forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahmetaltan-orhanmirogluYaz?s? yay?nlanmad??? için Taraf'tan ayr?ld???n? aç?klayan Orhan Miro?lu'na Ahmet Altan cevab?n? kö?esinden verdi. Miro?lu Altan'a hitaben uzun bir aç?klama yay?nlad?. 

 

??te Ahmet Altan ve Orhan Miro?lu'nun kar??l?kl? aç?klamalar?... 

Altan'?n Taraf'taki yaz?s?... 

TARAF VE SANSÜR

"Daha önceleri merkez medya yapard? bunu...

?imdilerde Ba?bakan'?n medyas? yap?yor.

Herkesin kendileri gibi yasakç?, sansürcü, bask?c? oldu?unu, ba?kalar?n?n da kendileri kadar dürüstlükten uzakla?t???n? görmek istiyorlar.

Galiba kendilerine benzemesini en çok istedikleri gazete de Taraf.

Biz onlara istesek de benzeyemeyiz.

Ba?ka bir geçmi?ten, ba?ka bir gelenekten, ba?ka bir ahlaki damardan geliyoruz.

?ktidar sahiplerinin kar??s?nda sebilhane barda?? gibi dizilip k?r?tmak yok bizim gelene?imizde, iktidarda olanlar?n gözüne girebilmek için gerçekleri sapt?rmak, saklamak yok, güçlü olandan bir ikbal beklemek yok.

Bir tek düsturumuz var bizim, do?ru bildi?imizi her ?artta söylemek.

Do?ruyu söyleme gücünün sa?lad??? özgürlük, yeryüzündeki bütün iktidarlardan daha çekici bizim için.

Bundan vazgeçmeyiz.

Çok namuslu oldu?umuzdan de?il, bundan daha e?lenceli, bundan daha tatminkâr hiç bir ?ey bulmad???m?zdan.

Do?ru oldu?una inand???m?z? söyleriz, bu yüzden kar?? fikirler bizi korkutmaz, birisi bizimle ayn? fikirde olmad???nda görü?lerimiz çökecek diye bir endi?emiz olmaz, kar??m?zdakinin do?rusunun bizim do?rumuzdan daha geçerli oldu?unu anlad???m?zda o do?ruyu savunuruz.

Hakl? ç?kmaya çal??may?z, hakl? olmaya çal???r?z.

O yüzden bu gazetede fikirler üstünde bir yasak, bir k?s?tlama yoktur, kendi aram?zda da bazen k?ran k?rana tart???r?z.

Hiç bir yazar?n tek kelimesine bile dokunulmaz.

Hatta zaman zaman okuyucular?m?zdan gelen ve gazeteyi ele?tiren yaz?lar? da basar?z.

Bu gazetede çal???p da yaz?lar?n?n yasakland???n?, engellendi?ini söyleyebilecek hiç kimseyi bulamazs?n?z.

Ama bulmak isteyenler, bulmak için ç?rp?nanlar vard?r.

Son olarak bir Orhan Miro?lu olay? ya?ad?k.

Apaç?k ortada olan bir olay için bunca çarp?tma nas?l yap?l?r hayretle izledik.

Kay?tlara geçsin diye ya?ananlar? bir daha anlatay?m.

Bizim gazetede az sayfa, çok yazar var, onun için bir kural koyduk, özel dosyalar ve medya üzerinde yazd??? için geni? bir yere ihtiyac? olan Alper Görmü?'le kültür-sanat sayfalar? d???nda hepimiz 4000-4500 vuru? aras?nda yazar?z.

Benim yaz?lar?m 4200 vuru?u asla geçmez, en s?k???k zamanlarda bile yaz?m? k?salt?r?m.

Elbette bu Allah'?n emri de?ildir; çok ilginç bir konuda bir yazar?m?z daha fazla yer istedi?inde ona bu yeri açmaya u?ra??r?z.

Ama normal durumlar için geçerli kural?m?z budur.

Önceki gün Miro?lu bir yaz? gönderdi.

5700 vuru?.

Gazete terminolojisine yabanc? olan okuyucular?m?z için söyleyeyim, bu boyda bir yaz? yar?m sayfaya yak?n bir yaz? demektir, yeryüzünün hiçbir gazetesinde çok özel bir durum yoksa o uzunlukta bir "kö?e yaz?s?n?" yay?mlamazlar.

Yazarlar editörümüz Tamer Kaya?, Miro?lu'nu aray?p yaz?y? k?saltmas?n? istedi.

Miro?lu'nun cevab? aynen ?uydu:

"Yaz?m? k?saltmam, e?er yaz?m? basmazsan?z yar?n bütün internet sitelerine o yaz?y? veririm."

Ba?kalar?n? bilmem ama biz burada böyle tehdit ve ?antaj cümleleriyle kurallar?m?zdan vazgeçmiyoruz.

Yaz?y? basmad?k ama yer sorunu olmad??? için internet sitemize koyduk.

Ertesi gün Miro?lu telefon edip o yaz?n?n internet sitemizden kald?r?lmas?n? istedi?i için yaz?y? kald?rd?k.

Yaz?n?n içeri?iyle ilgili tek kelime bile konu?ulmad?.

E?er bir yaz?y? sansür edecek olsayd?k biz Miro?lu'nun ?erafettin Elçi için yazd??? yaz?y? sansür ederdik, bu gazetenin tarihinde beni ve yaz? i?lerini belki de en çok utand?ran yaz? odur, biz o yaz?y? bile s?rf "yaz? özgürlü?ü" hat?r?na içimiz ac?yarak bast?k.

Ben bunlar? yazarken beni çok ?a??rtan ba?ka bir gerçe?i ö?rendim.

Miro?lu bize gönderdi?i yaz?ya "bir paragraf ekleyip" da??tm?? sitelere.

Bunu niye yapt???n? bilmiyorum.

Gazeteye gönderdi?i "orijinal" yaz?n?n metni gazetenin "mail kutusunda" duruyor.

Bu yapt???n?n bir ad? var elbette ama be? y?l birlikte çal??t?k, ?imdi ayr?l?rken bu yapt???n?n ne oldu?unu bir daha alt?n? çizerek söylemeyece?im.

Ke?ke yapmasayd?.

Onun ad?na üzüldüm.

Bunca badireden geçtikten sonra de?mezdi bunlara.

"Yaz?s? sansürlenecek kadar önemli ve etkili biri olabilme" iste?i belki de anla??l?r bir istek ama bunu da böyle derin bir zaafa döndürmemek gerekir bence.

Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz.

Kitleleri birarada tutacak ümit kayboldu?unda, insanlar?n sar?laca?? toplumsal direkler çat?rdad???nda bir da??n?kl?k ortaya ç?kar, herkes bir anlamda kendi ba??na, kendi de?erleriyle kal?r, son zamanlarda medyada rastlad???m?z utand?r?c? görüntüler de bu da??n?kl?ktan kaynaklan?yor san?r?m.

Ben sorunlar?n gittikçe büyüyece?inden endi?eliyim, iktidar?n ülkeyi ürkütücü bir gelece?e sürükledi?ini dü?ünüyorum, bizim i?imiz böyle bir gelece?i önleyebilmek için gücümüz yetti?ince ba??rmak, uyarmaya çal??mak.

Türkiye içinden geçti?i sars?nt?y? atlatana kadar çok ac? çekip, çok çirkinliklerle kar??la?aca??z.

Bu f?rt?nada biz dürüstlü?e sar?laca??z.

Ondan ba?ka bir güvencemiz yok çünkü.

Taraf / 5 Eylül 2012 

 

Orhan Miro?lu'nun Ahmet Altan'?n yaz?s?na verdi?i cevap... 

Ahmet Altan’?n bugün 5700 vuru? dedi?i yaz?dan önce yaz?lan yaz? 5800’e yak?nd?r. Ahmet Bey neden ona itiraz etmemi?. Kürt ayd?n?n?n trajedisi diye 2 tane yaz? yazd?m. Geriye gidin. Benim son 2 ayda yazd???m yaz?lar?n vuru? say?s?na baks?nlar. Niçin hiçbirisine itiraz yok da PKK’n?n psikolojik harbini anlatt???m ve 2. yaz? e?er yay?nlansayd? Taraf’? da bu psikolojik harpten sorumlu tuttu?um yaz?lar?ma bu ambargo konuldu.

Miro?lu  yapt??? aç?klamada yaz?s?n?n yay?nlanmamas?n?n Altan’?n iddia etti?i gibi vuru? say?s?yla ilgili olmad???n? (daha önce de 5 bin vuru?u a?an çok fazla say?da yaz?s?n?n yay?nland???n?)yaz?n?n içeri?iyle ilgili oldu?unu söyledi...   

Miro?lu ’Ahmet Altan’?n bugün 5700 vuru? dedi?i yaz?dan önce yaz?lan yaz? 5800’e yak?nd?r. Ahmet Bey neden ona itiraz etmemi?. Kürt ayd?n?n?n trajedisi diye 2 tane yaz? yazd?m. Geriye gidin. Benim son 2 ayda yazd???m yaz?lar?n vuru? say?s?na baks?nlar. Niçin hiçbirisine itiraz yok da PKK’n?n psikolojik harbini anlatt???m ve 2. yaz? e?er yay?nlansayd? Taraf’? da bu psikolojik harpten sorumlu tuttu?um yaz?lar?ma bu ambargo konuldu. Bu tamamen içerikle ilgilidir’ diye konu?tu.

Miro?lu, Altan’?n ’Miro?lu bize gönderdi?i yaz?ya "bir paragraf ekleyip" da??tm?? sitelere’ iddias? ve yaz?s?n?n yay?nlanmamas?yla ilgili olarak stargazete.com’a ?unlar? söyledi;

’Bu do?ru de?il. Taraf’a gönderdi?im birinci yaz?ya herhangi bir paragraf ekleyip medyaya göndermi? de?ilim. Bunu yapmam için bir sebep de yok. Bu paragraf?n mahiyeti neymi?. Bunu Taraf Gazetesi aç?klayabilir. Bize gönderdi?i yaz? bu ama medyaya gönderdi?i yaz? da bu diye. Ben de göreyim yani. Nas?l bir paragraf eklemi?im. Bu tamamen dezenformasyon. Taraf Gazetesi gibi bir gazetenin böyle bir dezenformasyona ba?vurmas? gerçekten beni çok ?a??rtt?. Ahmet Beyin bu dezenformasyondan haberi olabilir ya da olmayabilir. ?ki ihtimal var. Birinci ihtimal bir dezenformasyon yap?ld? ve Ahmet Altan’?n önüne konuldu bu dezenformasyon. Ve Ahmet Altan da bu yaz?y? o dezenformasyona uygun yazd?. Bu bir ihtimal. ?n?allah öyle de?ildir… ?kinci ihtimal de benim medyaya gönderdi?im ikinci yaz?dan Ahmet Altan’?n haberinin olmamas? ve o ikinci yaz?y? da paragraf olarak anlamas?. Oysa o bir paragraf de?il .O bir bütünlüklü yaz?. Pazartesi günü ilk yaz?m yay?nlansayd? o yaz?y? çar?amba günü gazeteye gönderecektim ve Per?embe günü yay?nlanacakt?. ?ki yaz? aras?nda konu bütünlü?ü var ve o konu, okuyanlar bilirler PKK’n?n BDP ve medya üzerinden yapt??? dezenformasyonu anlatmaya çal??t?m iki yaz?da da. ?ki yaz? aras?nda da anlam bütünlü?ü var bu bak?mdan… Dolay?s?yla benim ?u ana yaz? dosyamda yer al?p Taraf’a gönderdi?im ve medyaya gönderdi?im birinci yaz? aras?nda hiçbir farkl?l?k söz konusu de?ildir. Ben yani paragraf niye ekleyeyim. O paragraf neye hizmet ediyor. Kime bir mesaj vermek istiyor olabilirim ki… Benim zaten fikirlerim biliniyor. Benim tutup da bir paragraf ekleyip bak?n asl?nda ben biraz da böyle dü?ünüyorum dememi gerektirecek hiçbir sebep yok. Orhan Miro?lu kadar PKK, BDP, ?iddet ve hükümet meselesinde aç?k fikirlere sahip insan say?s? bu ülkede çok fazla de?il. Ben görü?lerini gizleyen sonra laz?m oldu?u zaman kullanan bir insan de?ilim. Dün çizgim neyse, Taraf’ta yazmaya ba?lad???m zamanki dü?üncelerimle ?u anki dü?üncelerim aras?nda hiçbir fark yok.  

’ODATV TARZI B?R YANILTMA’

Ahmet Altan e?er yan?lt?l?yorsa bu ODATV tarz? bir yan?ltmad?r ve Ahmet Altan’a tavsiyem ?udur. Evinden ç?k?p gazetesinin ba??na geçsin ve oradan yönetsin. Çünkü yar?n öbür gün o gazete öyle bir hale gelir ki Ahmet Altan dahi kendi gazetesini tan?yamayabilir. Bu mümkündür . Bunun mümkün oldu?u Türkiye bas?n tarihinde çok aç?k örneklerle görülebilen bir ?eydir.. Say?n Altan’a tavsiyem hakikaten evinden ç?k?p gazetesinin ba??na geçmesi ve gazeteyi uzaktan kumandayla de?il kendi varl???n? hissettirerek, gazetede olan biteni görerek gazetecilik yapmas?d?r. Ben onu bu anlamda suçlam?yorum. Herhangi bir dezenformasyon önüne konulmu?sa o da onu kullanabilir. Orada çal??an baz? kimselere güvendi?i için ama yani bu güveni sarsacak insanlar da var o tarafta. Ahmet Altan’? yan?lt?yor olabilirler. Yani bu yüzden beni böyle sahtekarl?kla falan suçlamas?n? esefle kar??l?yorum… Çünkü ben hiçbir zaman o gazetede böyle ?ey görmedim. Daha önce böyle bir üslupla itham edilmedim. Bana yak??maz ona da iade ediyorum falan demeyece?im. Biraz daha dikkatli davran?p gazetesinin ba??na geçerek , orada olup bitenlere hakim olup gazeteyi yönetmesi onun aç?s?ndan da iyidir. Çünkü o gazete öyle bir hale gelir ki Ahmet Altan bile o gazeteyi tan?yamayabilir.’

Miro?lu, Altan’?n yaz?s?nda kendisinin söyledi?ini iddia etti?i "Yaz?m? k?saltmam, e?er yaz?m? basmazsan?z yar?n bütün internet sitelerine o yaz?y? veririm." iddias? için de ?unlar? söyledi;  

’Öyle bir ?ey söylememe hiç gerek yok. Tamer Beyle aram?zda geçen(çok de?erli bir editör, çok de?erli bir dost benim için) tamamen ?udur.: Pazar günü ö?leden sonra yaz?m? gönderip kontrol ediyorum, bilgisayar?m? kapatm?yorum yani bir ?ey gelebilir diye. Tamer Beyden bir itiraz bir düzeltme olabilir diye… Bir süre bekledim. Tamer Bey bana aynen (mailimde duruyor) ?unu söyledi: Te?ekkür ederim Orhan Bey ald?m. Sayg?lar?mla. Tamer Beyin zaten standart cevab? budur. E?er yaz?da bir problem falan yoksa. Bu cevab? ald?ktan sonra bilgisayar?m? kapatt?m ç?kt?m d??ar?ya… Çocuklarla dola??rken Tamer Bey telefonla arad?. Orhan Bey dedi. Ben yaz?n?z? ald?m. Ve arkada?lara okudum, ilettim ama maalesef Ahmet Altan’?n talimat? var diyor arkada?lar. Orhan Miro?lu 4000 vuru?u geçen yaz?lar yazmayacak. Böyle yaz?lar? kullanmayaca??z. Bende o zaman ?unu söyledim. Dedim ki zaman zaman böyle ?eyler oluyordu ben k?salt?yordum o yaz?lar?… Ben genellikle 5 bin vuru?un üzerinde yaz?lar yaz?yorum. Ahmet Beye benden ?unu söyleyin: 1.5 – 2 ayd?r onu ele?tirdi?im o yaz?dan sonra yani o Ba?bakan ve Davuto?lu’yla ilgili yaz?s?n? ele?tiren bir yaz? yazm??t?m. 2 ay falan oldu. O yaz?dan sonra ben bu gazeteye ayda 12 yaz? yazmama ra?men hiçbir yaz?m 1. sayfada yer almad?. Oysa bu gazetenin format? biliyorsunuz günlük yaz? yazan yazarlar 1. Sayfada genellikle yer al?rlar. Çok enderdir. Mesela haftada 3 yaz? yazars?n?z bir yaz?n?z girmeyebilir 1. Sayfaya. Ama mutlaka 1 yaz? 2 yaz? girer yani. Hele 12 yaz? yaz?yorsan?z ve 2 ayda hiçbir yaz?n?z girmiyorsa bu bir tav?rd?r. Ben mail kutumda duruyor ?u anda. 15-20 gün bekledim belki düzeltirler dedim. Ama düzelme olmay?nca Ahmet Altan’a bir mesaj çektim ve dedim ki: Okurlar bana mail at?yor. Ho? bir durum de?il. Benim hiçbir yaz?m? birinci sayfada kullanm?yorsunuz. Hiç cevap alamad?m. Bunu Tamer beye aktard?m .Tamer Bey’e dedim ki: Ahmet beye ?unu söyleyin: Bu çifte standartt?r.. Ve ben o gazetede ilk defa kendimi bir öteki gibi hissetmeye ba?lad?m. Aynen bu sözlerim. Dolay?s?yla böyle davrand??? için Ahmet Bey bu yaz?y? k?saltm?yorum ister kullan?n ister kullanmay?n dedim. Sonra sabahleyin bakt?m ki yaz? kullan?lmam??. Ama bir arkada??m arad? dedi ki internette yaz? var. Ben internetten okudum dedi. O zaman ben Tamer Beyi arad?m ona ?unu söyledim: Gazetede kullanmad???n?z yaz?y? internete hangi hakla koyuyorsunuz dedim. Derhal bunu internetten kald?r?n dedim. Çünkü bu ahlaki bir ?ey de?il. Benim yaz?m? kullanm?yorsunuz. Bask?c? ve sansürcü olmad???n?z? göstermek için tutuyorsunuz internete koyuyorsunuz. Yani bu do?ru de?il . Benden izin ald?n?z m? dedim. Hay?r dedi. Tamam ben konu?aca??m dedi. Konu?acak bir ?ey yok dedim. Kimle neyi konu?acaks?n… Ben kendi gazetem üzerindeki hakk? kullan?yorum dedim. ?nternetten kald?rd?lar o yaz?y?. Olay bu. 

AHMET ALTAN KEND?N? KANDIRMASIN

Bir de ?unu söyledim dedim ki Ahmet Bey benimle u?ra??p durmas?n. Yani niçin benimle u?ra??p duruyor dedim. Zaman zaman 5 bin vuru?u geçen yaz?lar yazd???m? da zaten biliyorlar. Benim ?u an girsinler son 2 ayda yazd???m yaz?lar?n bir iki tanesi 5 bin vuru?ludur, di?erleri 5600- 5700’dür. Ahmet Altan’?n bugün 5700 vuru? dedi?i yaz?dan önce yaz?lan yaz? 5800’e yak?nd?r. Ahmet Bey neden ona itiraz etmemi?. Kürt ayd?n?n?n trajedisi diye 2 tane yaz? yazd?m. Geriye gidin. Benim son 2 ayda yazd???m yaz?lar?n vuru? say?s?na baks?nlar. Niçin hiçbirisine itiraz yok da PKK’n?n psikolojik harbini anlatt???m ve 2. yaz? e?er yay?nlansayd? Taraf’? da bu psikolojik harpten sorumlu tuttu?um yaz?lar?ma bu ambargo konuldu. Bu tamamen içerikle ilgilidir. Ahmet Bey kendisini kand?rmas?n. Benim mantaliteme göre yazd???m yaz?larad?r tepki. Taraf’?n tepkisi bu. Çünkü yine söylüyorum dün bir televizyon kanal?nda yine söyledim . Benim yaz?lar?mla Ahmet Altan’?n yaz?lar? zehir ve panzehir gibi olmaya ba?lad?. Benim yaz?m m? zehir onun yaz?s? m? zehir onu bilmiyorum. 

Ama dedim bu z?tl?k zaten uzun bir süre daha bir arada olamazd? yani. Yazd??? yaz?lara benim yaz?lar?n ona göre panzehir. Ya da Orhan Miro?lu’nun yaz?lar? zehirdir diye dü?ünüyor. Benim yaz?lar?m panzehirdir diye dü?ünüyor. Muhtemelen de böyle dü?ünüyor. Çünkü ben de öyle dü?ünüyorum onun için. Dolay?s?yla bu vuru? say?s?yla ilgili de?il. Orhan Miro?lu’nun 5 y?ld?r o gazetede en uzun yaz?lar? yazan adam oldu?unu gazetenin okurlar? da Ahmet Altan da çok iyi bilir.

"AHMET ALTAN’A MESAJ ATTIM"
Medya dünyas?n?n en hararetli tart??mas?yla ilgili ensonhaber.com’a konu?an Orhan Miro?lu, Taraf gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan’a mesaj att???n? ve mesaj?nda, "Sana ac?yorum. PKK, hain olarak gösterdi?i ki?ilere s?kt??? kur?unlara art?k senin için de bir kur?un ekleyecek, yani senin için de bir kur?un s?kacak!" ifadelerini kulland???n? kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri