forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Taraf Gazetesinden ayr?lan Ahmet Altan bir veda yaz?s?yla okurlar?na veda etti. Bak?n Altan veda yaz?s?nda neler kaleme ald?... 

 

Son Yaz?

Ee, her hikâyenin bir sonu var.

Muhte?em bir macera ya?ad?m.

?çinde insana ait her duygu vard?.

Komediden trajediye kadar insanl?k yelpazesinde bulunan her rengi burada birarada, birlikte gülüp, birlikte a?layarak gördük.

Bir gün bu gazetenin ara?t?rmalara, romanlara, filmlere konu olaca??n? san?yorum.

Böyle bir gazete ç?kartan, bunun için büyük bedeller ödeyip, büyük ac?lar çeken Ba?ar Aslan herhalde ba?rolü al?r.

Bunu hak ediyor.

Onun cesaret edebildi?ine bugüne dek kimse cesaret edemedi.

Bu gazeteyi s?f?rdan kuran Alev Er bence bu gazetenin büyük kahraman?d?r.

Onsuz bu gazete asla kurulamazd?.

Ne?e Düzel, bu gazetenin ve ülkenin vicdan? olarak hepimize yol gösterdi.

Yasemin Çongar gazetenin ruhuydu, bu gazeteyi o birarada tuttu.

Her gazetede iyi yazarlar vard?r ama bu gazetedeki kadar iyi, dürüst ve yürekli yazar?n birarada oldu?u ba?ka bir gazete olmad???n? söylemek abart? say?lmaz.

Ve tabii benim çocuklar?m.

Onlara çocuklar?m dedi?im için umar?m al?nmazlar, hepsini de gerçekten çocu?um gibi gördüm.

Çok büyük ço?unlu?u gazetecili?e burada ba?lad?.

Sadece çocuklar?m de?il ayn? zamanda kahramanlar?m onlar.

?stanbul’da, Ankara’da, Anadolu’nun kentlerinde, kasabalar?nda, köylerinde en zor ?artlarda çal??t?lar.

Ne ac?lara direndiler, ne yoksulluklara katland?lar.

?lkeleri ve inançlar? için genç ya?lar?nda nice dünya nimetinden vazgeçtiler.

Yarg?land?lar.

Onlarla hep iftihar ettim, onlarla birlikte çal??ma ?ans?na eri?ti?im için hep onur duydum.

Bu insanlar hep birlikte bu ülkeye ilkeli ve dürüst gazetecili?in ne oldu?unu gösterdiler.

Beni de aralar?na kabul ettikleri için hepsine minnettar?m.

Unutamayaca??m bir be? y?l ya?ad?m burada.

Ama art?k gitme vakti.

As?l i?ime, roman?ma dönüyorum.

Bu gazeteyi, bizi hep destekleyen, bizi hep yüreklendiren, bizi hiç yaln?z b?rakmayan okuyuculara emanet ediyorum.

Ho?çakal?n.

Ahmet Altan  Taraf

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri