forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

cengizcandar-orhanmirogluOrhan Miro?lu Kürt sorununun çözümü konusunda Gazeteci Cengiz Çandar'a yönelik a??r suçlamalarda bulundu. Çandar'?n Miro?lu'na verdi?i cevap da sert oldu.

Orhan Miro?lu geçen günlerde bir gazeteye verdi?i röportajda AB'nin ve baz? Türk ayd?nlar?n?n PKK'n?n silah b?rakmas?n? istemedi?ini söylemi? ve bu ayd?nlardan birinin de Cengiz Çandar oldu?unu iddia etmi?ti.

Miro?lu'nun bu sözleri Ülke TV'de konu?uldu.  Ülke'de Bugün Program?'nda Ersoy Dede'nin  sorular?n? yan?tlayan Miro?lu o sözlerini yineledi ve Gazeteci Cengiz Çandar'?n Avrupa'da bir konferanta ''Ben PKK'n?n yerinde olsam silah b?rakmam'' sözlerini hat?rlatt?.

Baz? Türk ayd?nlar?n?n PKK'n?n ?iddetine tolerans tan?d???n? söyleyen Miro?lu Taraf'tan ayr?lmas?n?n en büyük sebebinin de bu oldu?unu belirtti.

Çengiz Çandar ve onun gibi ayd?nlar?n Kürt Sorunu konusundaki sözlerinin hiçbirinin gerçekle?medi?ini  ve  onlar?n PKK a?z?yla konu?tu?unu ifade eden Miro?lu; ''O kulvarlarda dola??rsan?z üslubunuz PKK'n?n üslubundan farkl? olmaz'' dedi.

Kendisi ve Kemal Burkay için hain suçlamalar?na cevap veren Miro?lu sözlerini ?öyle sürdürdü:

''Kürt ayd?nlar?n?  bu ?ekilde suçlamak belki PKK'n?n içindeki Kemalist ?ttihatç?lar?n?n i?i olabilir ancak bu Cengiz Çandar'?n i?i olmamal?. Cengiz Çandar PKK'n?n neden silah b?rakmamas? gerekti?ini bize izah etsin. Çandar'?n son yaz?lar?na bakt???m?zda o ve onun gibi dü?ünenler hükümet, Öcalan'la görü?üyor ama siz bu oyuna gelmeyin demeye getiriyorlar.''

Orhan Miro?lu'nun bu sözlerine Cengiz Candar Radikal gazetesinde ki  kö?esinden sert cevap verdi.

Türkiye ile Kürtlerin bar??mas? ve beraberli?i için y?llard?r didindi?ini ve s?rf bunun için kitaplar yazd???n? söyleyen Çandar Miro?lu'nun sözlerini ahlaks?zl?k olarak yorumlad?.

Kürt Sorununa yakla??m? nedeniyle y?llar boyu say?s?z sald?r?ya ve  iftiraya u?rad???n?  ve psikolojik harekât?n hedefi haline getirildi?ini söyleyen Çandar,  ''Bunun son örneklerinden biri, geçen y?l Londra'da bir dergiye verdi?im söyle?ideki baz? cümlelerin ba?lam?ndan kopart?larak kullan?lmas? oldu. Bu psikolojik harekâta epey bir süredir Orhan Miro?lu adl? ki?i de kat?lm?? bulunuyor. Provokasyonlar?na kap?lmak istemedi?im için kendisine bugüne kadar cevap vermedim. Ancak, son olarak, hakk?mda utanmadan sarf etti?i sözler nedeniyle bir aç?klama yapmak gere?ini duyuyorum. Cengiz Çandar gibi Türk ayd?nlar? da Avrupa'ya gittiklerinde PKK'n?n silah b?rakmamas? gerekti?ini söylerler" sözleri bir ahlaks?zl?k örne?idir''.

Bu yap?lan?n psikolojik harekât?n devam? oldu?unu belirten Çandar, psikolojik harekâtin kendisini bugüne dek y?ld?ramad???n? söyledi.

''Kürtlerin aras?nda 'cah?' ve 'korucu' gibi s?fatlar?n ne anlama geldi?ini çok iyi biliyorum. Bu tür insanlarla hiçbir zaman i?im olmad? ve bundan sonra da olmayacak. Ülkemin kanayan yaras? Kürt sorununun çözümü için ömrümün sonuna kadar çal??maya devam edece?im''
.

Haber7.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri