca bas?n ve ifade özgürlü?ü ihlaline ses ç?karmayan, hatta bunlar?n bir k?sm?n? alk??layanlar?n yasad??? kay?tlar?n yay?nlar?n?n sürmesini sa?lamak ad?na bas?n özgürlü?ü kahramanl???na soyunmas? hiç inand?r?c? de?il. Peki darbecilerle, çetecilerle nas?l mücadele edece?iz o zaman diye soranlara verilecek cevap çok basit: Tamamen yasal s?n?rlar içersinde kalarak. Aksi takdirde sizin de onlardan bir fark?n?z kalmaz. Suçla, suç i?leyerek mücadele edemezsiniz."
Tart??ma önemli. Asl?nda her iki meslekta??m?z da mevcut yasa maddelerinde zaten olan cezai k?s?tlamalara kar?? de?iller. Çak?r ayr?ca gazetecili?in hukuksal çizgi d???na ç?k?larak yap?lamayaca??n? iddia ediyor.
Acaba öyle mi?
Bu yüzden mesle?imizin temel unsuru "kamu yarar?" kavram?n? tart??mak gerekir. Özgürlüklerimizi savunan avukatlar?n türlü çe?itli davalarda en güçlü argüman? budur.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi "kamu yarar?" ad?na özel hayat?n gizlili?ini geçersiz k?lacak ba?l?ca durumlar? ?öyle s?ral?yor:
Büyük bir suç yahut yolsuzluk üstüne ara?t?rma ve yay?n
Toplumu kötü etkileyici bir tutumla ilgili ara?t?rma ve yay?n
Toplumun güvenli?inin veya sa?l???n?n korunmas?.
?lgili ki?inin sözleri yahut eylemleri sonucu halk?n yan?lmas?n?n, yan?lt?lmas?n?n veya yanl?? yapmas?n?n engellenmesi.
Ve ekliyor: "Bu durumlarda dahi, özel hayat?n kamuya aç?lan kesiti mutlaka konuyla do?rudan ilgili olmal? veya ilgili ki?inin özel hayat?n?n onun kamusal faaliyetini de etkileyip etkilemedi?i gözetilmelidir."
Kurumsal haf?zas? güçlü olan BBC ise kavram?n alan?n? biraz daha geni?letiyor:
Bir suçun if?a edilmesi.
Yolsuzluk veya adaletsizliklerin if?as?.
Ciddi yetersizlik veya ihmalin aç?klanmas?.
Halk sa?l??? ve güvenli?inin korunmas?.
Kamuyu ilgilendiren konularda insanlar?n daha bilinçli karar vermesine yarayacak bilgilerin aç?klanmas?.
BBC ?u iki noktay? da ekliyor: n Özel hayat?n mahremiyeti ancak aç?k kamu yarar? varsa veya ilgili ki?i r?za gösterirse çi?neriz.
Gizli kay?t kamu yarar? oldu?u kan?tlanarak hakl? gösterilebilir. Ancak gizli kayda normalde son çare olarak ba?vurulmal?d?r. Kötüye kullanma veya a??r? kullanma bu tekni?in etkisini yitirmesine yol açabilir.
Demek ki, gizli (yasad??? veya de?il) kay?tlar, kullan?m? hukukla s?n?rlama kabul etmeyen, gere?inde gazetecili?i yücelten, etkili ve belirleyici k?lan asli haber unsurlar? da olabilir.
 

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri