forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?SLAMA HAKARET F?LM?N?N ARKASINDAK? 4 ?S?M

Aktif .

muslumanlarin-masumiyetiPeygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden ve Libya'dan M?s?r'a, Yemen'den Tunus'a kanl? ayaklanmalara yol açan "Müslümanlar?n Masumiyeti" isimli filmin arkas?nda ?u 4 ilginç isim var.

Yap?mc?: Sam Bacile

Gerçek ad?n?n Nakoula Basseley Nakoula art?k kesin. Oyunculara filmin ad?n? "Çöl Sava?ç?lar?" olarak verdi. ?nternette yay?mlad??? casting ilan?nda ad?n? "Sam Bassiel" diye verdi. Wall Street Journal'a göre 52 ya??nda ?srail-Amerikan çifte vatanda??. Ancak filmin dan??man? Steve Klein, onun bir K?pti H?risyan oldu?unu söyledi.

Film dan??man?: Steve Klein

"Cesur H?ristiyanlar Birli?i", "Ulusal Amerikan K?pti Meclisi" gibi a??r? sa?c? ve ?slâmofobik baz? hareketlere üye. California eyaletinde bulunan Kaweah kentinin evanjelik kilisesiyle yak?n ili?kileri var. Bu filmin üretilmesiyle ilgili olarak yapt??? bir de?erlendirmede, "Bu i?e, sonunda ne olaca??n? bilerek girdik" dedi.

Fanatik tan?t?mc?: Terry Jones

2010 y?l?nda "Kur'an yakma ayini düzenleyece?im" diyerek ortal??? aya?a kald?ran Amerikal? rahip. Jones, Müslümanlar?n Masumiyeti filmine destek verdi?ini ve filmin tan?t?m?n? da yapt???n? aç?kça söyledi. Amerikan Genelkurmay Ba?kan?, Jones'a ça?r? yap?p, filmden deste?ini çekmesini istedi. Jones dün bu iste?i reddetti.

Arapçaya çevirdi: Morris Sadek

Ulusal Amerikan K?pti Meclisi'nin M?s?rl? ba?kan?. Filmin olay yaratan tan?t?mlar?n?n Arapça'ya çevrilmesini sa?lad? ve YouTube'de yay?mlanan tan?t?mlar?na ki?isel Twitter hesab?ndan link verip, reklam yapt?. California'da ya??yor ve kendisini "insan haklar? savunucusu" olarak tan?t?yor.Dünya, Hz. Muhammed'i a?a??layan 'Müslümanlar?n Masumiyeti' filmiyle Libya'da Amerikal? büyükelçinin ölümüne yol açan olaylar? tetikleyen 'Sam Bacile' kod adl? yönetmen ve i?birlikçilerini konu?uyor.Amerikan bas?n?na göre, ucuz film ilk kez haziranda Hollywood'da bir sinema salonunda gösterildi, pek ses getirmedi. Ancak Hz. Muhammed kar??t? rahip Terry Jones, dan??man Steve Klein ve M?s?rl? K?pti Morris'in el atmas?yla ?slam dünyas? kar??t?.ABD'nin Bingazi Konsoloslu?u'nda sal? gecesi gerçekle?tirilen protesto ve Libya Büyükelçisi Christopher Stevens dahil dört diplomat?n öldürülmesi, iki gündür dünyan?n en önemli gündem maddesi haline geldi. Hemen her ülke, Müslüman kalabal?klar? öfkeyle soka?a döken "Müslümanlar?n Masumiyeti" adl? film ve ard?ndan ya?ananlar hakk?nda resmi bir görü? iletti, siyasi konumuna uygun bir tav?r seçti. Yakla?an seçimler için yar??an Ba?kan Barack Obama ve Cumhuriyetçi aday Mitt Romney aras?nda tart??ma ya?anmas?na bile neden olan filmi yapan adam?n kim oldu?uysa art?k biliniyor.

Nakoula diye bir adam

"Sam Bacile" kod ad?yla filmin yap?mc?l???n? üstlenen ki?inin Nakoula Basseley Nakoula oldu?u dün kesinle?ti. Üstelik Nakoula'n?n daha önce, sahte kimlikle doland?r?c?l?k yapt??? suçlamas?yla 21 ay hapis ve 790 bin dolar tazminat cezas?na çarpt?r?ld??? anla??ld?. Nakoula dün kendisine ula?an AP muhabirine "Ben o de?ilim" dediyse de ad?n? gizli tutan bir güvenlik görevlisi, "Sam Bacile"in Nakoula oldu?u konusundan ?üphe duymad?klar?n? belirtti.

Hollywood'da gala yapm??

Daily Beast adl? internet sitesi, 13 dakikal?k fragman? internette yay?nlanan ve teknik aç?dan da kalitesiz filmin ABD'de bir sinemasalonunda bile gösterildi?ini ortaya ç?kard?. Filmin galas?, haziranda Hollywood'daki Vine Theater'da "Bin Ladin'in Masumiyeti" ad?yla yap?lm??. Filmin Sam Bacile kod adl? yönetmeni, yakla??k 10 ki?inin kat?ld??? gösterim s?ras?nda salonda bulunmak yerine, d??ar?daki bir restoranda oturup dikkatle etraf? izledi. Ajanlar?n orada bulunmas?n?n nedeniyse, filmin ad?yd?. Ajanlara göre Bacile, "hafif aksan?na ra?men Bat?l?" biriydi.

Oyuncular? da kand?rm??

Filmin oyuncu kadrosu, internete "Çöl Sava?ç?lar?" adl? bir film için verilen ilâna itibar ederek Sam Bacile'? bulan aktör ve aktrislerden olu?uyor. K?sacas? oyuncular, ?slâmofobik bir filmde de?il, Antik M?s?r'? konu alan bir yap?mda rol ald?klar?n? sand?lar. O kadar ki, filmde baz? karakterlerin replikleri bile de?i?tirildi. Örne?in filmin bir yerinde karakterin, kar??s?ndaki ki?iye "George" diye hitap etti?i a??z okuma yöntemiyle hemen anla??l?yor; ancak ses "Muhammed" olarak ç?k?yor. Nitekim filmde rol alan ya da kamera arkas? i?ini yürüten yakla??k 80 ki?ilik ekip, dün ortakla?a bir mektup kaleme alarak, "Kand?r?ld?k" mesaj? verdi. Mesajda, "Senaryonun sonradan korkunç bir ?ekilde de?i?tirildi?ini gördü?ümüzde ?oke olduk. Ortaya ç?kan trajediden derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullan?ld?.

Hurriyet.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri