forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

B?R HABER?N ANATOM?S?

Aktif .

hurriyet_cemtv
CHP ?stanbul ?l Ba?kan? Grsel Tekin'in sahibi oldu?u gercekgundem.com internet sitesinde 'Cem TV'de byk skandal' ba?l???yla bir haber yay?nland?. Haber Hrriyet gazetesinin internet sitesi ba?ta olmak zere ok say?da site taraf?ndan ve ayn? ba?l?k kullan?larakal?nt?land?.

Burada Hrriyet internet sitesine vurgu yapmak gerekiyor; nk habere konu olan isimlerden biri olan Nihat Hatipo?lu, Hrriyet'in ?u anda yazarlar?. Cuma gnleri dini konularda Hrriyet'te yaz?lar yaz?yor. ?smi geen di?er ki?i ise Habertrk'e geen Hrriyet'in eski yazarlar?ndan Ya?ar Nuri ztrk...
NCE HABERE BAKALIM...
Cem TV'de byk skandal
Cem TV Yay?n Dan??man? Enver Aysever canl? yay?na ba?land?, spikere mdahale etti.

GEREK GNDEM - HABER MERKEZ? / ?zzettin Do?an'?n ba?kanl???n? yapt??? Cem Vakf?'na yak?nl???yla bilinen Cem TV'de yay?n skandal? ya?and?. Sabah haberlerini sunan Musa zu?urlu, ad? AKP Diyarbak?r Byk?ehir Belediye Ba?kan adayl??? iin de geen Nihat Hatipo?lu'nu ele?tirince, beklemedi?i bir mdaheleyle kar??la?t?.
Gerek Gndem.com'un edindi?i bilgiye gre, Cem TV'deki skandal ?yle geli?ti:
Cem TV'de sabah saatlerinde ''A?k Kanal'' adl? bir haber program? yapan Musa zu?urlu, kamuoyunun yak?ndan tan?d??? ?lahiyat? Zekeriya Beyaz, Ya?ar Nuri ztrk ve Nihat Hatipo?lu'nu ele?tirdi. Hatipo?lu, Beyaz ve ztrk'n TV'lerde srekli boy gstermesinin do?ru olmad???n? belirten zu?urlu, ?yle konu?tu: ''Bu ki?iler srekli yanl?? bilgi veriyor ve dinimizi yanl?? anlat?yorlar. Anlatt?klar? insanlar?n kafalar?n? kar??t?r?yor.''
CANLI YAYINDA ?OK!
zu?rulu'nun bu szleri zerine kanal?n Yay?n Dan??man? Enver Aysever canl? yay?na ba?land?. Aysever, program?n sunucusu zu?urlu'ya hitaben, ''Bu konu?may? yapman do?ru de?il. Sylediklerin kanal?n gr?lerini ba?lamaz'' dedi. Neye u?rad???n? ?a??ran zu?urlu, Yay?n Dan??man? Enver Aysever'in mdahalesi zerine canl? yay?n? kesti ve stdyodan ayr?ld?.
AKP'yi ele?tiren yay?nlar?yla dikkat eken zu?urlu'ya yap?lan mdahale CEM TV izleyicilerini de ?oka u?ratt?. Yzlerce izleyici zu?urlu'nun tekrar yay?na girmesini istedi. CEM TV'nin santralinin kilitlendi?i ?renildi.
te yandan, Gerek Gndem.com'un edindi?i bilgiye gre, yay?n? terk eden zu?urlu odas?na ?kt?. Bu s?rada Enver Aysever de zu?urlu'nun odas?na geldi. ?kili aras?nda k?sa sreli bir tart??ma ya?and?. zu?urlu, tart??man?n ard?ndan yay?na indi ve program?n? bitirdi.
ZU?URLU: BU B?R MDAHELED?R
Ya?ad?klar?n? Gerek Gndem'e anlatan Musa zu?urlu, ''Yap?lan bir mdahaledir. Bu yzden yay?n? kestim'' dedi. AKP'yi ele?tiren yay?nlar?yla dikkat eken zu?urlu, ''Bu tavr?n sebebi izginiz olabilir mi?'' sorusuna ise ''Etkisi olabilir'' cevab?n? verdi.
AYSEVER: BU MDAHELE DE??L
A?k Kanal adl? programa telefonla kat?larak yay?na mdahele eden Yay?n Dan??man? Enver Aysever ise ''Benim izgim belli, ben mdaheleci de?ilim'' dedi. zu?urlu'nun canl? yay?nda yapt??? konu?man?n ''birilerini hedef gstermek'' anlam?na gelebilece?ini iddia eden Aysever, Gerek Gndem.com'a ?yle konu?tu: ''Bu meseleyi byterek birilerinin ekme?ine ya? sryorsunuz. Cem TV'nin izgisi de benim izgim de bellidir. Musa'n?n syledikleri hedef gsterir nitelikteydi. Subjektif yorumlard?. Bu yzden yay?na ba?land?m. Kimseye mdahale etmedim. Gr?lerinin Cem TV'yi ba?lamayaca??n? belirttim. Siz de bu meseleyi bytmeseniz iyi olur.''
Haber bu...
Haberde hedef kim. Ba?ta Enver Aysever, sonra AKP daha sonra da Nihat Hatipo?lu veCem TV...
Gercekgundem.com internet sitesi bu tr haberleri s?k s?k yay?nlamas?yla biliniyor. Ancak Trkiye'nin en ok okudu?unu syleyen sitelerinin haberi yay?nlamak iin s?raya girmesi ne anlama geliyor?
Peki SKYTrk'teki programlar?nda ve yaz?lar?ndaAysever'in AKP'yi ok sert ?ekilde ele?tirdi?ini de biliyoruz. Buna ra?men Aysever'e 'Sansrc' yaftas? tak?lmas? do?ru mu?
??in bir ba?ka boyutu da Nihat Hatipo?lu'yla ilgili. Haberin giri?inde, AKP'nin Diyarbak?rBelediye Ba?kan adayl??? iin ad? geenisimolarak sunulan Hatipo?lu'nun byle bir giri?iminin oldu?u nerede yaz?lm??...
Hatipo?lu ayn? zamanda Hrriyet gazetesindecuma gnleri yaz?lar yaz?yor. Yani Hrriyet'in yazar?. PekiHrriyet kendi yazar?n?n isminin hem de kendi dahli olmamas?na ra?men bir haber iinde neden kullanma gere?i duyar ki?
yle grnyor ki, ba?ta Hrriyet ba?ta olmak zere ok say?da internet sitesi ideolojik bir bak?? a?s?yla yaz?lan ve Cem TV'de geti?i belirtilen olay? hi sorgulamadan yay?nlam??lar...
Bu habercilik a?s?ndan zellikle de internet habercili?i a?s?ndan vahim bir durum.
Olay?n bir sansr oldu?u iddias?yla ilgili ise Aysever bir a?klama yapm??...
ENVER AYSEVER'?N YAPTI?I AIKLAMA

Yaz?l? bas?nda farkl? gerekelerle, farkl? dnemlerde tatl?-sert biimde sansre u?ram?? biri olarak bugn Cem Tv canl? yay?n?nda dostum Musa zu?urlu'ya yapt??? yay?na ynelik ele?tirel tutumumdan dolay? tart??malar oldu.
lkenin ba??na ne geliyorsa f?s?lt? demokrasisinden geldi?ini bilen biri olarak dan??manl???n? yapt???m kanal?n yay?n izgisine ynelik bilgi vermek ad?na Musa zu?urlu ile fikir tart??mas?na herkesin nnde kat?lm?? oldum.
Halen hem Skytrk ekranlar?ndaki programlar?mda hem de Birgn gazetesindeki yaz?larda zgr, laik, demokratik hukuk devletini savunan biri olarak izleyicilerin nnde ?effaf bir ?ekilde fikirlerimi payla?may? ye?ledim. Bu kanala Tuncay Mollaveiso?lu, Ali Sirmen, Sheyl Batum, Kenan Demirkol, Musa zu?urlu, Orhan Gkdemir, Cem Sofuo?lu gibi isimlerin kat?lmas?n? sa?layan da benim.
Dan??manl???n? yapt???m Cem Tv umulmad?k ?ekilde popler oldu. Bundan memnuniyet duymal? m?y?m bilmiyorum. Ama ben inad?na zgrlk, inad?na demokrasi, inad?na hukuk diyorum ve Musa zu?urlu'nun da yay?nlar?n?n hibir zaman kald?r?lmad???n?, zu?urlu'nun fkeyle bir karar verdi?i ve ?u anda bundan vazgeti?ini belirtmek istiyorum.
Ben ne bir patronum ne bir medya yneticisi, ne de sermayenin medya uzant?s?. Ba??ms?z bir ayd?n ve yazar?m. Ayn? durum olu?sa fikirlerimi yine dile getiririm. Musa'n?n da fikirlerini sylemesi iin g?sm siper ederim.
Yay?na mdahalenin kapal? kap?lar ard?nda nas?l oldu?unu duyum ve deneyimlerimizle hepimiz gayet iyi biliriz.
Canl? yay?nda sansr! Gln...
Sayg?lar?mla,
Enver Aysever

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri