forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MEDYA PATRONLARI 28 ?UBAT'LA ?LG?L? NELER ANLATTI?

Aktif .

medya-patronlariMedya Patronlar? TBMM Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu'na konu?tu. Ayd?n Do?an, Dinç Bilgin ve Turgay Ciner neler anlatt??

 

 

Meclis?Darbeleri Ara?t?rma Komisyonu, Ayd?n Do?an, Dinç Bilgin, Turgay?Ciner, Mehmet?Emin?Karamehmet ve Zafer?Mutlu’yu dinledi. Bilgin, askerin telkinlerinin Ankara Bürosu arac?l???yla geldi?ini anlat?rken, Do?an, man?etlerle ilgili Ertu?rul?Özkök’ü suçlad?, “Çöla?an’? ben kovdum” dedi.

Darbeleri ara?t?rma komisyonuna konu?an Do?an Holding Onursal Ba?kan? Ayd?n Do?an, 28 ?ubat Süreci’nin faturas?n? ‘siyasete’ kesti. Postmodern darbe sürecinde oynad?klar? rol gerekçesiyle yap?lan suçlamalar? kabul etmeyen Do?an, koalisyon hükümetini istifaya zorlamak için man?etlere çekilen ‘üst düzey komutan’ demeçlerini ‘habercilik’ olarak nitelendirdi. Ayd?n Do?an, 20 Aral?k 1996 tarihinde yay?nlanan Ertu?rul Özkök imzal? ‘Bu defa silahs?z kuvvetler halletsin’ man?etinin Deniz Kuvvetleri Komutan? Güven Erkaya oldu?unu aç?klarken ?u savunmay? yapt?: “?yi bir gazetecilik yap?lm??. ‘Biz bu i?te yokuz, biz bu i?e kar??may?z, silahs?z kuvvetler halletsin’ diyor. ‘El koyaca??z’ deseydi o da yap?l?rd?, o da haberdi.”         Demokrasinin kesintiye u?ramas?nda siyasilerin yönetim tarz?n?n etkili oldu?unu anlatt?. Do?an, “Muktedir olur dik dururlarsa bunlar olmaz. 27 Nisan bunun son örne?idir. Hükümet dik durdu. Geri ad?m atsayd? daha çok üzerine gideceklerdi. Erbakan de?erli bir Türk siyasetçisiydi. E?er o zaman tank?n üzerine ç?ksayd? askerler üzerine gelemezdi.” dedi

 

Hiçbir dönemde yazarlar?n i?ten ç?kar?lmas? için siyasilerden veya askerlerden bask? gelmedi?ini savundu, “Ancak telkinde bulunduklar? olmu?tur.” diye konu?tu. Emin Çöla?an’? kendisinin kovdu?unu, Bekir Co?kun’un gitmemesi için u?ra?t???n? anlatt?. Do?an, “Emin, yönetilemez ve tak?nt?l? hale gelmi?ti. Her yaz?s?na 10 bin dolar tazminat ödüyordum. Ç?kard???m için çok iyi etti?imi dü?ünüyorum.” dedi. ‘Gerekirse silah kullan?r?z’ man?etini savundu. Do?an, “Bizim gazetelerin görevi resim çekip halk?n önüne koymak. Bu cümleyi Abuzittin efendi söylediyse man?et olmas? yanl??t?r, bu laf? söyleyen ülkede önemli bir fonksiyonu olan bir pa?aysa bundan daha do?al man?et olur mu? Bugün söylesinler yine yazar?m.” diye konu?tu. ‘Ye?il sermayeye ordudan ambargo’ man?eti için “Biz söylemiyoruz onu, Genelkurmay’?n birliklerine gönderdi?i emri haber yap?yoruz.” dedi.

 

‘411 el kaosa kalkt?’ man?eti hatayd?

 

Ayd?n Do?an’a 20 Aral?k 1996 tarihli Ertu?rul Özkök imzal? ‘Bu defa silahs?z kuvvetler halletsin’ man?eti de soruldu. 28 ?ubat sürecini tetikledi?i ileri sürülen haberi savundu. Bu ifadeyi Deniz Kuvvetleri Komutan? Güven Erkaya’n?n söyledi?ini aç?klayan Do?an, “?yi bir gazetecilik yap?lm??. ‘Biz bu i?te yokuz, biz bu i?e kar??may?z, silahs?z kuvvetler halletsin’ diyor. ‘El koyaca??z’ deseydi o da yap?l?rd?, o da haberdi.” dedi. ‘411 el kaosa kalkt?’ man?etinin sorulmas? üzerine ise Ayd?n Do?an, “Dua ediyordum, ke?ke Ertu?rul Özkök’e sorsayd?n?z bunu. Ama sormam??s?n?z. Ben bu man?etin at?ld??? gün Bodrum’dayd?m. Yanl?? buldum. Ertu?rul da kendine göre müdafaa ediyor. Hatad?r, hata oldu?unu her zaman söylüyorum.” dedi. ?BRAH?M ASALIO?LU ANKARA

 

D?NÇ B?LG?N: Mehmet Barlas’?n i?ine ben son verdim

 

Eski medya patronu Dinç Bilgin, 28 ?ubat sürecinde yarg?n?n da askerin yan?nda yer ald???n? söyledi.  “O dönemde maddi durumu en iyi olan sizdiniz. Sizi bas?ndaki birlikteli?e iten kuvvet neydi?” sorusuna, “Komisyonun ara?t?rd??? kuvvet o... Sorumlulu?u ba?kas?na atamam. Rahat etmek, daha çok Avrupa’ya gitmek, teknelere binmek... Tehditlerden uzak kalmak da var.” kar??l???n? verdi. “Bu tehditlerin kayna?? kim?” sorusuna kar??l?k Bilgin, “Türkiye’deki genel hava... Sivil-askerî vesayet... Hepsi var içinde.” dedi.

 

Dinç Bilgin, Mehmet Barlas’?n i?ine de kendisinin son verdi?ini anlatt?: “Mehmet Barlas çok yüksek maa?l? bir yazard?. 25 bin dolar da olabilir, ayda para al?yordu. Ba?ka televizyonda program yapmaya ba?lad?. Aram?zda ihtilaf bundan dolay?yd?. Siyasi olarak bir ilgisi yoktur. Han?mefendi çok önem verdi?imiz bir yazar de?ildi. Hakaret yapmak istemem. ??ine son verilip verilmedi?inin fark?nda de?ilim. Mehmet Barlas’a ait tasarruf bana ait. Yurtd???na ç?kacakt?m. Zafer Mutlu’yu ça??rd?m. (Bu adam?n i?ine son verin) dedim. Yazarlar istedi?i zaman ayr?labilirler. Patronlar da istedi?i zaman yazarlar? ay?rabilirler.”

 

Dinç Bilgin,  askerler taraf?ndan gazetecilerin i?ten at?lmas?na dair kendisine bir telkin yap?lmad???n? anlatt?. Bilgin, “O tip i?ler genelde Ankara bürolar? kanal?yla gelir. Ankara bürolar? ça?r?l?r, gerekli telkinler yap?l?r. Onlar ?stanbul’a bildirirler. Genel yay?n müdürleri de patrona döner. ??ler böyle çal???rd?.” ifadelerini kulland?.

 

Bilgin, o dönem asker ve medyan?n durumunu ise ?u sözlerle anlatt?: “28 ?ubat sürecinde Genelkurmay ba?kanlar? bir beyanat verince ortal??? titretirdi; öyle bir ülkeydi. Elektrik da??t?m ihaleleri medya kurulu?lar? aras?nda payla?t?r?l?rd?. Medya kamu mallar?n? alabilirdi. Bas?n?n bu tür i?lere girmemesi laz?md?. Sabah ve ATV’nin i?i sadece gazete ve televizyonculukken çok ba?ar?l?yd?m, ba?ka i?lere burnumu sokunca s?f?rland?m. Türkiye bütün müesseseleriyle ayar? kaçm?? bir ülkeydi. Bas?n 4. güç olmaktan biraz daha yukar?lara ç?km??t?. ?imdi Balyoz’dan mahkûm olan general, 35. maddeden söz etmi?ti. Türkiye korktu, gazeteciler olarak korktuk. ?imdi söylemem biraz garip olacak ama ?imdiki gibi bir ba?bakan olsayd?, ?imdiki gibi bir Meclis olsayd?, Türkiye’nin ba??na bunlar gelmezdi. Bas?n?n geneti?i bozulmu?tu o dönem. Hep seçilmi?lere kar?? muhalefet yapm??, atanm??lar? bunun d???nda b?rakm?? bir bas?n vard?. Demokrat, cesur, askerî darbelerle kavga eden bir bas?n ç?kmad?. Uzla?ma, bas?n?n i?ine geldi. Kahramanca direnmeliydiler ama sonuç al?r m?yd? pek emin de?ilim. O günkü iklim, yaln?z asker de?il, bir de yarg? vard?. Hat?rlay?n o tarihte ba?savc?lar?, savc?lar?... Bankac?l?k i?ine girdim ve helale haram katt?m. Ama gazetecilik i?inde haram yoktu. Etibank’?n yönetiminde Vural Beyaz?t vard?, ba?ka generaller yoktu. Zaman?n ruhu o tarihte farkl?yd?. Hatayd? bana göre.”

TURGAY C?NER: 1994-2000 aras?nda ‘medya terörü’ vard?

Habertürk Gazetesi’nin sahibi Turgay Ciner, 1994 ile 2000 y?llar? aras?nda Türkiye’de ‘medya terörü’ ya?and???n?, kendisinin bir i?adam? olarak o dönemde büyük eziyetler çekti?ini söyledi. 6 y?ll?k süreçte bankac?l?k ve enerji alan?ndaki özelle?tirmelerde ciddi yolsuzluklar yap?ld???na dikkat çekti. O dönemdeki özelle?tirmelerin mercek alt?na al?nmas?n? istedi. Medya sektörüne ise 2000 y?l?nda alacaklar?na kar?? Sabah Gazetesi’nden hisse verilmesiyle girmek durumunda kald???n? söyledi.

Dinç Bilgin, 28 ?ubat’ta, bunu takip eden süreçte, 27 Nisan bildirisi döneminde medyan?n içinde olmad???n? anlatt?. O dönemde yap?lanlardan, kapatma davas?, 27 Nisan bildirisinden oldukça uzak oldu?unu dile getirdi. Medyaya arzu ederek de?il zorlanarak, para kapt?rarak girmek zorunda kald???n? belirten Ciner, ‘yi?it vuruldu?u yerden aya?a kalkar’ diyerek bu i?e girdi?ini, bu iddiay? ispat etti?ini, önemli bir medya grubunun ba??nda oldu?unu kaydetti.

5 Nisan 1994’ün önemli bir tarih oldu?unu, dolar?n artt???n?, ço?u ki?inin i? hayat?nda önemli ?eyler kaybetti?ini hat?rlatt?. Baz?lar?n?n ise f?rsatlar? de?erlendirerek, kazanmak için hamleler yapt???n?, bu sürecin 2001’e kadar sürdü?ünü kaydetti. Bu süre içinde medyan?n ald??? rolün de bundan pay kapma oldu?unu savunan Ciner, “Burada siyasi entelektüelite, ideoloji, tarafgirlik bana göre subjektif kriterdir. Objektif kriter, pay kapma kavgas?d?r. Pay kapma kavgas? da ikiye ayr?l?r; biri hayatta kalma için pay kapma, di?eri daha büyük parça almak için pay kapma. Birisi et derdinde, birisi can derdinde olan gruplar olabilir.’’ diye konu?tu.

 GENERALLER? Z?YARET GELENEK OLMU?TU

AK?AM grubunun sahibi Mehmet Emin Karamehmet ise Darbe Komisyonu’na “Bu sektöre girmek hayat?m?n en büyük hatas?yd?. Özer Çiller arac?l???yla girdim”?dedi. 28 ?ubat döneminde tayini ç?kan generalleri ziyaret etmenin bir gelenek oldu?unu belirten Karamehmet, dönemin Kara Kuvvetleri Komutan? Aytaç Yalman ve Deniz Kuvvetleri Komutan? Güven Erkaya’y? ziyaret etti?ini anlatt?, “Bu ziyaretleri o günkü Ankara Temsilcimiz Fatih Çekirge organize etti” dedi.

‘S?LAH KULLANIRIZ’ DED?LER, KORKTUM

DÖNEM?N Sabah Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Zafer Mutlu ise 28 ?ubat’? savunman?n mümkün olmad??? itiraf?nda bulundu. Kendisinin de yarg?land??? davan?n savc?s? Ercan Cengiz’in (CHP ?stanbul Milletvekili) k?z?n? i?e ald???n? kabul eden Mutlu, davada takipsizlik verildikten sonra i?e ald?k” dedi. 28 ?ubat’taki bas?n brifingine kat?ld???n? söyleyen Mutlu, orada Çevik Bir ve Örol Özkasnak ile görü?tü?ünü ileri sürdü. “Gerekirse silah kullan?r?z, dediler. Korktum” diye konu?tu.

Kaynak: http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri