forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?ULE TALU'DAN VEDA MEKTUBU

Aktif .

sule-talu-erdasafak?ule Talu Sabah Gazetesi yazarlar?na ve yöneticilerine gönderdi?i mektupta çal??t??? gazeteden ayr?lmas?na neden olan olaylar? anlatt?.  

 

??te Talu'nun Mektubu... 

Y?llard?r iyi gününde kötü gününde birlikte çal??t???m?z Sabah Gazetesi’nden ve sizlerden ayr?lmak zorunda kald?m.

Bunun için elbet üzgünüm.

Y?llar?m? verdi?im Sabah’? ve i?imi b?rakmak zorunda kald?m ama, birazdan aktaraca??m olay nedeniyle de, ba??m dik, vicdan?m çok rahat.

Karar? tabii ki kendi irademle ald?m; ancak beni bu karara götüren süreç, Sabah bir yana, bas?n tarihinde de pek rastlanmayan büyük bir “ay?p” eseri!

Burada y?llar boyunca çok ?ey payla?t?k; bunu da payla?mak istedim. 

5 Haziran 2012 tarihi itibariyle, zaten nadiren kulland???m?z y?ll?k izin için ba?vurdu?um Genel Yay?n Yönetmeni, ba??rarak “Ne yaparsan yap” dedi.

?zin dedi?im, esas?nda, ?zmir’de hasta olan, yürüyemeyen annemi baz? doktorlara gösterebilmek içindi.

Kendisine 8-9 gün izin yapabilece?imi söyledim.

Haftal?k izinlerimle 11 günü buldu.

Y?ll?k iznimin son günü, o haftal?k izin günüm olan cumartesi ?stanbul’a dönecek; kendisi ABD’ye gidece?i için, pazar günü de gazeteyi haz?rlamak üzere i?imin ba??nda olacakt?m. 

Ancak o cumartesi günü, bana s?ca?? s?ca??na aktar?ld??? biçimde; genel yay?n yönetmeni bütün günü bana (yoklu?umda) hakaret ederek, küfür ederek, haysiyetimle oynayarak, küfürlerine “sülalemi”, yani ölmü?lerimden çocuklar?ma kadar herkesi hedef yaparak geçirdi.

Anlat?lanlar ak?l almazd?; iznimi bahane edip bunun için bana bir telefon etmek yerine, bütün gün a??r hakaretler saç?yordu.

Sadece hakaret de?il; toplant?larda oturdu?um yerden görevime kadar, yasal olarak “mobbing” tan?m?na giren her ?eyi de kusarak.

Kendisine telefon etti?imde, açmaya, cevap vermeye, benimle telefonda bile yüzle?meye cesaret edemedi. 

Gazetenin hakaret ve küfürle ç?nlamas? ilk de?ildi; do?rudan beni hedef al??? ilkti.

Daha öncekilerde, yüzüne yahut g?yab?nda hakaret etti?i, lafta hemen kovdu?u ço?u insan için ço?u zaman devreye girmi?, ya onu uyarm??t?m ya da muhataplar? için elimden geleni yapm??t?m.

Bu kez hakaret ve küfürlerini, “sülalem”e de dil uzatarak bana savurdu; ben gazetede yokken, bütün gün, hem de onca gazete çal??an? ve yönetici önünde; onca tan?k kar??s?nda. 

Bu müessesenin ?zmir Yeni As?r’dan beri en eski mensuplar?ndan olan;

Sabah’?n kurulu?undan beri muhabir, ekonomi ?efi, (ilk kad?n) haber müdürü, yaz? i?leri müdür yard?mc?s?, yay?n koordinatörü olarak görev yapan;

Gazetenin sadece en keyifli de?il, en zor günlerinde, geçi? dönemlerinde farkl? sorumluluklar üstlenen;

Bugüne kadar, Sabah’ta (o hariç) dört farkl? genel yay?n yönetmeniyle de çal??an;

O bu görevi üstlenmeden önce de gazeteyi haz?rlayan; kendisinin yay?n yönetmenli?i boyunca pek s?k gitti?i seyahatlerde gazetenin sorumlulu?unu alan;

Sa?l???mla ilgili sorunlar ya?ad???m dönemde bile, kimseye söylemeden, i?imi aksatmadan mücadele etmi? birine de?ildi sadece bu hakaretler. 

Bir çal??ana, bir kad?na, bir anneye benim dillendiremeyece?im a??r hakaretler etmi?ti.

Bütün bunlar?n tan?klar? var. Hem de çok.

Yay?n yönetmeni en az hakaretleri kadar vahim biçimde, olaya ?ahit olanlar? ortadan “Ben gidersem hepinizi kovarlar” diye uyard??? halde!

Ama buna da gerek yok; çünkü ben onlar?n isimlerini dahi vermedi?im halde, gazetenin hemen her kat?, bu hakaret ve küfürlerin bilgisine sahip. 

Aç?kças?, özellikle Serhat Albayrak, bu süreçte, benim gazetede kalmam için ?srarc? oldu ve alternatifler arayarak s?cak bir tutum ald?.

Ayr?lma karar?ma samimi biçimde üzüldü.

Ancak hakaret, küfür ve mobbing gazetenin duvarlar?nda, yaz? i?lerinde öylece temizlenmeden kalacaksa, gazeteci onurumla, bir anne ve kad?n gururumla ben orada kalamazd?m. 

Kendim orada olmad???m için sonradan ö?rendi?im bir olay?, çok say?da ki?i bu hakaret, küfür patlamas?n?n sebebi olarak de?erlendirdi:

Hiç haberim olmayan bir ziyaretin, gazetenin eski bir yöneticisinin yönetim kat?na bir sohbet için gelmesinin, hali haz?rdaki yönetmenin infialine neden oldu?unu iddia edenler oldu.

Ben yokken vuku bulan ziyaret, tam da bu “ay?p cumartesi”den hemen önceki cuma günüymü?.

Nitekim, bana öfkesini önce izin süresiyle izah ederken, sonra sa?da solda “Bana tuzaklar kurdu, komplolar tezgahlad?” dedi?ini de biliyorum. 

Sebebi ne olursa olsun;

Bu genel yay?n yönetmeni, içinizden birine, bu gazetenin çok k?demli bir çal??an?na, bir kad?na, bir anneye; kimsenin kabul edemeyece?i a??r, edepsiz, hukuken suç da olu?turan hakaret ve küfürler etti, mobbing uygulad?.

Ba?kalar?n?n kabul edip etmeyece?ini, kabullenip kabullenmeyece?ini bilemem…

Ama ben kabullenmedim ve bunu asla unutmayaca??m. 

??te maalesef bu yüzden, maalesef bu ?ekilde vedala??yorum. 

Gösterdi?iniz tüm dostluk, payla?t???n?z tüm iyilikler yahut zorluklar, benim de ak?l, emek ve yürek koydu?um y?llar boyunca gazeteye ve bana katt???n?z tüm ak?l, emek ve yürek için en içten te?ekkürlerim ve sevgilerimle.

?ule TALU

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri