forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

cjbCJB'nin yetkilisi Türkiye'de tutuklu gazeteci say?s?n?n 8'den, 61'e yükseltmelerinin nedenini ilginç bir gerekçeyle anlatmaya çal??t?. 

 

 Uluslararas? Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) Avrupa ve Orta Asya bölümünün ba??ndaki Nina Ognianova Milliyet gazetesine yapt??? aç?klamada geçti?imiz y?l Türkiye'de 8 gazetecinin tutuklu oldu?unu aç?klad?klar?n?, Türk Hükümetine yazd?klar? mektubun cevaps?z kalmas? üzerine say?n?n 61'e ç?kar?ld???n? söyledi. 

Milliyet Gazetesi muhabirinin, "Tutuklu gazeteci say?s?n? 10 ay önce 8 olarak aç?klam??t?n?z. Yeni raporunuzda 61 olarak veriliyor. De?i?imin nedeni nedir?"  ?eklindeki sorusuna ?u cevab? vermi?... 

Kas?m ay?nda dünyada bas?n özgürlü?ü raporunu haz?rlarken sadece 8 davan?n kriterlerimize uydu?unu tespit edebilmi?tik. Ara?t?rma metodolojimiz gere?i davalar? tek tek ele al?yoruz, iddianameleri okuyoruz; san?k avukatlar?yla görü?üyoruz. Say?y? 8 olarak aç?klarken Türkiye’de onlarca gazetecinin daha tutuklu oldu?unu biliyorduk ama kriterlerimize uygun biçimde teyit edememi?tik. Ayr?ca rapor Türkiye’deki bas?n özgürlü?ünün durumu hakk?nda ciddi ele?tiriler içeriyordu. Dolay?s?yla Ba?bakan Erdo?an ve hükümet yetkilileri taraf?ndan raporumuzun sadece ‘8 gazeteci tutuklu’ k?sm?n? vurgulan?nca ne yapaca??m?z? bilemedik. Hükümet ele?tirilerimizi görmezden gelerek sorunu küçümsedi. Tutuklu gazeteciler büyük bir sorun de?ilmi? gibi bir tutum benimsenildi. Do?rudan Ba?bakan’a mektup yazarak itiraz ettik ama cevap alamad?k.

Milliyet'teki röportaj?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri