forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

karamehmetAk?am'da yap?lan yazar operasyonu sonras? ilk kez konu?an gazetenin patronu Mehmet Emin Karamehmet, Ak?am Gazetesi'nin gelece?iyle ilgili önemli bilgiler verdi... 

 

Fehmi Koru Taha K?vanç kö?esinde Ak Parti ?stanbul ?l Ba?kanl??? taraf?ndan verilen ve 3 bin 600 davetlinin kat?ld??? iftar yeme?inde ayn? masada oturdu?u Mehmet Emin Karamehmet'le yapt??? sohbetin detaylar? aktarm??. 

Geçti?imiz hafta 8 yazar?n? gönderen Ak?am gazetesiyle ilgiyi yeni projelerini Fehmi Koru'ya anlatan Karamehmet'in yak?n bir gelecekte gazeteyi tamamen dijital ortama aktaraca??n?n ipuçlar?n? veriyor... 

Koru'nun Kulis kö?esinden ilgili bölüm... 

(...)

Sa? yan?ma bak?p Forbes en zenginler listesinde hep ilk s?ralar? i?gal etmi?, Turkcell dahil pek çok kârl? alanda yat?r?mlar? bulunan Mehmet Emin Karamehmet’i görünce ?ansl? oldu?umu dü?ündüm. ?u s?ralarda sekiz yazar?n? birden i?ten ç?karmas?yla gündemdeki Ak?am gazetesi de kendisinin çünkü... Sohbetimizin ortaya ç?kard??? tablo, gazeteleri zorlayan bir geli?meyi erken te?his etti?ini ortaya koydu Ak?am’?n...

‘’Gazete kâr etmiyor, kendi ya??yla da kavrulam?yor, sürekli destek bekliyor; her geçen gün artan miktarlarda destek hem de’’ dedi Mehmet Emin Bey... Do?rudur, baz? gazeteler için sat?? rakamlar? a?a??ya inerken zararlar yukar?ya t?rman?yor...‘’E?im bile gazeteyi dijital ortamda okuyor; her ö?renciye tablet verildikten sonraki durumu dü?ünün bir de... Kâ??ttan nüsha ortadan kalkmayacak muhtelemen, bildi?im anlamda gazeteler hep olacak; ancak esas a??rl?k internete ve tablete kayacak...’’

Ak?am gazetesi bu yolda keskin ad?mlar atacakm??...

Bir ara yan?m?za gelen gazetenin yay?n yönetmeni ?smail Küçükkaya’dan ‘yazars?z bir gazete’ dü?ünmedi?ini ö?rendim. Haber bombard?man?na maruz okurlar?n gazetelerden bekledi?i bayatlam?? konular? derlemesi de?il, yorumlamas?...Mehmet Emin Karamehmet,‘’Gazetelerde özel haber ön planda olmal?’’ da dedi.

(...)

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri