forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:IPI

gazeteci oldurulduIPI, 2012'de 132 gazetecinin görev ba??nda ya da gazetecilik faaliyetlerinden ötürü öldürüldü?ünü aç?klad?.

 Uluslararas? Bas?n Enstitüsü (International Press Institute-IPI) 2012 y?l?nda 132 gazetecinin görev ba??nda ya da gazetecilik faaliyetlerinden ötürü öldürüldü?ünü aç?klad?. IPI bu durumu "Emsalsiz" olarak de?erlendirdi.

2012'nin IPI'?n raporlamaya ba?lad??? 1997 y?l?ndan beri en fazla gazetecinin öldürüldü?ü y?l oldu?u belirtilen de?erlendirme özetle ?öyle:

* 2012'deki ölüm art??lar?n bir tanesi, gazeteciler için en tehlikeli ülkeler olarak say?lan Pakistan, Somali, Filipinler, Honduras, Meksika ve Brezilya'n?n gazetecilere yönelik sald?r?lar? engellemek için gerekli önlemleri almamas?d?r.

* Di?er bir yandan, Suriye'deki çat??malarda 32 gazeteci ve sekiz yurtta? gazeteci haber yaparken öldürülmü?tür.

* Gazeteciler, Suriye'de hem hükümet yanl?s? hem de muhalif güçler gazetecileri hedef al?nd?lar, kaç?r?ld?lar ve askeri hedef muamelesi gördüler.

* Ukraynal? gazeteci Anhar Kochneva, Filistinli gazeteci Bashar Fahmi ve Amerikal? Austin Tice'?n hala Suriye'de al?konduklar?na inan?yoruz.

Çat??ma bölgelerinde yurtta? gazeteciler çok önemli

De?erlendirme'de yabanc? gazetecilerin kar??la?t?klar? güçlükler sebebiyle, çat??ma bölgelerinde hem sivil hem de muhaliflerin gözünden haber yapman?n yurtta? gazetecilere dü?tü?ü kaydedi. IPI de?erlendirmesinde Somali ikinci en tehlikeli ülke olarak yer ald?.

* IPI, 16 gazetecinin öldürüldü?ü Somali'de Ba?kan Hasan ?eyh Mahmud'un cinayetlere yönelik soru?turma ba?latmaya söz vermesini "olumlu bir ad?m" olarak nitelendirdi. Bunun yan?nda ülkede yay?n yapan Horseed FM'in kapat?lmas?n? bas?n özgürlü?ü ihlali olarak de?erlendirdi.

* IPI, üçüncü s?rada yer alan Etiyopya'da terörle mücadele yasalar?n?n gazetecili susturmaya yönelik bir araç olarak kullan?ld???n?n alt? çizdi.

* De?erlendirmede, Etiyopya'da gazeteci Reyot AlemuveWoubshet Taye'nin 2011'y?l?n?n haziran ay?ndan beri tutuklu oldu?u ve 14 y?lla yarg?land???; gazeteci Eskinder Nega'n?n 2011'in eylül ay?ndan beri tutuklu olup 18 y?lla yarg?land???; bunlar?n d???nda üç gazetecinin daha haklar?nda herhangi bir suçlama olmaks?z?n hapis odu?u yer ald?.

* Meksika'da 7 gazeteci, Brezilya'da 5 gazeteci, Honduras ve Kolombiya'da üçer gazeteci ve Ekvador'da ve Nepal'de birer gazeteci öldürüldü.

TMK'lerle muhalefeti susturma modas?

IPI Direktörü Alison Bethel McKenzie terörle mücadele yasalar?n?n, iktidar? ele?tiren haber ve fikirlerin yay?lmas?n? engellemek için kullan?lmas?n?n bir moda haline geldi?ini ifade etti. Bethel McKenzie, "IPI olarak hukukçular?n bu yasalar?n çerçevesini daraltarak bu modan?n son bulmas?n?, terörle mücadele yasalar?n?n bas?n özgürlü?ü ile çak??mamas?n? istiyoruz " dedi.

Türkiye'de 70 gazetecinin hapis oldu?u belirtilen de?erlendirmede, 2012'in ba??nda bu rakam?n yüz oldu?una dikkat çekildi. Uzun tutukluluk sürelerinin alt?n? çizen IPI, y?l içerisinde az say?da gazetecinin uluslararas? bask? ve 3. Yarg? Paketi ile serbest b?rak?ld???n? belirtti. (Bianet)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri