forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ç?ra TV

cira-tvTerör örgütü PKK, inanç alan?nda yay?n yapacak bir televizyon kanal? kurdu. Ç?ra TV ismi verilen kanalda a??rl?kl? olarak Yezidilik ve Zerdü?tlük anlat?l?yor.

 

Kanal?n logosu Zerdü?tlük’ün sembolü de güne? ve ate?ten olu?uyor. A?ustos ay? ba??nda yay?na geçen kanal, PKK’n?n yay?n organlar? olan F?ratnews ve Özgür Gündem gazetesinde, “ÇIRA TV’nin tüm yay?nlar? Kürtçe olacak ve Yezidilik inanc? ile kültürünü anlatan programlara a??rl?k verilecek” ifadeleri ile duyuruldu. Kürtçede ???k ya da ate? anlam?na gelen Ç?ra TV’de Yezidilerin nas?l ayin yapt?klar?, toplumsal adetleri anlat?l?rken, bolca Yezidili?in Kürtlerin milli dini oldu?u propagandas? yap?lmas? dikkat çekiyor. Kanalda, ?slamiyet ve ?slama ait de?erler aç?k bir dille ele?tirilirken, Yezidilik ve Zerdü?tlük’e övgüler diziliyor.

Kamplarda Zerdü?tlük e?itimi

Kanalda, “Yezidiler Gelin” “Yezidi Evi” “Yezidi Güne?i” gibi programlar yeral?yor. Avrupa’n?n yan? s?ra Kürtlerin yo?un ya?ad???, Kuzey Ermenistan, Rusya ve Avrupa’dan izlenebilen kanal?n, ileriki dönemlerde bu formatta özellikle çocuklarla gençliklere yönelik yay?nlar yapaca?? belirtiliyor.  Geçti?imiz günlerde de Batman’da örgütün sahte imamlar?ndan Kas?m Koç’un Kürtler Zerdü?ttür içerikli konu?mas? bas?na yans?m??t?. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine s???nan çok say?da örgüt mensubu da PKK kamplar?nda Zerdü?tlük propagandas? yap?ld???n? ve ?slam dininin a?a??land???n? itiraf etmi?ti. Belçika’da Brüksel Merkezli Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi, Yezidili?in Kürtlerin dini oldu?u iddias?n? akademik olarak temellendirmek ve Yezidili?i Kürt halk?na benimsetmek çal??malar yap?yor.

HAMZA?ERDO?AN / STAR GAZETES?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri