forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

CUMHUR?YET ?RAN'LA KANKA OLDU!

Aktif .

cumhuriyet-iranBir zamanlar "Trkiye ?ran olmayacak", "Mollalar ?ran'a" sloganlar?n? sayfalar?ndan eksik etmeyen Cumhuriyet gazetesi, ?ran ile kanka oldu.

Geti?imiz ay Esed ile Suriye'de rportaj yapan Cumhuriyet, bugn de ?ran D??i?leri Bakan? Salihi ile yapt??? rportaj? yay?nlad?. Salihi'nin rportaj iin Cumhuriyet gazetesini semesi dikkat ekti.

Ba?ta U?ur Mumcu olmak zere suikastte len Cumhuriyet Gazetesi yazarlar?n?n suikastlar?n?n arkas?nda hep ?ran'?n oldu?u iddialar? ortaya at?l?yordu.

Bu iddialar? st perdeden seslendiren gazetelerin ba??nda ise Cumhuriyet geliyordu. yle ki Trkiye'deki laik ve ulusalc? hassasiyetin bir numaral? savuncusu konumundaki gazete, bir ok haber, yorum ve k?e yaz?s?nda ?eriat tehlikesi ad? alt?nda srekli ?ran referans gsteriyordu.

CUMHUR?YET'E RPORTAJ VERD?

Rotahaber.com'un haberine gre, ?ran Genelkurmay Ba?kan?'n?n a?klamalar? sonras? Trkiye ?ran ili?kileri gerildi. te yandan ?ran D??i?leri Bakan? Salihi Trkiye'ye geldi. Ba?bakan Erdo?an ve Davuto?lu ile gr?en Salihi'nin rportaj verdi?i tek gazete Cumhuriyet oldu.

Cumhuriyet'teki rportaj Ankara Temsilcisi Utku ak?rzer'in imzas?n? ta??yordu. 

??te Cumhuriyet'in srman?etten 'Cihat?lar Dibimizde' ba?l???yla verdi?i o rportaj...

?ran D??i?leri Bakan? Ali Ekber Salihi, Trkiye ile ?ran'?n Suriye konusunda "art?k yeter" diyerek el ele verip ortak ak?l ve sa?duyu ile blgeye bar?? ve istikrar getirebilece?ini belirterek, "Dikkatli olmazsak daha beter bir noktaya srklenebiliriz" dedi. Blgede "bl-ynet" politikas? izlendi?ine dikkat eken Salihi, "Suriye'de do?acak otorite bo?lu?unun olumsuz sonular?ndan biri de blgeye a??r? unsurlar?n yay?lma tehlikesidir. Afganistan'a bak?n. ?imdi Avrupa'n?n dibinde ayn? terrn ye?ermesi iin verimli topraklar haz?rlan?yor. Cihat? radikaller blgede zemin kazan?yor" diye konu?tu.

?ran Genelkurmay Ba?kan? Hasan Firuzabadi'nin, Suriye'de ya?ananlardan Trkiye'yi de sorumlu tutarak "S?rada Trkiye var" ?eklindeki a?klamas? ve buna Ankara'n?n verdi?i sert tepkinin ard?ndan Ankara'ya gelen ?ran D??i?leri Bakan? Ali Ekber Salihi, D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu ile yapt??? gr?menin ard?ndan Cumhuriyet'ten Utku ak?rzer'in sorular?n? yan?tlad?.

- Ankara ile Tahran aras?nda son gnlerde kar??l?kl? sert a?klamalar var. Bunlar? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

- ?ki lke aras?ndaki resmi a?klamalar sadece ilgili yetkililerce yap?labilir. Bu yetkililer, Trkiye'de cumhurba?kan?, ba?bakan ve d??i?leri bakan?d?r. ?ran'da ise dini liderimiz, cumhurba?kan? ve d??i?leri bakan?d?r. Bunlar d???nda farkl? ki?i ve pozisyonlar taraf?ndan yap?lan a?klamalar bizim resmi gr?mz yans?tmaz. Bazen bu tr a?klamalar bilgi eksikli?inden kaynaklanabilir. Elinizde bir para bilgi olabilir ama bu tam ve kapsaml? de?ilse, bunun ?????nda gereklerle uyumlu olmayan a?klamalar yapabilirsiniz. Bu her lkede olur.

- Genelkurmay ba?kan?n?n?z?n a?klamas?ndan znt duyuyor musunuz?

- Tabii ki. ?li?kilerimizi rahats?z edecek ?eylerden biz memnuniyet duymay?z. Sizin bas?n?n?zda da benim lkemle ilgili kabul edilemez de?erlendirmeler yap?l?yor. Siyasi ili?kimiz retorik ya da a?klamalara dayamamal?, ili?kimizde sab?rl? olmal?y?z. Burada nemli olan ?udur: Trkiye ile siyasi ili?kimiz o kadar kkldr ki, bu tr a?klamalardan hibir zaman zarar gremez.

- Ba?bakan Erdo?an da tepki gstererek Suriye politikan?z? gzden geirmeniz gerekti?ini syledi.

- Biz Trkiye ile ok a?k ve samimi biimde konu?uyoruz. Baz? konularda farkl?l?klar?m?z olabilir. Ama ortak noktalar?m?z o kadar fazla ki ili?kimizi onlar zerine kurmakta yarar var. lkeler ili?kilerini, diyaloglar?n? ortak noktalar yerine farklar zerine in?a etmeye kalkarsa aradaki ayr?l?k daha da derinle?ir. rne?in Suriye ve Trkiye aras?ndan ya?ananlara bak?n. Bir buuk y?l nce ili?kiniz ne kadar gzeldi. Serbest ticaretiniz vard?, vizeleri kald?rm??t?n?z, stratejik ortakt?n?z. ?imdi bu ili?ki, bir anda d?manca ele?tiriler ieren bir yap?ya dnm? durumda. Byle olmamas? gerekirdi. Bu ili?kiyi onarmal?y?z. Dinimize gre iki karde? birbiriyle tart???rsa bize d?en onlar? daha da ay?rmak de?il aralar?nda bar??? sa?lamakt?r.

 RPORTAJIN TAMAMI ??N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri