forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Sabah'taki polemik tatl?ya ba?land?

Aktif .

Baydar, bu haftaki Okur Temsilcisi Sayfas?nda geçti?imiz hafta Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü O?uz Karamuk'la ya?ad??? polemi?e de?indi. 

Yaz?s?na, "Bu kö?ede geçen pazartesi yer alan 'Öteki Taraf' ba?l?kl? ombudsman yorumuna Ekonomi Servisi ?efi O?uz Karamuk'tan ertesi gün bir yan?t geldi. Hem yöntem hem de içerik bak?m?ndan beklemedi?im bir yan?tt?. Üslubu sertti." diye ba?layan Baydar, yaz?y? yazmadan önce Ekonomi Müdürü Karamuk'u aramas? gerekti?ini kabul etti... 

 Hafta içinde O?uz Karamuk'la bir yemekte bir araya geldi?ini yazan Baydar, Karamuk'un ?u  notunu kö?esine ta??d?...

"Okur Temsilcisi Yavuz Baydar'la geçen hafta küçük bir tart??mam?z oldu. Konu kö?elere yans?y?nca san?r?m medya çevresinde gere?inden fazla da ilgi gördü. Baydar'la hafta ortas?nda oturduk yemek yedik. Her zaman oldu?u gibi kibar bir dille derdini anlatt?. Ve yemek sonunda fark ettik ki aram?zdaki sorunun temelinde bir ileti?im eksikli?i var. Bundan sonra birbirimizle daha s?k? diyalog kurma karar? ald?k. San?yorum bu diyalog hem bizim hem de gazete aç?s?ndan kazand?r?c? bir ileti?im olacak."

Baydar, yaz?s?n?n sonunda Karamuk'un yönteminin do?ru olmad???n? da belirtmi?... 

"Yöntem olarak bunun hiç do?ru olmad???n? söylemek zorunday?m. Okur gözünde bu tür ihtilaflar ve 'hakeme meydan okumalar' olumlu sonuç vermiyor; sadece gazetenin itibar?n? zedeliyor, kendilerine ve kuruma zarar veriyor. Hiç kimse kusursuz de?il. Önemli olan do?ru ileti?im, sa?duyu, ele?tiriye aç?kl?k."

Baydar'?n yaz?s?n?n tamam? için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri