forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ULUSAL KANAL'DA DARBE ?T?RAFI

Aktif .

kurtul-aktugUlusal Kanal'da yay?nlanan 'Politika'n?n Nabz?' program?nda 27 May?s süreciyle ilgili önemli bir itiraf yer ald?.

Program?n moderatörlü?ünü yapan Kurtul Altu?, 27 May?s'? nas?l haz?rlad?klar?n? anlatt?.

Ulusal Kanal'da her hafta Kurtul Altu?'un sunculu?unda yay?nlanan 'Politika'n?n Nabz?' program?na bu hafta ?stanbul Barosu Ba?kan? Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Bas?n Konseyi Ba?kan? Orhan Birgit, Gazeteci-yazar Orhan Karaveli ve Ayd?nl?k Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Serhan Bolluk kat?ld?. AK Parti iktidar? ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin a??r bir ?ekilde ele?tirildi?i programda kat?l?mc?lar ilginç yorumlarda bulundu.

27 May?s döneminde Akis Dergisi'nin Yaz? ??leri Müdürlü?ü'nü yürüten ve darbenin ard?ndan Yass?ada Mahkemeleri taraf?ndan bir numaral? tan?k olarak dinlenen program?n sunucusu Kurtul Altu?, AK Parti'ye kar?? yap?lacak mücadeleyi anlat?rken gerekirse demokrasinin rafa kald?r?labilece?ini ima etti.

'PAMUK ELLER CEBE'

AK Parti'ye kar?? gerekli mücadeleyi verebilmek için medya gücüne ihtiyaç oldu?unu söyleyen Altu?, vatanda?lar? Ulusal Kanal ve Ayd?nl?k Gazetesi'ne maddi yard?m yapmaya ça??rd?. Altu?, "Herkesin pamuk ellerini cebine sokmas? laz?m. Madem ki vatan kurtulacak bu vatan hepimizin vatan? herkes kendine göre fedakarl?k yapmak zorundad?r. Millete bunu söylüyorum. Halk?ma bunu söylüyorum." dedi. Meclis'teki Anayasa çal??malar?na dikkat çeken Altu?, yeni Anayasa çal??malar?n?n engellenmesi gerekti?ini ifade etti. Yeni Anayasa yap?lmas?n?n engellenmesinin ard?ndan yap?lacak mücadeleye i?aret eden Altu?, bu mücadele için yay?n kompleksleri in?a edilmesi gerekti?ini vurgulad?.

27 May?s darbesinin haz?rlanmas?ndaki katk?lar?n?, "Biz küçücük bir Akis dergisiyle y?llar önce ortal??? aya?a kald?rd?k. 27 May?s'a götürdü Türkiye'yi." sözleriyle if?aa eden Altu?, "?smet Pa?a katiyen demokrasinin d???nda hiçbir ?eye müsaade etmiyordu. Ama bizi tahkikat komisyonlar?na götürdüler, hapse att?lar. Biz y?lmad?k." ifadesini kulland?.

'HALK HASTA G?B? TAYY?P ERDO?AN'IN PE??NDEN G?DECEK'

Programa kat?lan gazeteci-yazar Orhan Karaveli de AK Parti'ye oy veren vatanda?lar hakk?nda hakarete varan ifadeler kulland?. AK Parti'nin oylar? dü?ece?i yönünde öngörülere kat?lmad???n? dile getiren Karaveli ?öyle konu?tu: "Bu gün de Tayyip Erdo?an ne derse onu yapacak bir halkla kar?? kar??yay?z. Fazla ümide kap?lman?n pek yerinde olaca??n? dü?ünmüyorum. Oylar? dü?üyor, içerde de ?eyler var, ben bunlar? seçimlerde çok bekledim ama her birinde de sukutu hayale u?rad?m. Halk gene hasta bir biçimde bu Tayyip Erdo?an Bey'in pe?inden gidecek gibi görünüyor."

Sabah.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri