forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Amerikan Dergisi'nden Erdo?an Analizi...

Aktif .

new-rupablicDünyan?n sayg?n haber dergilerinden Amerika merkezli The New Rapublic, Ba?bakan Erdo?an'? konu alan bir analiz yay?nlad?... 

Jenna Krajeski imzas?yla yay?nlanan analizde, "Kürtlerle 30 y?ll?k sava?a son verecek mi?" diye soruldu.

Dergi, Erdo?an'?n cumhurba?kanl??? seçimine haz?rland???n? belirterek "gelece?e bir miras daha b?rak?yor. Sert lider, bar?? yapan lidere dönü?tü" dedi.

Dünyan?n en köklü siyaset ve diplomasi dergilerinden The New Republic'te Türkiye'de son dönemde ya?anan geli?meler ve Kürt sorununun bitirilmesi yönünde at?lan ad?mlara de?inen bir makale yay?mland?. "Erdo?an Türkiye'nin Kürtlerle 30 y?ll?k sava??n? sona erdirebilecek mi?" sorusuna yan?t aranan makalede, "Ba?bakanl??? sona yakla??rken, kendisini bir kez daha dönü?türmü? gibi görünüyor. Kat? lider bar?? getiren lider oldu" denildi.Jenna Krajeski imzal? makalede, Ba?bakan Erdo?an'?n on y?ll?k ba?bakanl??? süresince hayata geçirdi?i birçok icraatla hat?rlanaca?? belirtilerek, "Ancak ba?bakan olarak üçüncü dönemi sona yakla??rken, bir ba?ka dü?ük olas?l?kl? mirasa da ula?mak üzere gibi görünüyor: Kürtlerle bar?? yapmak" denildi.Krajeski, neredeyse 30 y?ld?r devam eden çat??malarla ilgili bilgi verdikten sonra, "Ba?bakanl??? süresince Obama baz? samimi çabalara ra?men sorunu çözme konusunda ilerleme sa?lamay? ba?aramad?. Asl?na bak?l?rsa son y?llarda Kürt nüfusuna kar?? askeri ve siyasi çabalar?n? art?rarak daha otoriter bir hale geldi" yorumunu yapt?."Ancak Erdo?an, ba?bakanl??? sona yakla??rken, kendisini bir kez daha dönü?türmü? gibi görünüyor. Kat? lider bar?? getiren lider oldu. Son haftalarda Erdo?an Ak Parti ile PKK'n?n hapisteki lideri Abdullah Öcalan aras?nda yeni görü?meler ba?latt?. Y?llard?r ilk defa yap?lan bu müzakereler, a??lmas? imkans?z gibi görünen bir sava??n olas? sonuna i?aret ediyor.

Kürt aktivistlerin Paris'te hunharca öldürülmesi bile ki Türkiye'nin Kürt sorununun aktivizmle ve kan dökülmesiyle ne kadar iç içe oldu?unun ac? bir hat?rlat?c?s?d?r, görü?meleri ray?ndan ç?karamad?. En az?ndan ?imdilik" denilen makalede Erdo?an'?n "Öcalan'la uzla?maya niyetli" oldu?unun ilk göstergesinin açl?k grevlerine verilen yan?t oldu?u da ifade edildi. "Kürt lider 17 Kas?m'da grevin sona erdirilmesi için ça?r? yapt?. Ard?ndan M?T Müste?ar? Hakan Fidan bar?? görü?melerini ba?latmak üzere ?mral?'ya gönderildi."

Haberin Orjinal Metni için t?klay?n: http://www.newrepublic.com/

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri