forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Medianova

tv adamMedianova’n?n payla?t??? verilere göre çal??anlar, kaç?rd?klar? dizileri mesai saatleri içinde izliyor.

Dizi severler sabah mesai ba??nda rutin i?lerini yapt?ktan sonra saat 10.30 gibi en sevdikleri dizilerin tekrar?n? izlemeye ba?l?yor. Saat 12.00-12.30 aras?nda tatilinde dizi izleyenlerin say?s? tavan yap?yor. ?? ç?k??? saatlerinde ise önemli bir dü?ü? ya?an?yor. Televizyon reytingleri yüksek olan dizilerin internette de en fazla izlenen diziler oldu?u görülüyor.

Medianova’n?n VoD (Seç-?zle) dizilerle ilgili payla?t??? veriler, Türk izleyicisinin dizilerden gün içinde de vazgeçemedi?ini gösteriyor. Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Çal??anlar sabah i?e geldikten sonra ilk olarak acil i?lerini yap?yorlar. Biraz rahatlad?ktan sonra saat 10.30 gibi dizi izlemeye ba?l?yorlar. Ö?lene do?ru izlenme oran? gittikçe art?yor. Çünkü çal??anlar?n önemli bir bölümünün bu dizileri daha rahat izlemek için ö?le iznine bile ç?kmad?klar? görülüyor. Öyle ki gün içinde en fazla izleyici say?s?na ö?le tatili s?ras?nda, 12.00-12.30 saatlerinde ula??l?yor. ?? ç?k??? saatine denk gelen 17.00-20.30 saatlerinde ise izleyici say?s? dü?üyor” diye konu?tu. 

Medianova verilerine göre internetten dizi izleme oranlar?n?n Pazartesi yüzde 10,6, Sal? yüzde 12, Çar?amba yüzde 16, Per?embe yüzde 19,1, Cuma ve Cumartesi yüzde 15,8, Pazar ise yüzde 10,7 oldu?u görülüyor. Bu veriler, televizyon reytingleri yüksek olan dizilerin internette de en fazla trafik alan diziler oldu?unu ortaya koyuyor. Dizi tutkunlar?, televizyonun en sevilen dizilerinin tekrar?n? zaman kaybetmeden, ertesi gün izleyebiliyor.

Suriye ve ?ran da Türk dizilerini internetten izliyor
Türkiye’nin dizi ihracat? artmaya devam ediyor ve bu y?l yay?nlanan Türk dizileri de yurtd???nda izlenme rekorlar? k?r?yor. Medianova’n?n altyap?s?yla hizmet veren televizyon kanallar?, yurtd???ndaki izleyicilere de internet üzerinden dizi izleme f?rsat?n? sunuyor. 

Medianova’n?n verilerine göre Suriye ve ?ranl? izleyiciler, internetten dizi izlemenin kolayl???n? tercih eden seyirciler aras?nda yer al?yor. Rakamlar, Suriyeli izleyicilerin toplam izleyici say?s?n?n yüzde 5’ini, ?ranl? izleyicilerin ise yüzde 4’ünü olu?turdu?unu gösteriyor. Geli?mi? altyap? sayesinde yurtd???ndaki seyirciler de dizileri televizyon yay?n?n?n ard?ndan, uzun süre beklemelerine gerek kalmadan Türk seyircilerle ayn? anda internet üzerinden izleyebiliyor.

Trafi?in yüzde 5’i mobil cihazlardan

Medianova’n?n verileri çok çarp?c? bir noktay? daha gözler önüne seriyor. Bu verilere göre diziler ve videolar?n mobil cihazlara uygun formatlarda yay?nlanma oran? da üzerinden yay?nlanma ve izlenme oranlar? da gün geçtikçe art?yor. Ak?ll? cihazlar ve tabletlerden yap?lan yay?nlar ciddi anlamda büyüyor. Mobil cihazlar üzerinden yay?nlarda y?ll?k trafik büyümesi yüzde 200 artarken, tüm yay?nlar?n yakla??k yüzde 5’i art?k mobil cihazlar üzerinden yap?lmaya ba?lad?.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri