forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Kö?e yazarlar? Ahmet Altan ve ekibinin Taraf'tan ayr?lmas?n? yorumlad?. ??te Taha K?vanç, Ahmet Hakan, Hasan Cemal ve Taha Akyol'un yorumlar?... 

Taha K?vanç/STAR

Taraf'ta ya?ananlarla ilgim yok

Arkada?lar, Taraf gazetesinde olup bitenlerle benim hiç ama hiç ili?kim yok...
Daha ilk paragrafta masumiyetimi kay?tlara geçireyim de, dün susmayan telefonlar? ancak sessize alarak kurtuldu?um ku?kuyu dillendirenler yanl?? kö?eye endaht ettiklerini belki anlar...
...

Gazetecilik hayat? kopu?larla geçmi? biriyim ben. Zaman gazetesi ilk ç?kt???nda hem yay?n yönetmeni hem de ba?yazar?yd?m; alt?nc? ay?n sonunda kovuldum. O gün bugündür en az dört kez yazd???m gazetelerle kopu?lar ya?ad?m.
Hemen hepsinde, bir gün önce, “Gazetenden ayr?lmay? dü?ünüyor musun?” sorusuna muhatap olsam, “Evet, yar?n istifam? verece?im” diyemezdim. Gazetelerden istifalar da, t?pk? kovulmalar gibi, âni olur. Barda?? ta??ran konu ne olursa olsun kopu?lar genellikle bir sürecin sonunda gelir... Taraf’ta da muhtemelen öyle olmu?tur.

Yaz?n?n tamam? için

Hasan Cemal/M?LL?YET

Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Taraf...

Gazetecilik hayat?nda baz? ayr?l?klar, istifalar insan?n içini yakan duraklard?r, kolay de?ildir. Can?m gerçekten s?kk?n. Baz? pencerelerin kapanmas?n? hazmedemiyorum. Yoksa bir yenilmi?lik duygusu mu?.. Yaln?zla??yoruz belki de... Y?llar geçtikçe etraf?m?z tenhala??yor da olabilir, ne yaz?k.

Yaz?n?n devam? için

Taha Akyol/HÜRR?YET

Taraf’ta deprem

TARAF gazetesindeki istifalar duyulunca Yasemin Çongar ve Ne?e Düzel’i arad?m. 
Yak?n dostlar olarak konu?tuk. Yak?n dostlar diyorum çünkü öyleyiz.
Yasemin Çongar’la uzun y?llar CNN Türk’te beraber çal??t?k. Amerika’dan döndü?ünde kendisini CNN Türk’te devam etmesi için ikna etmeye çok u?ra?t?m. CNN Türk’ten çok memnundu, fakat idealistçe duygularla Taraf’a gitti. 
Ne?e Düzel’le dostlu?umuz güven ve sayg?dan kaynaklan?r. O da Radikal’de çok mutlu oldu?u halde ‘tak?m ruhuyla’ Taraf’a gitmi?ti. Dünkü görü?memizde de söyledi bunu...

Yaz?n? devam? için

Ahmet Hakan/HÜRR?YET

Ahmet Altan’?n Taraf’tan ayr?l???

TARAF’tan istifa etmi? Ahmet Altan...
Üzüldüm. Çok üzüldüm.
Neden mi? ?unlardan dolay?:
“Söylenmesi gerekeni sonuna kadar söylemek” diye nitelendirilebilecek bir tutumu sürdüren o kö?e art?k susacak... Ondan üzüldüm.
Askeri vesayete de, sivil vesayete de ayn? ?iddetle ve ayn? kararl?l?kla tepki gösteren o kö?e art?k susacak... Ondan üzüldüm.
Bütün kö?e yaz?lar? bundan sonra birbirine daha çok benzeyecek... Ondan üzüldüm.
“Yaz?y? ba?tan sona bir solukta okutabilmek” diye özetlenebilecek bir yazarl?k maharetinden mahrum kalaca??m... Ondan üzüldüm.
“?ktidar?n tutumu ne olursa olsun yanda??n tutumu de?i?mez” anlay???n?n kar??s?na ç?kard??? “iktidar?n tutumu de?i?ince yazar?n da tutumu de?i?ir” anlay??? art?k kendini gösteremeyecek... Ondan üzüldüm.
Orada bir kö?ede kimselerin söylemeye cesaret edemedi?i ?eylerin söylenmesi durumu son bulacak... Ondan üzüldüm.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri