forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

akaradayipusulaDo?u Anadolu'nun ilk blge gazetesi Pusula, Erzurum'da kurdu?u kendisine ait dev bask? tesislerinde bas?lmaya ba?lad?. Pusula'n?n bask? tesislerinin a?l???n? Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an yapt?.

Yay?na ba?lad??? gnden bu yana Do?u Anadolu blgesinde byk ilgi gren Pusula Gazetesi, Erzurum'da uygun matbaa bulunmad??? iin Trabzon'da bas?l?yor ve Yay-Sat taraf?ndan blge illerine da??t?m? yap?l?yordu. Pusula'y? yay?nlayan Karaday? Grup Ynetim Kurulu Ba?kan? Ahmet Metin Karaday? nihayet d?meye bast? ve Do?u Anadolu'nun en byk bask? tesisini Erzurum'a kurdu. Pusula'n?n bask? tesislerinin a?l??? Erzurum'da Ba?bakan Erdo?an taraf?ndan yap?ld?.

Drdnc Kuvvet Medya olarak Pusula'n?n bask? tesisleri iin hay?rl? olsun diyor, devlet te?vi?i beklemeden kendi blgesine dev bir yat?r?m yaparak Do?u Anadolu blge medyas?na hizmet eden Ahmet Metin Karaday? ve Pusula al??anlar?n? kutluyoruz.

Drdnc Kuvvet Medya kurucusu ve Pusula yazar? Ahmet Tezcan, Do?u Anadolu'nun ilk byk bask? tesislerinin a?l??? dolay?s?yla a?a??daki yaz?y? kaleme ald?:

Rotatifler kimin iin dnyor?

Pusula Gazetesi'nin a?l??? Ba?bakan Erdo?an taraf?ndan yap?lan dev bask? nitesi, -hadi zentiyi b?rakal?m- dev matbaas? beni 30 y?l ncesine gtrd.

Gazetecili?e ilk ba?lad???m gnler...

Merhum Kemal Il?cak'?n, ?stanbul Cevizliba?'da yeni yapt?rd??? Tercman Tesisleri'nde henz foto?raf ekmesini bile bilmeyen, fakltedeki hocalar? taraf?ndan "iyi kalemi vard?r" referans?yla i?e ba?layan aylak bir muhabirim...

Alt? arkada? gitmi?iz, 5'i Tercman Gazetesi'ni istemi?, ben o gnlerin Gnayd?n'a rakip olarak ?kart?lan Bulvar Gazetesi'nin gece muhabirli?ine talip olmu?um. Bir ay dolmadan gece bir resimalt? cmlesinden ke?fedilip gndze al?nm???m. Foto?raf makinam bile yok. Tercman'?n Doktor nvan?na sahip tek muhabiri ?eref O?uz makinas?n? gece kendisi kulan?yor, gndz ekmecesinden ben al?p i?e ?k?yorum.

Mesai kavram? yok, hava civa yok, ustadan -kulaklar? ?nlas?n istihbarat ?efim Y?lmaz Tunkol'un- yedi?imiz f?ralar?n haddi hesab? yok!

Gazetenin matbaas? bina iinde. Rotatiflerin dn?n, ka??d?n merdanelere giri?ini, gazetenin s?rt s?rta katlanm?? olarak yryen bant zerinde ak???n? seyredebiliyorsunuz.

??te bu mthi? bir ?ey!

Rotatifler dnmeye ba?lad??? zaman, matbaan?n sesi sizin iin bestelenmi? en gzel ?ark? o an!

Hele bir de a?a?? inip bant zerinde akan gazetelerden birini aradan ekip al?rsan?z, nemli ka??d?n ve mrekkebin kokusu sizi mest ediyor.pusulatoren

Ve parmaklar?n?za matbaa k?nas?n?n yak?ld???n? gryorsunuz, mrekkep yalam?? adam havas? atman?z iin boyal? ellerinizi a?p yle yryesiniz geliyor.

Ka gece sabahlad?m o binada, gazete balyas?n? ba??m?n alt?na yast?k edip, kokusunu eke gece ka gece ?ef Y?lmaz Abi'nin f?ralar?yla uyurken bile e?itildi?im d?lere dald?m.

Ve sonra her ?ey bir d? olup ?kt?.

?imdi o bina Bas?n ?lan Kurumu Genel Mdrl? oldu.

Ne Tercman kald?, ne Bulvar.

Ne de rotatiflerin dn?n seyreden, gazete balyalar?n? ba??n?n alt?na yast?k yap?p uyuyan, parmaklar?na bula?m?? mrekkebe glmseyerek bakan muhabirler...

Pusula Gazetesi'nin matbaas?, 30 y?l nceki o eski ?ark?y? yeniden sylemeye ba?lad? benim iin.

Ve Erzurum'da olmad???ma, Pusula'n?n muhabirleri, editrleriyle birlikte o ?ark?y? her gn dinleyemeyecek olmama hay?fland?m.

Abartt???m? d?nenler olabilr.

Hi kimse anlamasa bile beni, f?ralar?na kurban oldu?um ilk ustam Y?lmaz Abi anlayacakt?r!

Kimbilir ka y?ld?r hasrettir nk o da rotatiflerin ?ark?s?na.

Uzun uzun medya-demokrasi-geli?mi?lik yaveleri s?ralayacak de?ilim.

Ahkam kesmeye de niyetim yok.

Sizinle sadece 30 y?ll?k bir heyecan?m? payla?mak istiyorum bugn.

Devlet te?viki yani halk?n paras?n?n pe?ini kovalayan, te?vik hangi ilde ise matbaalar?n? oraya kuran ulusal gazetelerin y?llar nce terketti?i Erzurum, dn Ba?bakan'?n yapt??? a?l??la, ilk byk ve modern matbaas?na kavu?tu.

Bunun ne demek oldu?unu, ancak o nemli ka??t ve mrekkep kokusunu al?p, rotatiflerin ?ark?s?n? -kimbilir belki de zikrini- i?itenler anlayabilir.

Pusula'n?n rotatifleri sadece Pusula muhabirleri, editrleri yahut sahibi iin de?il, Erzurumlular iin de de?il, btn Do?u Anadolu Blgesi iin dnecek ve ?ark? syleyecek.

O sese kulak verin ltfen!

nk o ses, sizin sesinizdir!

Pusula'n?n matbaas? hay?rl? olsun diyor, birlikte al??maktan onur duydu?um gazete personelinin ve elini de?il gvdesini ta??n alt?na koyarak minnetsiz bir yat?r?mla hem?ehrilerine borcunu deyen Erzurum'un yi?it delikanl?s? Ahmet Metin Karaday? karde?imi aln?ndan pyorum!

http://www.gazetepusula.net

http://twitter.com/gazetepusula

http://twitter.com/tezcanah

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri