forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ugur-dundarU?ur Dündar, 28 ?ubat sürecinde kendisinin bizzat ma?dur oldu?unu savundu... 

 

TBMM Darbe ve Muht?ralar? Ara?t?rma Komisyonu bünyesindeki 28 ?ubat Alt Komisyonu, Gazeteci U?ur Dündar’? dinledi.

U?ur Dündar’a 28 ?ubat süreciyle ilgili sorular yönelten komisyon üyeleri, U?ur Dündar’?n 28 ?ubat sürecindeki medyan?n durumu hakk?nda aç?klamalar?n? dinledi. 28 ?ubat dönemiyle ilgili haz?rlad??? bir metni komisyon üyelerine okuyan U?ur Dündar, habercilik ya?am? boyunca hiçbir patron veya meslek d??? güçten emir ve talimat almad???n?, evrensel meslek ilkelerinin d???ndaki hiçbir gücün önünde e?ilip bükülmedi?ini söyledi.

Dündar, 28 ?ubat sürecinde kendisinin bizzat ma?dur oldu?unu ifade etti.

Türkiye'de ?uan bas?n özgürlü?üyle ilgili s?k?nt?lar ya?and???n? savunan Dündar, "Ülkemizde bas?n özgürlü?ü, bugün itibariyle, b?rak?n ça?da? demokratik hukuk devletleriyle ayn? çizgide olmay?, bir zamanlar ironiyle söz etti?imiz kabile devletleri ve muz cumhuriyetlerinin bile gerisine dü?mü? durumdad?r" dedi.

Türkiye’nin en çok izlenen gazetecisi olmas?na ra?men Ayd?n Do?an’?n bile kendisine i? teklifinde bulunmaktan korktu?unu söyleyen U?ur Dündar, “Belki inanmayacaks?n?z ama ben medya üzerinde böylesine bir bask?y? ne darbe günlerinde ne de korku filmlerine benzer tehlikeler ya?ad???m iktidarlar döneminde görmedim” diye konu?tu.

Meslek hayat? boyunca Bülent Ecevit’in ba?bakan oldu?u dönem hariç tutulursa gelmi? geçmi? bütün iktidarlar?n ve üzerine gitti?i güç odaklar?n?n h??m?na u?rad???n? ileri süren U?ur Dündar, "Kimi zaman i?siz kald?m, kimi zaman cinayet çetelerinin öldürülecekler listesinde yer ald?m" diye konu?tu.

"EN KORKUÇ DÖNEM?M, Ç?LLER DÖNEM?"

Gazeteci U?ur Dündar, Tansu Çiller'in hükümette görev ald??? dönemlerde kendisine yönelik bask?lar?n maksimum seviyeye ula?t???n? iddia ederek, "Tansu Çiller’in Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan?, D??i?leri Bakan?, Ba?bakan ve Ba?bakan Yard?mc?s? oldu?u dönemlerde, yani milletvekili seçildi?inden, aktif siyaseti b?rakt??? tarihe kadar ya?ad?klar?m?n bir benzerine, ancak korku romanlar? ve filmlerde rastlanabilir. Bunlar? Say?n Çiller’i suçlamak için söylemiyorum. Ya?ad?klar?mdan belki kendisinin hiç haberi olmam??t?r. Ama birileri bana ve aileme o korkunç y?llar? onun ad?na ya?att?" dedi.

U?ur Dündar ayr?ca, eski Ba?bakanlar’dan Mesut Y?lmaz’?n karde?i Turgut Y?lmaz’?n ismini "Beyaz Enerji Yolsuzlu?u" davas? kapsam?nda haz?rlanan fezlekeden c?mb?zlay?p ç?karmad??? için ba??na gelmeyen kalmad???n? savundu.

"DO?AN GÜRE? D?VAN-I HARP'LE TEHD?T ETT?"

Gazeteci U?ur Dündar’?n aç?klamalar? aras?nda dikkat çeken bir ba?ka bölüm ise, eski Genelkurmay Ba?kan? Do?an Güre?’le ilgili k?s?m oldu. Dündar, Do?an Güre? döneminde A??r Ceza Mahkemesi’nde yarg?land???n? söyleyerek, "A??r cezada yarg?lanan tek gazeteci belki de benim" dedi. A??r Ceza Mahkemesi’nde yarg?lanma sebebinin ise, PKK’l? bir terörist grubun bir hudut karakoluna yönelik gerçekle?tirdi?i sald?r? görüntülerini izledikten sonra tepelere pusu birliklerinin yerle?tirilmesi yönünde baz? haberler yapmas? oldu?unu ileri süren Dündar, "Do?an Güre? Pa?a, Ertu?rul Özkök’le haber yollad?; ‘U?ur böyle haberler yapmaya devam ederse Divan-? Harp’te yarg?lar?z’ ?eklinde haber yollad?” diye konu?tu. Dündar, bir ses kayd?n? yay?nlad???n? belirterek, bunun için A??r Ceza Mahmekesi’nde yarg?lanmak zorunda kald???n? savundu.

"ANDIÇ, HAZIRLAYANLAR AÇISINDAN YÜZ KIZARTICIDIR"

U?ur Dündar, Komisyon Ba?kan? Nimet Ba?’?n 1998’de yakalanan terör örgütü ele ba?lar?ndan ?emdin Sak?k’?n ifadelerinin de?i?tirilmesiyle olu?an, baz? gazetecileri hedef gösteren ve kamuoyunda 'And?ç' olarak bilinen raporla ilgili ne dü?ündü?ünü sormas? üzerine baz? de?erlendirmelerde bulundu.

And?ç belgesinin sahte oldu?unun daha sonradan ortaya ç?kt???n? söyleyen Dündar, “And?ç’? haz?rlayanlar aç?s?ndan, sahte belge haz?rlayanlar aç?s?ndan yüz k?zart?c?d?r" diye konu?tu.

Sabah Gazetesi ve Hürriyet Gazetesi’nin kendilerinden önce And?ç’? servise haz?rlad?klar?n? ve ta?ra bask?lar?n?n çoktan dönmeye ba?lad???n? söyleyen U?ur Dündar, bu sebepten dolay? And?ç’la ilgili ilk yay?n? kendilerinin yapmad???n? ve o dönemde bu And?ç’? ?emdin Sak?k’?n a?z?ndan do?rulatman?n mümkün olmad???n? belirtti.

Bütün iktidarlar döneminde And?ç’la ilgili gerçe?i ö?renmek için ?emdin Sak?k’la röportajlar yapmaya çal??t???n? fakat kendisine izin verilmedi?ini anlatan U?ur Dündar, ancak Mehmet Ali ?ahin’in Adalet Bakan? olmas?yla kendisine izin verdi?ini, askerlerinse bu röportajda hangi sorular?n sorulaca??n? önceden ö?renmek istediklerini kendisine bildirdi?ini söyledi. Bunun üzerine röportajda soraca?? sorular? yazarak askere gönderdi?ini belirten Dündar, daha sonra Mehmet Ali ?ahin, Ya?ar Büyükan?t’?n bu röportaj? uygun görmedi?ini, bu sebepten mümkün olmayaca??n? kendisine bildirdi?ini iddia etti.

“Bunun And?ç oldu?unu gördükten sonra gerçekten üzüldüm” diyen Dündar, “Bizim için çok büyük bir hayal k?r?kl???d?r” ifadesini kulland?. Dündar ayr?ca And?ç’? haz?rlayanlar?n ba??nda Ya?ar Büyükan?t’?n bulundu?u kolordu mu yoksa Genelkurmay Karargah?’ndan birilerinin mi oldu?unun bilinmedi?ini söyleyerek, A??r Ceza Mahkemesi’nde yarg?lanmas?na ra?men hiçbir zaman askere küsmeyen birisi oldu?unu, bu sebepten dolay? And?ç konusunda Genelkurmay’?n genelle?tirilmemesi gerekti?ini ifade etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri